چنین روزدرچندسال پیش(مجموعه آذر)
درمجموعه آذر ماه به موضوعاتی مانند:ماجرای مک فارلین،ایران گیت،مذاکره با آمریکا،برجام،واحدنهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران،صدورانقلاب،قتل های زنجیره ای،دولت سایه،واجا،سربازان گمنام،قوه قضائیه،پیام ۸ماده ای،قلعه حیوانات،مشاوران نهادهای حکومتی،قانون اساسی،فساداقتصادی،خمس، مالیات،ولایت فقیه،قائم مقام رهبری،اعتراف گیری دزندان ها،محمدی ری شهری،سعید امامی حسین شریعتمداری،آیت الله منتظری،سیدمهدی هاشمی،امیدنجف آبادی،قربانی فر،علی هاشمی،محسن کنگرلو،فروهر، پوینده،محسن میردامادی،سید احمد خمینی،هاشمی رفسنجانی،سیدعلی خامنه ای و،،..پرداخته ایم.
آنچه دراین مجموعه درپاورقی های مرور مطبوعات دهه های گذشته می خوانید، براساس دیدگاه و تجربه حضورنویسنده درانقلاب۵۷ است.
گفتنی است ایام دی ماه بطورروزانه رادرتلگرام وفیس بوک اینجانب و هم چنین تریبون زمانه مشاهده کنید.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
سی ام آذرنودوهشت
t.me/shourimohammad
https://www.facebook.com/assize.mahkame/
چنین روزی در چند سال پیش
۸آذر۱۳۶۷
اطلاع دهنده ماجرای مک فارلین به آیت الله منتظری اعدام شد!
روزنامه رسالت،۸آذر۱۳۶۷
شش روحانی نمابه جرم فساد اخلاقی ومالی اعدام شدند.جرم معدومین ابتلای شدیدبه فساد اخلاقی ومالی وتشکیل باندفساد برای گمراه ساختن افراد بوده است.حکم دادگاه ویژه روحانیت ازتاریخ ۱۵/۸/۶۷تا۵/۹/۶۷ متناوبادراین مجرمین اجراگردیده است.
اسامی روحانی نماهای معدوم به قرارریراست:۱-محمدحسن مشکور.۲-حسین کاظم عرب.۳-فتح الله امیدنجف آبادی.۴-حسن رسایی.۵- سیدعلی نقی اثنی عشری معروف به زمانی۶- سید علی نقی خاوری لنگرودیو سه تن ازمرتبطین آن’هابه اسامی روبرت رستاخی،بهمن رحمانی، بهروز قهرمانیان.باتوجه به اقاریر صریح متهمین سرانجام باحکم ریاست محترم دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم گشته که حکم صادره ازمورخه ۱۵/ ۸/ ۶۷تا۵/۹/۶۷به طور متناوب به اجراگذاشته شده است
پاورقی:
درمورد اسامی فوق(به جز امید نجف آبادی)اطلاعی ندارم و نمی شناسم.اما درمورد امید نجف آبادی،روزهای آخری که از زندان دادگاه ویژه روحانیت در اوین بیرون آمدم وباصطلاح آزادشدم و قدم درزندان بزرگتری به نام ایران گذاشتم، دراواخراسفند۶۶ دریک سلول(باتعداددیگری از زندانیان)باایشان هم سلول شدم. قبراق،سرحال و ورزش روزانه که به طور مرتب انجام می داد.
وانگشتان پاکه خون مردگی داشت!
امیدنجف آبادی مجتهد بود و در ابتدای انقلاب۵۷،از سوی خمننی حاکم شرع بود. او حکم اعدام میراشرافی(ازسرمایه داران معروف دوره پهلوی و از عاملین کودتای۲۸مرداد علیه دولت ملی مصدق)راداد.واجراکرد.
در مورد اعدام میراشرافی گفته شد خیلی به خمینی توصیه و فشار آوردند که حکم اعدام را نقض کند وجلوی آن را بگیرد. گفته شد که موفق هم شدند اما قبل از رسیدن پیام خمینی،او اعدام شد!
در ماجرای اعدام سید مهدی هاشمی هم همین روال تکرار شده است.امابا دیررساندن پیام خمینی،سید مهدی هاشمی اعدام شد.که البته ری شهری آنرا تکذیب می کند!
در ماجرای احضار سید مهدی هاشمی به وزارت اطلاعات(و سپس زندانی کردن وی ودر نهایت اعدام ایشان)،ابتداصرفادر مورد ماجرای قتل شمس آبادی بود،اما برای هرچه بیشتر حجیم کردن پرونده، به ماجرای کهنه شده که دردادگاه منسوخ شده و حکم آن داده شده بود،(مثل ماجرای ترور رئیس کمیته اصفهان،مهندس بحرینیان،که گفته شده عامل موساد بوده است!و امید نجف آبادی درآن دخیل بوده)آویزان شدند.
امید نجف آبادی(که نام وی به همراه چند تن دیگر به جرم فساد اخلاقی و.تشکیل باند فساد یکجا آمده است)اتهام اصلی اش ورود به ماجرای مک فارلین است.که پنهان ماتده است!
روال مرسوم درزندان های نظام ولایت فقیه در مورد زندانیان سیاسی،این است که اول فردی را زندانی می کنند و سپس در درون زندان؟ برای او جرم واتهام بخصوص درموردمسائل اخلاقی( که درمورداکثرزندانیان به این راه ختم می شود!!) پیدامی کنند.
آنچه در مورد امید نجف آبادی،که آنرا پنهان می دارنداطلاع رسانی ماجرای ورود مخفیانه مک فارلین (مشاور امنیتی ریگان رئیس جمهوری آمریکا)به ایران و ملاقات مخفی ومذاکره(درواقع معامله)بابرخی مقامات نظام ولایت فقیه است که به ماجرای «ایران گیت»معروف شد.
آیت الله منتظری درکتاب خاطرات خود ودرپاسخ به سوال می گوید:
سوال:یکی ازمسائلی که در ارتباط باجنگ ایران وعراق در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس وسیعی یافت ماجرای سفر محرمانه مقامات آمریکایی به ایران و پیامدهای پس از آن بود؛لطفابفرماییدآیاحضرتعالی از این سفراطلاع داشتیدیاخیر؟ چه کسانی دراین ماجرانقش داشتند وچگونه خبرآن فاش گردید؟
آیت الله منتظری پاسخ می دهد: «این ماجرایک جریان سرِّی بود، شخصی به اسم «منوچهر قربانی فر»اهل ایران دلال و واسطه خریداسلحه وآدم ثروتمندی بود، این شخص رفته بودخارج وباهمه اینهامربوط بود، باآمریکاو کشور های خارج ارتباط داشت.این شخص با«مک فارلین»نماینده ریگان آمده بود ایران،اینطورکه من شنیدم دکترمحمدعلی هادی هم ازطرف مسئولین باآنان تماس می گیرد،من اینهاراخبرنداشتم، مامور خرید اسلحه هم یک نفربه اسم«محسن کنگرلو»یکی از اعضای سپاه بود،او واسطه بوده که«منوچهر قربانی فر»برای آن هااسلحه وقطعات خریداری کند، این اسلحه و قطعات راآمریکا داشته، و آمریکامی خواسته بدین وسیله باایران رابطه برقرار کند.قربانی فربه ضمانت کنگرلو پول اجناس راداده بوده وکنگرلو دروقتی که می بایست پول را بدهدنداده بودوکارآنان به مشاجره کشیده بود.بعدآقای قربانی فردو تانامه به آقای کنگر لومی نویسدکه یکی ده صفحه ودیگری نوزده صفحه بودو فتوکپی آنهاراخودآقای قربانی فربه عنوان اینکه من قائم مقام رهبری هستم به وسیله مرحوم آقای امیدنجف آبادی برای من فرستادودرواقع بانوشتن این دو نامه جریان رالوداد،چون آقای محسن کنگرلوبه وعده هایی که به اوداده بود عمل نکرده بود، البته محسن کنگرلوهم یک واسطه بوده؛بعدازاینکه این نامه هادست من رسیدتازه فهمیدم که یک چنین جریان وقراردا
دوارتباطی بوده است ومک فارلین و هیات آمریکایی باقربانی فربه تهران آمده اندو سلاح آورده اندبالاخره چون اینهاحرفشان شده بودمن فهمیدم که چنین قضیه ای هست ودر این میان معلوم شدردپای اسرائیل هم درمیان بوده است و اصلا اشکال من این بودکه چرا بایدکاربه جایی برسدکه ما خواسته باشیم با اسلحه اسرائیلی باعراق بجنگیم.بعدآقای هاشمی رفسنجانی که پیش من آمدمن به او اعتراض کردم که چراقضیه مک فارلین رابه من نگفتید؟خیلی تعجب کردو گفت:«شمااین قضیه راازکجا فهمیدید؟!» گفتم:«ازهرکجا فهمیدم،چرااین قضیه رابه من نگفتید؟»
گفت:«قصدداشتیم این قضیه را بعدابه شمابگوییم»؛بالاخره من اعتراض کردم که چرا خودسرانه این کارهارامی کنید،و آن هاناراحت بودندکه چرامن این مسائل رافهمیده ام ».
