چنین روزی درچند سال پیش
۱۱دی۱۳۵۸
کدام دادگاه حق داردبر خلاف قضاوت مردم قضاوت کند؟
روزنامه بامداد۱۱دی۱۳۵۸
بازرگان در پاسخ به موسوی خوئینی ها:
جناب آقای موسوی خوئینی!
جنابعالی روز شنبه ۸دی در اجتماع برابر سفارت سابق آمریکا بااشاره به افشاگری های دانشجویان پیرو خط امام و عنوان کردن سیاست گام به گام،به کنایه و واضح نهضت آزادی ایران را مورد اتهامات ناروا وحملات بی محابا قراردادید.
حقایق وواقعیت ها طوری است که دوستان نهضت واینجانب می توانیم جواب رسا به اظهارات شما ودیگران بدهیم ولی بنا به مصلحت مملکت وانقلاب از حق دفاع مشروع صرف نظرکرده به سوال ذیل اکتفا می نمایم:آیا آمریکا ودشمنان داخلی از سیاست بقول جنابعالی گام به گام بیشتر شادمی شوند یا از اینکه سازندگان ودست اندرکاران انقلاب اسلامی در حساس ترین روزها به جان یکدیگر بیفتند؟
خدا عاقبت ما را بخیر کند!
پاورقی:
موسوی خوئینی ها گفته بود:
[روزنامه بامدادامروز۹دی۱۳۵۸ ]
[ملت قضاوت کرد،دادگاه حق قضاوت خلاف آن راندارد!
درافشاگری هاسرجنگ بااشخاص ندارند.و این چه سخن بیهوده ای است که بعضی از نویسندگان گفته اندبایدابتدااسنادبه مراجع صلاحیت دارتحویل داده شودو آنان بررسی کنندتااگرمصلحت بودافشا گردد.کدام مصلحت؟
سوال ملت ایران امروزاین است که این همه اسنادی که در مرکزاسنادساواک ایران وجود داشت کدامیک برای ملت ایران افشاشد؟ازسوی دیگر آیاافشای جریانات انحراف سیاسی و مبارزاتی دردادگاه انقلاب رسیدگی می شود؟مگر اشخاص رامی خواستندمحاکمه کنندکه به دادگاه ارجاع شود؟مگربحث محاکمه اشخاص است که دادستان انقلاب رسیدگی بکند…اگرملت درباره چیزی قضاوت کردکدام دادگاه حق داردبر خلاف قضاوت او قضاوت کند؟ ].
«جوسازی می کنند وخون بی گناهی رامی ریزند.جوسازی کردن خون علی راربختند!» [نقل قولی ازمهدوی کنی]. امیرانتظام را هم به همین دلیل افشاگری های دانشجویان پیرو خظ امام و جوسازی ها دوران نخست انقلاب،ابتدا به اعدام،و سپس به حبس ابد محکوم کردند!
مسلم ومبرهن و واضح است که سحن موسوی خوئینی هاخلاف شرع، قانون، عرف و اخلاق است.آن هم در بحبوبه سال نخست انقلاب که مردم نمی دانستندچی به چی است؟
تاالآن هم مردم ما در کشف حفیقت و شناخت واقعیت های زمانه درقرنطینه هستند و با جوسازی و هیاهو و تبلیغات حکومتی و غیره سعی در جاانداختن آرای و احکام حکومت ولایت فقیه هستند.
موسوی خوئینی ها بعدهادادستان کل کشورشد!
و البته تاریخ هم قضاوت کرد و حق را به«مهدی بازرگان»داد؛ولی عاقبت مردم به خیر نشد!
یازده دی نود وهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)