مصادره کنندگان و غاصبان

 

مصاره کنندگان مال مردم

غاصبان جان مردم

مصاره کنندگان شادی مردم

غاصبان عزای مردم

مصاره کنندگان روح مردم

غاصبان روان مردم

مصاره کنندگان شور مردم

غاصبان شعور مردم

مصاره کنندگان اعتبار مردم

غاصبان آبروی مردم

مصاره کنندگان زنده مردم

غاصبان مرده مردم

مصاره کنندگان حساب مردم

غاصبان کتاب مردم

مصاره کنندگان قول مردم

غاصبان قلم مردم

مصاره کنندگان حس مردم

غاصبان حال مردم

مصاره کنندگان کشته مردم

غاصبان گور مردم

مصاره کنندگان آیین مردم

غاصبان دین مردم

مصاره کنندگان دیروز مردم

غاصبان امروز مردم

مصادره کنندگان رای مردم

غاصبان عزم مردم

مصادره کنندگان نام مردم

غاصبان نشان مردم

مصادره کنندگان و غاصبان

مصادره کنندگان جمهوری، غاصبان جمهور.

 

/

نیلوفر شیدمهر

۲۲ بهمن ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)