سوال:
آیادرجلسات سران،این مساله مطرح نشده بود؟
پاسخ آیت الله منتظری:«درآن جلسات که من بودم مطرح نشده بود،ماجراراازدونامه اعتراض منوچهر قربانی فربه محسن کنگر لوکه فتوکپی آن هارا برای من فرستاده بودباخبر شدم ».
سوال:آیامرحوم امام(ره)درجریان این معامله بودندیانه؟
پاسخ آیت الله منتظری:
«من درست نمی دانم که مرحوم امام(ره)در جریان این مساله بودندیانه،ولی من پس ازآنکه این جریان راشنیدم رفتم به بیت مرحوم امام وجریان رابرای حاج احمدآقا گفتم،اوخیلی تعجب کردکه شماازکجادرجریان قرار گرفتید؟گفتم:«ازهرجا، بالاخره اجنه به من خبرداده اند! ».
گفت:«خوب گاهی این اجنه که برای شماخبر می آورنداین خبرها رابنویسیدوبرای امام هم بفرستید»!
گفتم:«بالاخره اینگونه نیست که من درجریان قرارنگیرم»،ولی آقایان ازاینکه من به طورکامل همه این جریان رامی دانم خیلی ناراحت بودند »
هشتم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
چنین روزی در چند سال پیش
۹آذر۱۳۷۷
حسین شریعتمداری؛ مامور غیر معذور دولت سایه!
روززنامه کیهان،۹آذر،سال ۱۳۷۷
حسین شریعتمداری(مدیرمسئول روزنامه کیهان)
مامورمعذور!
«حتی دردورترین،نقاط ذهن نیز نمی توان این توهُّم راجای دادکه عاملان قتل فروهرازنیروهای انقلابی بوده اند!واساسامنظقی نیست که نیروهای انقلابی دست به اقدامی علیه انقلاب بزنند!بلکه به وضوح می توان گفت:که عامل یاعاملان قتل دریک برنامه حساب شده وباهدف بدنام کردن نظام ونیروهای انقلابی برای دست زدن به این اقدام زشت ماموریت داشتند.وحتی باقاطعیت می توان گفت که عاملان قتل،با شخص فروهروهمسرش نیز دشمنی نداشته اندوفقط درپی یک ماموریت علیه نظام وانقلاب وارد این ماجراشده ونقش مامور معذور را بازی کرده اند!..آمریکا بعدازناکامی ازهیات۱۳نفره و خروش مردم علیه این هیات و برنامه های پشت پرده آن بایستی به ایجادیک حادثه موازی دست می زدکه ازیک سو افکار عمومی راتحت الشعاع قرارداده وازتوجه به ماجرای مرموز هیات ۱۳نفره آمریکایی منصرف کندو ازسوی دیگر نیروهای انقلابی را مورد اتهام قرارداده و خروش آنان علیه حضورهیات۱۳ نفره را خروشی بی منظق،آدم کش وتنگ نظرجلوه دهد».
پاورقی:
اما خیلی زودمکرخداوندگریبان حسین شریعتمداری(که مامورغیر معذوردولت سایه ویکی ازجعبه سیاه های نظام ولایت فقیه می باشد)راگرفت وبوسیله همان شنودی که بخش دیگری ازواجا درمنزل مرحوم فروهروهمسرش کارگذاشته بودندماجرابدست خودشان لومی رودومعلوم می شودسربازان گمنام امام زمان در این قتل هادست داشته وایضا در ماجرای حمله به هبات۱۳ نفره …خون بی گناه گریبان آن ها را گرفت وامثال حسین شریعتمداری درکوزه افتادند!
نهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
چنین روزی در چند سال پیش
۱۰آدر۱۳۷۷
پازل های دولت سایه؛مشاورین گمنام!
روزنامه کیهان،۱۰آذر۱۳۷۷
رضاامینی(مشاوررئیس قوه قضائیه،هاشمی شاهرودی(
[قتل های زنجیره ای]کارسیدمهدی هاشمی ست!
«ازدیدفنی،این قتل هااعمال گروه تروریست فرقان،گروه منصوب به مهدی هاشمی رادر اذهان تداعی می کند.این قتل ها نمی تواندمنشاویاحمایت خارجی نداشته باشد.دراین زمینه مسئولان کشورنیزمعتقدندکه این قتل هاسازماندهی ومحاسبه شده انجام گرفته است.
وی تاکید کرد:عکس العملی حرکت کردن برخی جوامع غربی ومطبوعات خارجی دراین مورد، این باوررا تقویت می کندکه این قتل ها از سوی برخی کشورهای غربی و سازمان های خارجی وابسته به آن انجام شده است ».
پاورقی:
می توان گفت قتل های منصوب به سیدمهدی هاشمی صرفا عملیات شخصی دوسه نفر بوده، ولی باجوسازی و جنگ روانی رسانه ای نظام ولایت فقیه علیه آیت الله منتظری،به ایشان وکل جریان سیدمهدی هاشمی نسبت وتعمیم داده می شود؛ومادراین یادداشت قصدنداریم به صحت و سقم و ماهیت آن وارد شویم.
مقصدکلام ما این است:
چنانچه رازقتل های زنجیره ای آشکارنمی شدومشخص نمی شد که این قتل ها،کارکارمندان وزارت اطلاعات نظام ولایت فقیه بوده،سخنان امثال ایشان وحسین شریعتمداری راپوشش می دادند وازسوی مسئولین هم موردتائید قرارمی گرفت.
باید جستجوکردوامثال رضاامینی رادرشغل های مشاوره و شغل کلیدی ولی گمنام!وناآشنا!را شناسایی و سوابق آن ها را پیدا کرد.این افراد پازهای دولت سایه هستند.در حقیقت این افرادهستند که حکومت رااداره می کنند!
دهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۱۲آذر۱۳۵۸
قانون اساسی در زندان ولایت فقیه!
روزنامه جمهوری اسلامی۱۲آذر ۱۳۵۸
اولین روزرفراندوم قانون اساسی با استقبال میلیونی مردم مسلمان و متعهدکشورمان روبروگردید.امت بپاخاسته امروز ودیروزبه پیروی ازرهبری خویش امام خمینی،به پای صتدوق های رای رفتند تامصوبات و سرنوشت قانون اساسی نمایندگان خود را درمجلس خبرگان تعیین کنند.
پاورقی:
اگرفرضاقانون اساسی اول را قابل قبول بدانیم،باتعمیم آن در سال۱۳۶۸،بیش از۳۰سال است که قانون اساسی درزندان ولایت فقیه درحبس است!
