مصادره کنندگان و غاصبان

 

مصادره کنندگان مال مردم

غاصبان جان مردم

مصادره کنندگان شادی مردم

غاصبان عزای مردم

مصادره کنندگان روح مردم

غاصبان روان مردم

مصادره کنندگان شور مردم

غاصبان شعور مردم

مصادره کنندگان اعتبار مردم

غاصبان آبروی مردم

مصادره کنندگان زنده مردم

غاصبان مرده مردم

مصادره کنندگان حساب مردم

غاصبان کتاب مردم

مصادره کنندگان قول مردم

غاصبان قلم مردم

مصادره کنندگان حس مردم

غاصبان حال مردم

مصادره کنندگان کشته مردم

غاصبان گور مردم

مصادره کنندگان آیین مردم

غاصبان دین مردم

مصادره کنندگان دیروز مردم

غاصبان امروز مردم

مصادره کنندگان رای مردم

غاصبان عزم مردم

مصادره کنندگان نام مردم

غاصبان نشان مردم

مصادره کنندگان و غاصبان

مصادره کنندگان جمهوری، غاصبان جمهور.

 

/

نیلوفر شیدمهر

۲۲ بهمن ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)