“مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز؛

شیخ رفته به فنا یکسره اعدام کنید”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)