حکایت وجوداصل ولایت فقیه در قانون اساسی،حکایت یک قطره زهریاخون دریک لیوان آب زلال و خوردنی است که دیگرنمی شود آنرا نوشید!
طبق اصل۱۷۷که به قانون اساسی دوم اضافه شد،حتی تغییر و تعمیر یا تعمیم قانون اساسی هم تقریبا غیرممکن شد و فقط با تائید ولایت مطلقه فقیه ممکن است!
اولین گام برای اصلاحات ساختاری و بدون انقلاب و خشونت،هدایت مردم به درخواست برای تغییرقانون اساسی باید باشد.
تنهایک قاون اساسی بدون اصل ولایت فقیه راه رابرای اصلاحات باز می کند و بدون انجام آن اصلاحات کور و هرنوع فعالیتی از ناحیه احزاب باصطلاح اصلاح طلب صرفا فریب و غش در معامله است!
دوازدهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
چنین روزی در چند سال پیش
۱۴آذر۱۳۷۲
«حریم»همچنان «محفوظ»است!
مجله گزارش هفته،۱۴آذر ۱۳۷۲:
تاهنگامی که«حریم»دزدان بیت المال ومسئولین فاسددولتی در کشورما«محفوظ»وخالی ازهر گونه تعرضی است،دزدی وغارت بیت المال نه تنها ادامه خواهد داشت،بلکه روزبه روزبرشدَّت و حِدَّت آن نیزافزوده خواهدشد. هفته قبل روزنامه ها خبرازیک دزدی کلان درسطح مدیران رده ی بالای بانک تجارت دادندوبه رغم اعلام این خبر،روابط عمومی بانک مرکزی ونیزمسئولین عالی رتبه بانک تجارت،ازپاسخگویی در مورد این سرقت خودداری کردند.ظاهرا پرونده این سرقت کلان،همچون موارد مشابه دیگر، به صورتی محرمانه وبدون اطلاع مردم،وباصدور احکام مجازاتی خفبف خاتمه خواهد یافت وکسی از اسم و رسم این دزدان اطلاعی کسب نخواهد کرد. اما کیست که ندانداین شیوه های مسالمت جویانه وملایم تنهاسبب بسط و گسترش فسادمالی در سازمان های دولتی کشور خواهدشد. متاسفانه هم اکنون به جایی رسیده ایم که «فسادمالی» در حال نهادینه شدن درسازمانه های دولتی است وکم وبیش همچون یک«اصل»ویک «موضوع»کاملا عادی وحتی«مشروع»پذیرفته شده است ».
پاورقی:
اکنون درسال،۹۸ربع قرن بعد، فساد درسلسله مراتب ازبالا تا پائین سیستماتیک شده و«حریم» البته «محفوظ»است!
در سال ۹۸،کسانی می خواهند با فساد مبارزه کنند که خودشان یا آلوده هستند ویا در مظان اتهام بوده و یا قادر به افشای دانه درشت های اصل(ونه جعلی و قربانی ها) نیستند.
چگونه می توان در نظام ولایت فقیه که قوه قضائیه آن مستقل نیست و از راس تا ذیل آن مطیع محض نهادهای قدرت پنهان و تصمیم گیران اصلی حکومت(دولت سایه)وایضا رهبری هستند،فسادی راکه ریشه دوانده،خشکاند؟و درخت عدالت را کاشت؟آیا در نظام ولایت فیقه شما یک قاضی مستقل را می توانید جستجو کنیدکه بتواند وجرات داشته باشد به مفاسد اقتصادی وسیاسی و غیره، کادر رهبری سپاه پاسداران،بیت رهبری،و راس قوه قضائیه بپردازد؟!
آش که زیاد شور شود برای شیرین کردن کام ملت!! فقط برخی این وسط قربانی می شوند تا این ریشه سرطانی فساد-که بدخیم شده است-به مغز و قلب سرایت نکند و فاتحه نظام خوانده نشود!
فساد اکنون نه صرفا در اقتصاد، بلکه در سیاست نیز راه خود را هموار می بیند وکلاهبرداران سیاسی،مفت سواران سیاسی و ابن الوقت های مذبذب نوکسیه و نوچه این وآن بالا آمده است، تا راس ها وشاه کلید های نظام ولایت فقیه یا در امنیت بمانند و یا بعد از مدتی به عنوان منجی، کاسبکارانه پاپیش بگذارند و دوباره از گُرده ملت سواری بگیرند.نگاه کنید به مدیریت کلان سیاسی واقتصادی وفرهنگی کشور دراین ۴۰سال،اصلا تکان نخورده واین افراددائم در قدرت در چرخش هستند.آب زلال هم که یک مدت یکحا راکد بماند می گَنددولجن شده و بوی تعفن خواهد داد!
چهاردهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
چنین روزی درچندسال پیش
ایران گیت!
روزنامه کیهان۱۵آذر۱۳۶۵
توسط سخنگوی شورای عالی دفاع [هاشمی رفسنجانی]تکات تازه ای درباره جنگ،خریداسلحه و شکست آمربکادر مذاکره باایران اعلام شد.
نماینده امام درشورای عالی دفاع درپاسخ به این سوال خبرنگارکه پرسید:اخیرابعد ازشکست سیاسی آمریکادرجریان سفر مک فارلین به تهران وایجادشکاف در هیات حاکمه دررسانه های گروهی غرب برای انحراف افکار عمومی به این مساله پرداخته اند که پول پرداختی ایران برای سلاح هابه حساب ضدانقلابیون نیکاراگوئه واریزشده است،نظر شماراجع به این تبلیغات چیست؟ گفت:[آمریکائی هااینجادوسه مساله رادارندباهم مخلوط می کنندواین شانتاژتبلیغاتی است برای اینکه مساله اصلی راگم کنند.دوسه مساله وجوددارد. یکی مساله شکست آمریکاست. باافتضاحی که شروع کرده بودند تاباجمهوری اسلامی تماس بگیرندورابطه برقرارکنندکه این مساله راآقای ریگان،آقای شولتز وواینبرگروحتی مخالفین ریگان گفته اند…].
پاورقی:
ریگان درسخنانی پیرامون ماجرای سفرمک فارلین(مشاور امنیتی خود)به ایران گفته است: [بایدبگویم افرادی که باماتماس گرفتند،یعنی کسانی که ماباآن هامراوده داشتیم،هرگاه رازآن ها برملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل ازفرودآمدن شب نیزبه طول نمی انجامید…این افرادعناصری بودند که مایل بودندحکومتی داشته باشندکه مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خود راباآنهاآغازکردیم].(نقل از:نشریه راه مجاهد،به مدیرمسئولی لطف الله_میثمی،ش۶۱منتشره درسال ۱۳۶۹).
محسن رضایی به علی هاشمی رفسنجانی(برادرزاده هاشمی رفسنجانی وازملاقات ومذاکره کنندگان باآمریکایی هادرلندن) وقتی که ماجرای آمدن مخفیانه ومذاکره مخفیانه(والبته معامله مخفیانه)بامک فارلین آشکارمی شود،توصیه می کند:[بهتراست اودرتهران نماندوهمانندگذشته به جبهه برود].ووقتی آب هااز آسیاب می افتد، کتاب«ماجرای مک فارلین»(نوشته: محسن هاشمی وحبیب الله حمیدی»بازبه نقل ازایشان می نویسد:[پس از دخالت امام خمینی وبازداشتن منتقدان ازایراداتهام به اشخاص درگیردرامرخریدسلاح،محسن رضایی به علی هاشمی می گوید:اگرمی خواهی می توانی به تهران بازگردی مساله دیگر پایان یافته است].
درماجرای خریداسلحه که برخی ازآن هامحصول وتولیداختصاصی #اسرائیل بود،دولت آمربکاسود ناشی ازفروش آن هارابه ضد انقلابیون نیکاراگوئه دادتادولت انقلابی راسرنگون کنند.
