-فریادخواهیِ  جامعه   شرطِ  ظهورش   همان خدایِ نبوده  …    

بوده … !   نبوده ؟ …     که  نیست  هنوز

نا-بلوغ است ؟ مرده؟  نه، لال شود  زبانِ  مُلّاپس،آیا،حَواسَش نیست؟   خستگی در می کند با اینهمه  گرفتاری ؟!  مریض است ؟  مرده؟! نرسیده به سن ّ ِ تکلیف ؟!    زیرِ  پایِ  مُلّا خوابیده ؟

-به همین سادگی  است  ماجرا   جریانِ  لا کِردارانِ  لا وُجود …  

در سکوتِ  پَشمالود ِ  نمازهایِ  وارونه ی  مُلّاها

پـَـس   باز  اگر …    – چیزی بگو  در برابرِ این  نمازِ وارونه

من  می گویم، همان  پست ترینِ بی ترسِ  بی کسِ  تنها.

با این دنیایِ  در بند، جنگ، فقر، مَرَض،   طبیعتِ پاکِ  دور و برم

     حرف هایِ  بی صدایِ  بی صدایِ  اُقیانوس

– خانه ی  شیطان است  خانه ی  تمرینِ  امروزم

در تاریک – روشنِ   خانه ی  بلوریِ  عشق را  زیستن …

خطِّ  مُقدّمِ  جنگِ عشق است !  امروزم    که  فرو می ریزند

در  دنیایی که  دروغ  می  بارد   از  دردها  و دیوارهایِ امروزَش .

امیر سارم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)