به ری را و ری راها که عاشقانه ترین بوسه‌هایشان

چون شکوفه‌ی شاتوتی درسرخی خون خودشکفتند

به ۱۷۶مسافری که باعشق به زندگی باعشق به همدیگر

شب درکنارهمدیگرچون گلهای بهاری به روی هم عشق و

محبت می‌پاشیدندوچه عاشقانه بوسه هابرروی گونه‌های

گلفام فرزند. پدرومادر. دوست پسرودختر. زن وشوهرو

اقوام وخویشان می‌لغزیدوشباهنگام پس ازحکایتهااززندگی

ودوست داشتن ورنج ومشقت دوری وغربت وباتبسمی نمکین

وبوسه‌ای عاشقانه باشب بخیربخواب فرورفتندکه دریغا دردا

فلک برخلاف میل واندیشه‌شان به گردش درامدودریک سپیده

دم مام میهن ۱۷۶ پرنده برای همیشه پروازرابخاطرسپردندو

دیگرهرگزبرنگشتندوآن کبوتران سبکبال درآتش سوختند وچه

ناباورانه زندگی رابه درودگفتندو۱۷۶ بوسه دراسمان ایران

معلق ماندوققنوس وارسوختند ۱۴فوریه روزوالنتاین است ومن

این عاشقانه‌هایم را تقدیم به ری را وری راها می‌کنم

۱-
درنگاه دریایی‌ات
می‌خواهم!
چون ملوانی ماهر
شنا کنم
تاکه به همه بگویم:
منم…
ملوان ماهراین چشمان دریایی
…………………………………..
۲-
کاش!
پروانه‌ای بودم
ودختری شوخ ونازنین
برپیرهن‌اش
سنجاق‌ام می‌کرد
…………………………………
۳-
دردلم
تنهاجای تو
خالی ست
همچون کویری
ازکمبودباران
………………………………..
۴-
ازلبانت
عسل می‌بارد
ومن…
چون زنبورعسل
درکندوی نگاهت می‌نشینم
…………………………………..
۵-
هرشب
دررویاهایم
ستاره‌ای را
بخواب می‌بینم
وسپیده دم نیز…
ستاره‌ام را
برگلوبندخورشیدمی آویزم
………………………………………
۶-
نگران نیستم
که دنیا
به پایان می‌رسد
نگران این‌ام
که مبادا!
عشق من وتو
بپایان برسد
………………………………………
۷-
مه که می‌شود
برپنجره مه گرفته‌ام
می‌نویسم:
دوستت دارم
وازلابه لای واژه‌ها
به بیرون می‌نگرم
که کی می‌آیی؟
……………………………………….
۸-
‌ای نازنین!
به من بگو:
چندشاخه فاصله داریم
به خوشه‌های تاکستان نگاهت
که من خوشه… خوشه بچینم
تبسم لبخندات را
وتوچون خوشه‌های انگور
غرق نگاهم کنی
………………………………………..
۹-
لبخندات
بهشت جاودانه من است
ونگاه‌ات
نگاه حوریان بهشت
ازاین روست…
که هرچه واعظ شهر
ازحوری وجنت می‌گوید!
من هیچ
گوش نمی‌سپارم؟؟!!
……………………………………….
۱۰-
اگربدانم:
تودیگرنیستی
تمام خاطره‌هایم راباتو
می‌سپارم به نیستی
توکه نباشی…
چه ارزشی داردهستی
فقط ازتاکستان نگاهت قطره قطره
می‌چکد می‌ومستی
……………………………………….
۱۱-
تو!
درنگاهت
آسمان را
بمن هدیه کردی
ومن
درآسمان کبوتری را
……………………………………..
۱۲-
«بوسه»
تو!
بالبهایت مرابوسیدی
ومن
باچشمهایم
بوسه‌های تو
دریک غروب غمگین
گم شد
امابوسه‌های من
شب وروزام شد
…………………………………..
۱۳-
اگربدانم:
توبرمی گردی
تنهایی دریچه‌ام را
روبه روی ماه
خواهم بست
وتاهمیشه
روبه روی هلال ماهت
خواهم نشست
……………………………………
۱۴-
این منم
که این گونه
درتاکستان نگاهت
مست کرده‌ام
………………………………..
۱۵-
بی مقدمه
دوستت دارم
همانگونه که باران
بی مقدمه می‌بارد
………………………………….
۱۶-
می‌خواهم!
مثل آب
درپی توجاری شوم
وجویبار… جویبار
به پایت بیفتم وبگویم:
دوستت دارم
…………………………………
۱۷-
کاش می‌توانستم
نگاهت را
لای کتاب شعرم
پنهان کنم
تاهرآئینه
شعرنگاهت رابخوانم
………………………………………
۱۸-
«زائد»
آنگاه که دلم
ازعشق نمی‌گوید
دوست دارم
چون تکه گوشتی بی مصرف
خوراک گربه‌ی گرسنه مان شود
……………………………………………
۱۹-
به عشق‌ات می‌اندیشم
که چگونه گاه
می‌سوزاندم
وگاه منجمدم می‌کند
………………………………………………
۲۰-
به چشمانت نگاه می‌کنم
تاشباهنگام
درخلوت خود
تصویری ازچشمانت
داشته باشم
وشعری ناب
برای نگاهت
…………………………………………….
۲۱-
بی تو
همه هستی‌ام
درقایق شکسته‌ای است
برامواج پرتلاطم آب
ومن چه نگران
قایق شکسته‌ام را
ازآن سوی ساحل
که توهستی می‌رانم
…………………………………………
۲۲-
شیشه دل را
دورازتوشکستم
گفتم:
‌ای عشق
بی تو
دل به چه کارآید
…………………………………………….
۲۳-
وقتی که نیستی
به اسبی سرکش می‌مانم
که نمی‌دانم:
آن رابه کجامی رانم
……………………………………………..
۲۴-
زنبورعسل‌ای
روی لبانم نشست
وقتی که
تورابوسیدم
…………………………………………….
۲۵-
عشق!
هرچه حرف می‌زند
زبان‌اش رانمی فهمم
لهجه‌ی عشق انگار
عوض شده
…………………………………………
۲۶-
وقتی که ترادیدم
دست به سینه‌ام زدم
دل دیگر
درجای خودنبود
………………………………………..
۲۷-
«عشق»
تابخواهم!
توراببوس‌ام
هزاران بوسه
درنگاهمان
پرپرمی شوند
تابخواهم
قلب‌ام را
به توهدیه کنم
هزاران قلب
درگذرعشق مان
ازطپش بازمی ایستند
تابخواهم
تورا
دوست بدارم
عشق رادرآستانه
می‌آویزند؟!
……………………………………………..

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)