کل ماجرای«مک فارلین» به [ #ایران_گیت]مشهوراست!
پانزدهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

چنین روزی در چند سال پیش
۱۶آذر۱۳۷۸
باندسیدمهدی هاشمی افشاکننده باندسعیدامامی!
نشریه آوا۱۶آذر۱۳۷۸به نقل هفته نامه ارزش:
[افشاشدن قتل ها،کارهواداران آیت الله منتظری ست!
هفته نامه نشریه ارزش،درشماره ۲۷۲خودباانتشارآخرین اطلاعیه گروه موسوم به”فدائیان اسلام ناب محمدی”،افشاگری های جدیدباند سعیدامامی،معاون امنیتی علی فلاحیان راچاپ کرد.
این اطلاعیه برملاکردن جنایات سعیدامامی وباندوابسته و صهیونیسم اوراکارهواداران آیت الله منتظری می داند.ودستگیری وزندانی کردن قاتلان روشنفکران ونویسندگان رابه دلیل دخالت همکاران سعیدامامی درپرونده سیدمهدی هاشمی اعلام کرده است.درقسمتی ازاین اطلاعیه خطاب به رئیس جمهوری آمده است:”بهوش باشیدتمام کسانی که درپرونده باندسیدمهدی هاشمی دخیل بوده انداکنون هر یک به نوعی موردخشم وکینه مدافعان منتظری قرارگرفته اندو مابهای سنگینی برای این فریادها واعتراض هابه سنگینی خون دل خوردن هاوتهمت وتحقیروزخم زبان شنیدن ویهودی شدن هاو توطئه گربودن ها پرداخته ایم».
پاورقی
طبق اطلاعیه واجا،تعدادی از سربازان گمنام امام زمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران [واجا]درربودن وبه قتل رساندن تعدای ازروشنفکران وسیاستمدار انقلابی،داریوش فروهرو همسرش(سلاخی درمنزل مسکونی)مجرم شناخته شدند!
تاقبل ازکشف موضوع،آن رابه عوامل بیگانه ومرتبط باموسادو سیانسبت دادند.برای آگاهی بهتربه گزارش های اینجانب درموردقتل های زنجیره ای که در روزنامه[صبح امروز]منتشرشده است، رجوع شود:باعناوبن:تحلیل‌های محفل فکری قتل های محفلی،حرکت تکاملی انسان به زور اسلحه ممکن است!آبشخور!تحلیل های خواندنی ازمحفل فکری قتل های زنجیره‌ای، گنجینه اطلاعاتی «سیا»اینجاست!تحلیل های خانواده استثنایی!درتاریخ های ۲۶و۲۷اسفندو ۸بهمن۱۳۷۷.بانام مستعار [علی میثمی].بواسطه همین مطالب ودیگرنوشته هایم روز بعد تعطیلی روزنامه سلام(۱۷ تیر۷۸)بازداشت وزندانی شدم!والبته تاهمین الآن مدعیان داخل وخارج ازکشورسکوت کرده اند!
شانزدهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
چنین روزی در چند سال پیش
۱۷آذر۱۳۷۷
وزیران واجاماشین امضاهای سربازان گمنام
روزنامه کیهان۱۷آذر۱۳۷۷
دری نجف آبادی وزیراطلاعات:
[افرادی که به این وزارتخانه تهمت می زنندوبرخی روزنامه ها که زحمات سربازان گمنام را نادیده می گیرندونقش دستگاه اطلاعاتی وپرسنل خدوم آنرانقش مزاحم می پندارند ورشکستگان سیاسی هستندکه می خواهند وزارت اطلاعات درخدمت اغراض سیاسی آن ها باشد.وی کسانی راکه ازسرنادانی وسبک سری یک حادثه کوچک رابهانه جوسازی درمطبوعات علیه دستگاه امنیتی قرارمی دهند،افرادی معلوم الحال وباسابقه خودکه پرونده آنان برای مردم تاحدودی معلوم است وبرخی ازآنان بدیلیل عدم صلاحیت وسوء سابقه درگزینش ها نیز رد شده اند ]
پاورقی:
ازهمه وزرای اطلاعات،دری نجف آبادی ضعیف تربن آن هابود!
وزیران واجا[به قول آیت الله منتظری]فقط ماشین امضاء هستند.آن ها ازدانش سیاسی و مدیریتی لازم و اختصاصی مسائل امنیتی بهره ای ندارند.آن هابدلیل مجتهد بودن و اطلاع از فقه وشرع،برای احکام واعمالی که توسط نیروهای واجا انجام می گیرد،فقط باامضای خود برآن صحت شرعی و مهر تائید می زنند.هیچ وزیری درطول عمرنظام ولایت فقیه در مجلس شورای اسلامی زیرسوال نرفته است. وقتی هاشمی رفسنجانی می خواست علی فلاحیان رابرای وزیرشدن به مجلس معرفی کند، گفت:هیچکس جرات نمی کند با وزارت ایشان مخالفت کند!وزیر اطلاعات همواره باتائید ولی فقیه [دراصل]منصوب می شود.وقتی عامل بودن سربازان گمنام امام زمان،(اعضای رده بالای کادر وزارت اطلاعات)درقتل های زنجیره ای آشکارشد،اطلاعات سپاه-که غیررسمی فعال بود-پس ازاین،به شکل رسمی با عنوان[سازمان اطلاعات سپاه] علنا واردفاز عملیاتی می شود. اکنون به جای واژه سربازان گمنام،ازواژه پاسداران گمنام استفاده می شود.همزمان با تاسیس سپاه،واحداطلاعات آن نیز فعال شد.که ابتدامحسن رضایی وسپس مرتضی رضایی (فعلااز مشاورین رهبروازنیروهای پنهان دولت سایه)رئیس آن بود.درحال حاضروپس ازمساله دارشدن وزارت اطلاعات درماجرای قتل های زنجیره ای،خامنه ای با سازمان اطلاعات سپاه اقدامات و عملیات های آن را رهبری می کند،ولی در مقام پاسخگویی این ماشین امضا یا همان وزیر اطلاعات است که باید به مجلس (بطورفرمایشی)پاسخ دهد! هفدهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
چنین روزی در چندسال پیش
۱۸آذر۱۳۶۵
مثلث سیداحمدخمینی،هاشمی رفسنجانی،سید علی خامنه ای!
روزنامه کیهان۱۸آذر۱۳۶۵
گزارش امروزکیهان ازنیویورک پیرامون اظهارات شولتزومک فارلین درمقابل کمیته تحقیفاتی مجلس نمایندگان آمربکا:وزیر امورخارجه آمریکا(شولتز)و مشاورامنیتی ملی ریگان(مک فارلین)درکمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکاهرکدام جداگانه بااستیضاح نمایندگان مجلس درموردسیاست پنهانی ریگان پیرامون ایران پاسخ گفتند.
مک فارلین دراعترافات خودگفت: ماعلاوه براهمیت استراتژیک،به آینده ایران نیزعلاقه مندبودیم و کوشش های مابرای جبران فعالیت های منفی وسیاست های ۷سال گذشته وبرای عدم حمایت ازتروریسم بوده است.
پاورقی:
باآشکار شدن سفرمخفیانه مک فارلین به ایران،این رویدادبه به دلیل آزادی رسانه درآمریکابه سرعت به عنوان یک رسوایی، دولت ریگان راتاحداستیضاح مفتضح وبرخی راواداربه استعفا ومک فارلین راواداربه خودکشی (امانافرجام)کرد!امادرایران بدلیل فضای بسته مطبوعات،افشاء کنندگان دستگیروزندانی وبرخی ازآن ها(به بهانه های دیگروغیر قابل اثبات)اعدام شدند.ودرعوض، عاملین مذاکره مخفیانه با«مک فارلین»،(که علی هاشمی،برادر زاده هاشمی رفسنجانی یکی از آن هابود.وهاشمی رفسنجانی خوددرراس این ماجرا بود) توانستندباقلب وجعل حقیقت، موضوع رابه سودخودازآن بهره برداری سیاسی کنند.وسپس دریک جو سازی پوپولیتسی و عوامانه باموضع باصطلاح شدید ضدامپریالیستی وضد آمریکایی!! بجای آن که خودمجازات شوند،با حُکم ونامه گرفتن ازخمینی،افشا کنندگان رامجازات شدیدکردند.
