چنین روزی در چند سال پیش
۳۰بهمن۱۳۵۸
وقتی که مطبوعات آزاد بود؛
افشاگری علیه علی قدوسی
(دادستان کل انقلاب)
روزنامه جمهوری اسلامی۳۰ بهمن۱۳۵۸
افشاگری درباره دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی
کارکنان معترض دادستانی انقلاب:
آیت الله منتظری وسید احمدخمینی درجریان انحرافات دادستانی انقلاب هستند.
کارمندان معترض دادستانی کل  انقلاب اسلامی که ازآغازوقت اداری یکشنبه۲۸بهمن ماه دست ازکارکشیده انددیروزنیزبه این عمل خود ادامه دادندوباپیوستن گروه دیگری ازاعضای دادستانی انقلاب،کاردادگاه های انقلاب و دادسرابطورکلی مختل شد…در این حال عده ای ازپاسداران مستقردرزندان اوین نیزبه معترضین پیوستندو عده زیادی از اعضای دادستانی وپاسداران ضمن اعتراض به خط مشی کلی دادستان انقلاب وطرزعمل آیت الله قدوسی برسرپست های خود باقی مانده اند.
پاورقی:
علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی بودکه در۱۴شهریور ۱۳۶۰دردفتر دادستانی براثر انفجاریک بمب که توسط منشی خودکارگذاشته شده بود،کشته شد.وی ازبنیانگذاران مدرسه حقانی است که باهمکاری سید محمدبهشتی اقدام به تأسیس مدرسه حقانی(منتظریه)ومکتب توحیدکرد.برخی ازطلاب مدرسه حقاتی مثل علی فلاحیان، محسنی اژه ای،روح الله حسینیان،رهبرپور،و رازینی از ابتدای انقلاب درنهادهای قضایی واطلاعاتی مسئولیت های مهمی داشته اند.
پس ازانفلاب فقط همان سال نخست بودکه مطبوعات ازچنین آزادی هایی برخورداربود،تاجایی که می توانستندبرعلیه دادستان کل انقلاب،باانتشاراسنادی علیه وی افشاگری کنند.این آزادی با استقراراصل ولایت فقیه از مطبوعات گرفته شد.الان کدام یک ازمطبوعات می توانند در موردمثلاوفایع دهه۶۰حقایق را بنویسندویاازوجودفساددرشورای نگهبان و قوه قضائیه سخن بگویند!؟
مطبوعات آزادرکن رکین استقرار جامعه مدنی است وازانجام هر انتخاباتی لازم تروواجب تراست. نشانه یک انتخابات سالم وکامل وفراگیر،وجودرسانه آزاداست که الان نداریم!
سی بهمن نود و هشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)