ما وظیفه داریم ضمن آسیب شناسی از افت و خیز تحولات سیا سی و اجتماعی ایران ، نقش فعالی در راه تکامل راهکارهای سیاسی- مبارزاتی در ایران برداریم . و در این ارتباط ضروریست تا کید شود که بحران سیاسی و اجتماعی ایران ریشه تاریخی دارد .اما پس از بقدرت رسیدن خمینی و شکل گیری حکومت اسلامی – فاشیستی در ایران، نقش غارتگرانه و جنایتکارانه آخوند ها باوج خود رسیده است.

آخوندها، نقش انگلهای اجتماعی و نقش خرافات پرور، و ریاکارانه ای در جامعه ایران ایفا میکنند.

آخوندها تحت لوای اسلام، تاکنون جنایات بیشماری مرتکب شده اند،

آخوندها ، تحت لوای اسلام، به چپاول و غارت کشور و مردم ادامه می دهند و فقر و فلاکت را در سراسر ایران گسترش داده اند،

آخوندها، تحت لوای اسلام تمام آزادی ها و حقوق برابری خواهانه وانسانی را پایمال کرده اند.

آخوندها منابع اقتصادی کشور و مردم را می چاپند و تحت عناوین مختلف، بخارج از کشور انتقال داده اند،

آخوند ها از طریق قوانین و مقررات ارتجاعی، حقوق زنان را پایمال میکنند و تحت لوای دین، فساد را د سراسر ایران گسترش داده ا ند.

مردم سراسر ایران – باوجود ترور و اختناق – بارها علیه رژیم حاکم شورش کرده اند تا شرایط اولیه زندگی انسانی و معاش خود را تا مین کنند، اما به نتیجه مطلوبی نرسیده اند.

خطراتی که جنبش کنونی مردم را تهدید میکند عبارتند از:

استمرار بخشیدن قتل عام و سرکوب مردم ؛ گسترش فقر و بیکاری ؛ واستمرار بخشیدن سیطره ارتجاعی خود با عناوین عوامفریبانه ی دیگر.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

براین باورم که افراد و گروههای گوناگونی که ادعای مخالفت با رژیم حاکم میکنند، و خواستار استقلال و شکوفا سازی ایران هستند، باید هرچه زودتر به پراکندگی و تفرقه در داخل و خارج کشور خاتمه بدهند وبا ایجاد همبستگی قدرتمند ملی و سراسری، بطور همه جانبه از جنبش آزاد یخواهانه ی مردم دردمند ایران حمایت کنند تا رژیم غارتگر،جنایتکار وخرافا ت پرور حاکم در ایران، بطور بنیادی بر چیده شود.

همچنین، به زنان و جوانان سلحشوری که هم اکنون در داخل کشور وارد میدان مبارزه شده اند ،توصیه میشود که خودشان را برای یک مبارزه دراز مدت، با توجه به فنون سازماندهی در شرایط ترور و اختناق ،آماده کنند. و با ایجاد هسته ها و شبکه های سیاسی- تشکیلاتی – مبارزاتی درسراسرکشور ، تلفیقی از مبارزه علنی و مخفی را سازماندهی کنند تا قادر باشند نه تنها این رژیم را سرنگون کنند، بلکه قدرت سیاسی دمکراتیک و مطلوب خود را جایگزین کنند.

با خبر هستیم که عده ای از نیروهای ارتش و نیروهای انتظامات ، از رژیم آخوندی حاکم نفرت دارند، اما بخاطر فقدان یک نیروی سیاسی دمکراتیک و قدرتمند، نا امید ا نه سکوت اختیار کرده اند. ما وظیفه داریم که با ایجاد همبستگی قدرتمند، این نیروها را برای شرکت در مبارزه علیه رژیم فاشیستی حاکم، جلب کنیم و از طرف دیگر، ضمن ارتباط مخفیانه با آنها، توصیه کنیم که با رعایت فنون سازماندهی در شرایط ترور و اختناق، در میان یاران مورد اعتماد خود یار گیری کنند و با ایجاد شبکه های گوناگون، در درون نیروهای هوائی، زمینی، دریائی و انتظامی، در شرایط معینی علیه رژیم ضد ایرانی، قیام کنند و مسلحانه به صفوف مردم بپیوندند.

مبارزین سیاسی خارج از کشور نیز حق ندارند تماشاگر شرایط بحرانی کشور باشند. در خارج از کشور نیز باید به تفرقه و خود محور بینی ها خاتمه داده شود و با ایجاد یک جبهه قدرتمند سراسری و با ایجاد یک شورای همآهنگ کننده، با استفاده از همه امکانات دمکراتیک ،به یاری مردم و مبا رزین داخل کشور بشتابیم.

همه ما باید آگاهانه و با چشم انداز درازمدت عمل کنیم تا شکست ها و ناکامی های گذشته تکرار نشوند تا همه ی مناسبات ارتجاعی گذشته برچیده شوند.

ضروریست تلاش همه جانبه ای بعمل آوریم تا جنبش آزادیبخش و دمکراتیک مردم دردمند ایران به پیروزی دست یابد ونه تنها رژیم ارتجاعی حاکم را بطور بنیادی متلاشی کند، بلکه دمکراسی ، رفاه اجتماعی و شکوفا سازی ایران را تحقق ببخشد.

آوریل ۲۰۲۰

حسن ( ذانیچ ) ما سا لی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)