اطلاع رسانی این ماجراتوسط امیدنجف آبادی(ازاعدام شدگان) به آیت الله منتظری، انتشار اعلامیه ای ازسوی جریان سیدمهدی هاشمی(یکی دیگرازاعدام شدگان)باعنوان:[چراملاقات های قائم مقام رهبری لغوشده است؟!]که به صراحت وآشکار نوشت:[«طبق اخباررسیده چه ازبعضی ازمسئولین وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملاقات دکترنجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی،نماینده تهران)با «رابرت مک فارلین»مشاور امنیتی«ریگان»درتهران…]و انتشارآن درمجله الشراع لبنان، افتضاح[ایران گیت]رابوجودآورد.
گفتنی است فروردین ۱۳۶۵ خمینی تایک قدمی مرگ رفت وبه حیات بازگشت وتاخرداد ۱۳۶۸ فقط سه سال دوام آوردونیروی محرکه قدرت درایران آنرابه خوبی می دانست.ملاقات کنندگان قرارومدارهایی با آمریکایی هاگذاشته بودند.ازجمله قربانی کردن سیدمهدی هاشمی به عنوان رهبرتروریست ها در باصطلاح مبارزه ایران علیه تروریسم؛که اعدام شد.ودرادامه آن،اعدام های فله ای سال۶۷ است که بامرگ خمینی مدت زمان زندانیان گروه های چپ و سازمان مجاهدین خلق به پایان می رسیدوآن هاواردجامعه سیاسی پس ازرهبری خمینی می شدندوجمع کردن آن هاسخت بود.لذایک جا آن هارابااعدام تسویه کردند!
ازهمه مهم تر،مساله کنار گذاشتن آیت الله منتظری ازقائم مقام رهبری بود.که به نظرمی آیداعلان قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان(که محمل قانونی نداشت ولی انجام شدوقائم مقام معلوم شدکه چه کسی است)،یک سناریوی مهندسی شده باشدتا دراین فاصله زیرآبش زده شود که باعلم کردن سیدمهدی هاشمی موفق هم شدندو توانستندرهبری بعدازخمینی را هم دراختیارداشته باشند.همه این اقدامات توسط مثلث سیداحمد خمینی،سیدعلی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی هدایت می شد!
هجده آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
چنین روزی درچندسال پیش
۱۹آذر۱۳۶۵
اعتراف گیری قرون وسطایی نظام ولایت فقیه باشارلاتانیسم دینی!
روزنامه کیهان۱۹آذر۱۱۳۶۵
متن اعترافات مهدی هاشمی پیرامون فعالیت های خوددرقبل وپس ازانقلاب:مهدی هاشمی طی یک مصاحبه تلویزیونی که دیشب ازسیمای ج.ا.پخش شدبه اتهامات خودکه ازسوی وزارت اطلاعات اعلام شده بود،اعتراف کرد.
پاورقی:
اعتراف گیری نظام ولایت فقیه دربیدادگاه های آخوندیسم حاکم، متاثرازشیوه های نامتجانس و نامتعارف وغیرعقلانی،عرفی، قانونی وحتی شرعی ودینی یک تعدادبازجوودادیار-که نامشان را هم سربازان گمتام امام زمان گذاشته اند-می باشد.ورای دادگاه هم براراده آن هاصادرمی شود.وتاالان،بعداز۴۱سال همچنان این شیوه قرون وسطایی ادامه دارد.بااین تفاوت که زندانیان فعلی خوشوقت هستند که درانقلاب تکنولوژی ودرعرصه جهانی پنهان ومهجورنمی مانندو مغفول نمی شوند!
مااینجافقط به بخشی ازکتاب خاطرات سیاسی ری شهری (اولین وزیرواجا)اشاره می کنیم:
ایشان در۷۱می نویسد:[حدود یک ماه ازدستگیری مھدی ھاشمی می گذشت امااوھنوز حاضر به پاسخگویی وروشن کردن نقاط ابھام نبود.خاموشی اسرارآمیزاو،بازجویی و بازجویان رابه تدریج به بن بست می کشیدوبه نظرمی رسیدکه باگذشت زمان ھرروز برتسخیرناپذیری این قلعه مخوف افزوده می شود.
غائله ای که وروددرآن اینگونه مشکل آفرین بود.اگربه کشف حقیقت منجرنمی شد،برای حیثیت وزارت اطلاعات بلکه برای حیثیت امام ونظام زیانباربود…من خودبه راه ھای مختلف برای غلبه براین بن بست فکرمی کردم…به خاطره ھایم رجوع کردم؛تاآن زمان بازجویی سه متھم سرشناس راخودانجام داده بودم. این سه تن عبارت بودنداز:تیمسارمحققی،قطب زاده وشریعتمداری،ازدلم گذشت که این بارنیزخودم متھم را بازجویی کنم.می دانستم که بافرد با تجربه وپیچیده ای چون مھدی ھاشمی نیازمندپشتیبانی روانی بسیار قوی است…ازخداخواستم تاکلامم رانافذوکارآسازد.روحی بیمار درگیراعوجاج خودبود،اگرخدا یاری نمی کردقادربه کمک و راھنمایی نبودم،فضایی روحانی برآن اتاق حکومت یافت.
گفتم:تو ازخدا نمی ترسی؟!
گفت:چرا.
گفتم:می ترسی؟
گفت:بله.
گفتم خدامی داند که توچیکاره ای وچه کرده ای؛خودت ھم می دانی.چرامسائل رانمی گویی؟
گفت:گفته ام. بعضی از جزئیات ھست که شایدنگفته باشم.
گفتم:ھمه مسائل را گفته ای؟
گفت:نه.گفتم:خُب،بگو!
گفت:خیلی خُب،خواھم گفت!
درآن فضاکلماتی ساده میان ماردوبدل شد.امااین کلمات ھرکدام معنایی به ژرفای یک قاموس و مفھومی فراترازحدمتعاف باشد.آری خداونداثری درھمین واژه ھای ساده نھادکه متھم به اصطلاح برید!…به اوگفتم که تصورکندکه بازجوی اوخداست و اسلام درحال بازجویی ازاوست…
البته کمی بعد،ایشان درھمین کتاب،چند صفحه بعد(۹۵)،پاسخ می دھدواضافه می کند:او (مھدی ھاشمی)،به جرم اخیر،ازسوی قوه قضائیه به تحمل ھفتادضربه شلاق محکوم شد.متھم بیش ازاجرای کامل حکم،برای افشای حقیقت اعلام آمادگی کرد ]!
نوزده آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )

چنین روزی درچندسال پیش
۲۵آذر۱۳۶۱
همه برای ولایت فقیه!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۵آذر ۱۳۶۱
ازمتن فرمان۸ماده ای خمینی به قوه قضائیه:
«هیچکس حق نداردبه خانه یا مغازه کسی ویامحل کارشخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها واردشودیاکسی راجلب کندیابنام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نمایدویانسبت به فردی اهانت نموده واعمال غیرانسانی مرتکب شود. یا به تلفن هانوار ضبط صوت دیگری بنام کشف جرم یاکشف مرکز گناه گوش کند و یابرای کشف گناه وجرم هرچندبزرگ باشد،شنودبگذارد. ویابدنبال اسرار مردم باشدو تجسس ازگناهان غیرنماید.ویا اسراری که از غیربه او رسید و لوبرای یک نفر فاش کند!
پاورقی:
فرمانی که هیجگاه به آن عمل نشدوتاالان مخصوصادرمورد شنودخلاف آن انجام می شود. همه چیزوهمه کس بایدبرای اجرای منویات ولایت مطلقه فقیه انجام گیردوتمام پیش بینی هاو طرح هاوتحلیل های وی همانی باشدکه اومی خواهدومی گوید!
اکنون در۴۱سالگی انقلاب در روی همان پاشنه دهه۶۰می چرخد وهنوز دادگاه انقلاب هم هست!
این فرمان ما را به یادفرمان۷ ماده ای کتاب قلعه حیوانات نوشته جورج اورول می اندازد!
[پس از پیروزی انقلاب حیوانات، یک قانون اساسی معروف به «هفت فرمان» بر روی دیوار مزرعه نوشته می‌شود که شامل بندهای زیراست:
همه آن‌ها که روی دوپا راه می‌رونددشمن هستند.
همه آن‌ها که چهارپایابالدار هستند،دوستند.
هیچ حیوانی حق پوشیدن لباس را ندارد.
هیچ حیوانی حق خوابیدن در تخت را ندارد.
هیچ حیوانی حق نوشیدن الکل را ندارد.
هیچ حیوانی حق کشتن حیوان دیگری راندارد.
همه حیوانات با هم برابرند.
درطول داستان،مشخص می‌شود که همه«هفت فرمان»،به مرور زمان، باتحریف وتغییر مواجه می‌شود و در اواخر داستان تمام شش فرمان اول ازروی دیوار پاک شده و جمله هفتم نیز به صورت زیر تحریف می‌شود:
«همه حیوانات باهم برابرند،اما بعضی برابرترند»
بیست وپنجم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچند سال پیش
۲۶آذر۱۳۶۱
خمس یامالیات درنظام ولایت فقیه؟!
[کتاب درمکتب جمعه،ج۵،ص ۴۰۷خطبه نمازجمعه]هاشمی رفسنجانی:
[گفتیم که هدف اسلام درنظام اقتصادش این است که جامعه ای خالی ازاستکبارواستضعاف از لحاظ اقتصادی بسازد…یکی ازآن موارد،مالیات های جزمی است که دراسلام هست.که دوجور مالیات است.یک جورمالیات ثابت وفیکس که مقدارش تعیین شده. دومی،مالیات های غیرثابت…در مالیات های ثابت ومعین چند موردمشخص است که خیلی معروف است..یکی از مواردآن خمس است.خمس معنای تحت الفظی اش یعنی یک پنجم از اموال بخشی ازمردم به عنوان مالیات شرعی ازآن هاگرفته می شود…خمس به طورکلی از ضروریات اسلام است…که هیچکس نمی تواند منکرش باشد واگرکسی منکرباشد،باموازین فقهی کافر است…خمس ضروری اسلام است…بنابراین منکرخمس کافراست.کسی که خمس نمی دهدیاباید کافرباشد،یابایدباغی بر اسلام باشد.مسلمان باغی باشد. ازاین دوحال نمی تواندبیرون باشد!
پاورقی:
برخلاف ذکات که چندین باردر قرآن ازآن نام برده شده،ازلفظ خمس فقط یک دفعه دریک آیه و آن هم به صراحت ازغنائم جنگی نام می برد!وعلیرغم اختلاف فقهی درتشبع وتسنن،این پرسش اساسی مطرح می شودکه فقها ومراجع تفلیدشیعه این همه احادیث وچاپ کتاب[مرجع فقهی]ازخمس راازکجای این یک آیه درقرآن درآوورده اند؟!و آنچنان باب خمس رابسط داده و بسیط کرده اندکه منکرش یا ندادن آن رامترادف کافروباغی که حکمش ارتدادومرگ است می دانند؟!به نظرمی رسددرنظام ولایت فقیه به جای آن که قرآن اصل باشد،این فقه استنباطی فقهاومراجع تقلیدوخاتم آن ها!! ولایت مطلقه فقیه است که اصل است وحکومت می کند!وبر همه، وحتی دیگرمراجع تقلیدومجتهدین هم واجب است ازآن اطاعت کنند! ازآنجاکه الان درایران حکومت و دولت بربنای اسلام وقوانین اسلامی است وولایت مطلقه فقیه حاکم برآن است،این تضاد وتناقض گرفتن مالیات وخمس از یک سو،وازطرف دیگردریافت مسقیم خمس توسط دیگرمراجع تقلیدچگونه توجیه می شود!؟و ایضامالیات مستقیم وغیرمستقیم ازدرآمدافراد؟!!
هم چنین رجوع شودبه کتاب: [مشکل اساسی درسازمان روحانیت]اثر:مرتضی مطهری.و ایضانگاه کنیدبه عنوان:[خمس؛به کدام حساب واریزمی شود؟]از کتاب:[همه حرف خدا،دفتراول] اثر:[محمدشوری]،[انتشارات شرکت قلم ]
بیست وشش آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار
چنین روزی در چند سال پیش
۲۷آذر۱۳۵۹
واحدنهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران
روزنامه صبح آزادگان۲۷آذر ۱۳۵۹
روابط عمومی ستادمرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
واحدنهضت های آزادیبخش اسلامی باانتشاراطلاعیه ای اعلام کرددراجرای رهنمودهای زعیم کبیرحضرت آیت الله العظمی امام خمینی(دامه ظله)برتقویت ملت محروم بپاخاسته جهان، ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام به تاسیس واحد نهضت های اسلامی نموده وهم اکنون طبق استراتژی انقلاب جهان اسلام بانهضت هایی که در جهت رهایی محرومین ازقید اسارت امپریالیزم غرب وشرق و صهیونیزم بین الملی نبردمی کند،ارتباط برادرانه برقرارمی کندوبه یاری خداوندتانیل به پیروزی برمستکبرین جهانی این پیوندانقلابی استمرار خواهد یافت. همانطورکه ملت شهیدپرورو قهرمان ایران اطلاع دارندجنبش های آزادیبخش جهان انقلاب اسلامی به ایران امیدفراوانی بسته وپیروزی نهایی خویش را درتداوم آن می دانند.باافتتاح شماره حساب ۷۱۰۰بانک ملی قم توسط فقیه عالیقدرآیت الله العظمی منتظری گامی بزرگ در پیشبرداهداف محرومین ستم دیده جهان اسلام برداشته است و طبق اطلاعی که ازدفترایشان دریافت شده تاکنون توسط این واحدمبلغ۷میلیون تومان به نهضت های آزادیبخش جهان اسلام پرداخت شده است.این واحدضمن تشکروقدرانی ازکمک های بی دریغ خواهران وبرداران مسلمان که مبالغی به این حساب واریزکرده اندمجدداازهموطنان مبارزدرخواست می کنداکنون که شیطان بزرگ بامحاصره اقتصادی وتهاجم نظامی قصدازبین بردن انقلاب اسلامی رادارندشمابا فداکاری وایثارهرچه بیشتردر تقویت مالی نهضت های آزادی بخش اسلامی بکوشیدتا بخواست خداوندمتعال پوزه امپریالیسم جهانخواربادست توانای محرومین جهان به خاک مالیده شوند.
پاورقی:
هرانقلابی که بایک ایدئولوژی پیوندناگسستنی داشته باشد،مساله صدورانقلاب راهم درذات خوددارد.شوروی سابق نیزهمین مسیررارفت والبته سرانجام آن فروپاشی شد.
اماانقلاب ایران یک تفاوت فاحش باشوروی سابق داشت:
اولاواژه اسلامی رابدنبال خود داشت وازنظرمسلمان هااسلام آخرین دین ومحمدآخرین پیامبرواز همه مهم ترتفکر«امام زمانی» که برمردم ایران مسلط است.وثانیارهبراین انقلاب بک مرجع تقلیدبودوایضاروحانیت توانست براسلام وانقلاب سوار شودو اسلام موردنظرخودرا ارائه دهد.
وثالثاابتدای انقلاب همه گروه ها وافرادشاخص،ازنهضت آزادی وسازمان مجاهدین خلق و بازرگان وبنی صدروغیره به این موضوع اعتقادداشته ودرباره آن سخن گفته اند؛منتهاباآن نگاه و تفکرخاص خود!
پس ازتصرف سفارت آمریکادرتهران،موضوع صدورانقلاب اهمیت ویژه ای پیدا کرد و باآغازجنگ عراق وایران،یک راهبردواستراتژی دائمی شدکه سپاه ونهادهای حکومتی آنرا هدایت می کند.درحالیکه مساله صدورانقلاب نبایدحکومتی و دولتی شودوبه صورت نظام درآید!
سپاه پاسداران که صرفابرای حفظ انفلاب ومقابله باکودتاهای احتمالی تاسیس شده بودوارداین فازشد.ولذا تصمیم گرفت با تاسیس واحدنهضت ها،به آن صورت رسمی دهد.وسیدمهدی هاشمی که تاآنزمان جزو فرماندهان شورای عالی ستادمرکزی سپاه پاسداران و مسئول واحدروابط عمومی آن بود،درکنارمحمد منتظری مسئولیت این واحدرابرعهده گرفت.که باشروع جنگ،بیشترین فعالیت این واحد(تازمان انحلال دراواخرسال ۱۳۶۱)،مربوط به جنگ است.ولی خمینی هم به احزاب وسازمان های آزادیبخش بدبین بودوهم به سیدمهدی هاشمی.
خمبنی همواره گفته است:سازمان های[باصطلاح آزادی بخش]که این واژه [باصطلاح]درعرف جنبه منفی دارد.یعنی آنکه آنراقبول نداردویکی از موارداختلاف خمینی وآیت الله متتظری مربوط به همین نگاه خمینی به سازمان های آزادیبخش بود.
آیت الله منتظری وفرزندش(محمدمتتظری)ازسال هاپیش از اتقلاب۵۷محوردفاع ازنهضت های آزادیبخش بوده وباآن ها رابطه وارتباط داشته اند.
باآشکار شدن اختلافات وتصمیم مجلس برای حدودقانونی فعالیت های سپاه پاسداران،واحدنهضت ها منحل شد.وبه جای آن واحدبین الملل تاسیس ومسئولیت آنرابه محسن میردامادی(از دانشجوبان تصرف کننده سفارت آمریکا و ازاصلاح طلبان فعلی)دادند.
آیت الله متتظری بلافاصله با حکمی سیدمهدی هاشمی را نماینده خوددرامور نهضت هاکرد. وبدنبال آن موسسه نهصت جهانی اسلام که صرفاکارفرهنگی و انتشاراتی می کرد،تاسیس شد.و درنهایت باسناریوی ازپیش طراحی شده برای عزل آیت الله منتظری ازقائم مقامی رهبری و باپیش بینی مرگ احتمالی خمینی وخیزش انحصاربرای تصاحب رهبری(مثلث سیداحمد خمینی، هاشمی رفسنجانی وسیدعلی خامنه ای)سیدمهدی هاشمی دستگیر،زندانی وسپس در راستای اهداف پنهانی ماجرای مک فارلین درمبارزه باتروریسم، وی اعدام واین موسسه هم منحل شد.
اصولاآنچه که ابتدای انقلاب در موردصدورانقلاب-که صرفا شعارهم بود-باآنچه امروزمطرح است،تفاوت فاحش دارد.آنچه امروزانجام می شودمزدور پروری وصرفاشیعی کردن منطقه است.آنهم باصرف منابع مالی حکومتی(ونه مردمی) کلان ازجیب ملت بی نوا!
بیست وهفت آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۸آذر۱۳۶۵
رقص باشیطان درجهنم
رونامه کیهان۲۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی درخطبه های نمازجمعه:
اگرمی خواهیدباماخوب بشوید، اولین شرطش این است که باما خوب نشوید!بامادنبال رابطه نباشیدفعلاشماآدم های ناجوری هستید…شیطونید.درهمین کارهایی که مامی خواستیم به شماکمک کنیم که گروگان های شمارانجات بدهیم ومی خواستید گروگان بگیریدازما.شما شیطونید.به هرحال بنابراین اگر هم بفکرهستیداول راهش این است که فعلاحالا که جنگه و اموال دست شماست اول این ها راآزادکنیدآنوقت بعدبنشینیم بعدا ببینیم چکارمی توانیم بکنیم؟
پاورقی:
هاشمی فسنجانی که خودهدایت کننده مذاکرات مخفی بامک فارلین بود،پس ازافشاشدن این ماجرا،توانست باقلب واقعیت، حقیقت راجعل کندوازجمله دراین سخنان که دست پیش می گیرد! نظام سیاسی آمریکااگرتجسم شیطان است،که مبارزه باآن باید تاابدادامه داشته باشد.اما متاسفانه یکباره،آن هم باتصرف سفارت آمریکادرتهران توسط دانشجویان مسلمان پیروخط امام، مساله رابطه ومذاکرات باآمریکا بخاطرخودخواهی واستکباروکیش شخصیت یک فرد(ولایت فقیه)_ که ازکنارآن نیزعده ای خوب می برندومی خورند_جزواصول دین شد!
اگردرمقاطعی_بخصوص درزمان ریاست جمهوری اوباما_روزنه هایی بوجودآمد،اکنون باشیلنگ تخته انداختن های ترامپ،مساله ناموسی هم شده است!!
الان دیگرحربه عدم فروش نفت و یابستن تنگه هرمزمحلی ازاعراب ندارد.تاجایی که خود دولت(معاون اول)به صراحت می گوید:حتی دوستان ما،چین وروسیه وبه خصوص هندکه کشوری مستقل است،ازمانفت نمی خرند.واین وضعیت فقط بخاطرتحریم آمریکا، والبته حب نفس خامنه ای است که وضع رابه اینجاکشانده است. الان نرمش قهرمانه هم کارگر نیست،بایدباشیطان درجهنم رقصید،رقصی ذلیلانه؛آنهم برای روسیه!تاباوام های پرداختی، کسربودجه نظام ولایت فقیه را تامین کندوازآنجاکه توان بازپرداخت دیون بابهره اش را ندارد،لذاناچاراست خاک و سرزمین ایران رابفروشد!
الان هرمذاکره ای باآمریکا،دیگر نامش نرمش قهرمانانه نیست که بشودبااین الفاظ،عوام رافریب داد.الان هرنوع مذاکره،خوش رقصی وعقب نشینی ازآن همه هارت وپورت های ناشی ازتوهم است!
تحریم فقط گریبان مردم وبیشتر قشرمتوسط وضعیف راگرفته است ونه حاکمیت وافرادش را.و آمریکابرای این وضعی که بوجودآورده،هیچ غم بادی نمی گیرد؛اندوهگین نمی شود! نباید هم بشود.آن هاوهرکشوری_حتی ضعیف ترین کشور_درارتباطات بین المللی بدنبال منافع ملی خودهستند.این ضعف مدیریت، نابخردی وعلی الخصوص کیش شخصیت خامنه ای است کشور ایران رابه این فلاکت و ورشکستکی برده است.متاسفانه الان وضع به گونه ای است که مذاکره درشرایط فعلی راناممکن کرده.ولی بااین وجودتمامی جناح های انحصار،(بخصوص ذوب شدگان درخامنه ای)برگ برنده و پیروزی وبدست آوردن وحفظ قدرت ونظام رادرپیشگام شدن و تحقق بخشیدن مذاکراه باآمریکا می دانتد.برخی ازآن هاپیشتربه صراحت گفته بودند:اگرلازم باشد باشیطان(آمریکا)درقعرجهنم هم که باشدحاضریم مذاکره کرده و دست دهیم!
ازیک طرف وجودوعدم جمهوری اسلامی ایران بااصل ولایت فقیه گره خورده،وازطرف دیگر تحریم، نظام رادرحالت معلق و سقوط قرارداده است،وازآنجاکه احتمال مرگ خامنه ای هست،جناح طرفداروی_که تواتسته در وضعیت فعلی اعتباری برای خود درمیان مردم فرض کند!!_درصدد قبضه کردن کامل رهبری،ریاست جمهوری ومجلس است،لذاپیش بینی می شودکه خامنه ای با نوشتن وصیت نامه،اجازه ورودبه مساله آمریکارابه اراده واختیارو خواست ورای رهبربعدی واگذار کند!وبدین وسیله ثبات قدرت برای دوستداران ودراصل کسانی که بروی اشراف دارندوبه وی مشاوره می دهند،راتضمین کند.
ازسوی دیگرآمریکاهم به خوبی می داندکه خوش رقصی های برخی ازاپوزیسیون برای دولت آمریکا_ که مبارزه بانظام ولایت فقیه رامنوط به نزدیکی وکمک از آمریکاوملاقات های یواشکی و غیریواشکی درشنبه های سفید!! می دانند،فقط بچه بازی ست و روی آن واین اشخاص نمی توان حساب بازکرد!وازسوی دیگردر فقدان جانشینی،برای آمریکاو علی الخصوص اسرائیل،نظام ولایت فقیه یک کرگدن بی عقل وبی خاصیت است که می توان باآن دیگرگاوهای منطفه را دوشید!نفع وجود،بیش ازعدم آن است!
بیست وهشتم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
چنین روزی در چندسال پیش
۲۹آذر۱۳۸۸
آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!
پرسش روزاین است:
چرا و به چه دلیل و با توجه به شرایط بحرانی جامعه و سن و سال رهبر فعلی، مجلس خبرگان اسامی کاندیدهای احتمالی و یا نام جانشین احتمالی خامنه ای را رسما اعلان و بیان نمی کند؟!
امروز در چنین روزی(۲۹آذر۱۳۸۸) آیت الله منتظری از میان ما رفت.مرجع تقلیدی که به روز بود و علیرغم جفاهایی که بر وی شد،وعلیرغم زوایه ها و اختلافات فکری که با خمینی و ایضا و بخصوص در مورد رعایت حقوق مردم و دفاع از حقوق انسانی زندانیان سیاسی و…و…داشت،حرمت استاد را تا پایان عمر نگاه داشت.
و برخلاف برخی از باصطلاح اساتید و فضلا و مجتهدین و مسئولین درجه یک کشوری که شاگرد وی بودند، و از وجود وی وجود پیداکردند، علیرغم آن همه تقدیس ها و تعریف های بی شمار که از وی می کردند، یک شبه متحول!! شده (برای حفظ قدرت و جایگاه)،روی از وی برتافته و تا حد نثار کردن رکیک تربن ناسزاها و اهانت ها و دروغ ها و تهمت ها، دهان خود را آلوده به نجاست کردند، آیت الله منتظری لب فرو بست و درجواب،خاموش ماند و سکوت اختیار کرد!
ماه آذر از روزهای نخست آن تاپابان،روزهای آیت الله منتظری ست!
از سناریوی زندانی کردن سیدمهدی هاشمی و گرفتن اعترافات دروغین تا انتخاب ایشان(وعلیرغم میل قلبی)به قائم مقام رهبری!
بدون شک آیت الله متتظری در زمان آیت الله بروجردی-که از شاگردان درجه یک ایشان بود- به اجتهاد رسیده و مرجع تقلیدبود.منتها بنا بر تواضع و به دلیل باز نکردن دکان در بازارهایی که بنام دین انواع حجره ساخته اند و می سازند،تا مکاسب را کسب کنند!! وی رساله عملیه خود را تا زمان قائم مقامی متتشر نکرد.
و علیرغم اختلافات و تفاوت های بنیادین در مبانی فکری و نظری، احرار و آزادگان ایرانی و مسلمان غیر ایرانی و غیر مسلمان،برای شخصیت وی ادای احترام کرده و از وی به حُسن ظَن باد می کنند.
آیت الله منتظری سال های مدیدی از زندگی قبل از انقلاب را در تبعید و زندان های سلطنت پهلوی گذراند و ایضا بیشترین آزار و حصر را در پس از انقلاب. و بر خلاف خمبنی که ۱۵سال در عراق و نجف دور از ایران بود،بودن در جامعه ایرانی،شدن را زندگی کرد، و همین در پسا انقلاب،دلیل زاویه فکری و عملی ایشان باخمینی شد!
سادگی و افتادگی و خاکی بودن و تواضع وی را ساده لوحی دانستند.او را ساده لوح نامیدند! او فقط صریح الهجه بود. و شجاعت در بیان کلام را داشت و برای سخن گفتن نفاق نمی ورزید.
نمونه بارز و تاربخی آن،انتشار نوار صوتی سختان وی در مقابل«هیات مرگ» بود. هیاتی که فله ای در سال ۶۷ و در دهه ۶۰بسیاری را بی دلیل اعدام کرد.زندانیاتی که مدت زندانی بودن آنان رو به اتمام بود و می بایستی آزاد می شدند! اما او در کسوت فائم مقامی رهبری-که می توانست سکوت اختیار کند تا مرگ خمینی فرا رسد و خود جانشین شود و اصلاحات مورد نظر را انجام دهد، در مفابل«هیات مرگ» که مزورانه و با فریب و نیرنگ، سعی و تلاش می کرد تا از زبان وی موافقت اعدام ها را بگیرد،با همان صراحت لهجه گفت:«تاربخ از شما به عنوان جنایتکار باد خواهد کرد» و چه درست پیش بینی کرد!
آیت الله منتظری پیش از آن که مجلس خبرگان رهبری بخواهد وی را قائم مقام خمینی کند، قائم مقام طبیعی و خودجوش مردم بود!
اکنون ما برای کشف حقیقت، و بعد از سپری شدن۳۵سال از انتخاب وی به عنوان قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان، و رویدادها و حوادث و اتفافاتی که بوجود آمد و برخی پرده ها و حجب و حیاها هم کنار رفت و نقاب نفاق بسیاری آشکار شد، این پرسش را مطرح می کنیم که چرا مجلس خبرگان که هیچ مصوبه و التزام قانونی برای انتخاب قائم مقام رهبری نداشت و به ویژه آن که آیت الله منتظری خودجوش و بطور طبیعی از پیش معلوم بود که جانشین خمینی خواهد شد و آنرا هر فرد عامی و عادی هم خوب می دانست،چرا و به چه دلیل این مجلس آمد و به آن صورت رسمی و قانوتی داد؟!
آیا این رویداد تاریخی سناریویی ترتیب داده شده از سوی جناح انحصار قدرت و حلقه کانالیزاتور خمینی (سیداحمد خمینی،هاشمی رفسنجانی و سیدعلی خامنه ای)برای خلع ید از ایشان و برکناری از قائم مقامی نبود!؟!
و چرا اکنون و درحال حاضر، مجلس خبرگان نمی آید مثل دوره خمینی، همان را تکرار کند؟ از چه وحشت دارد؟ مگر آن فرد با افرادی که لایق و استحقاق جانشبنی را خامنه ای دارند،مقبولبت مردمی ندارند؟
با توجه به سن و سال خامنه ای و فضای ملتهب جامعه،برای شناخت مردم و نقد آن،نائب بعدی و یا نواب خاص امام زمان_که درلیست انتظار هستند_را به مردم معرفی کنید!!
شایدبخاطر آن است که هنوز مجلس خبرکان درحال اکتشاف است!!وشایدهم این جمعه بیاید!!
۲۹آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com