چنین روزی در چند سال پیش
رقص باشیطان درجهنم!
کیهان۲۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی درخطبه های نمازجمعه:
اگرمی خواهیدباماخوب بشوید، اولین شرطش این است که باما خوب نشوید!بامادنبال رابطه نباشیدفعلاشماآدم های ناجوری هستید…شیطونید.درهمین کارهایی که مامی خواستیم به شماکمک کنیم که گروگان های شمارانجات بدهیم ومی خواستید گروگان بگیریدازما.شما شیطونید.به هرحال بنابراین اگر هم بفکرهستیداول راهش این است که فعلاحالا که جنگه و اموال دست شماست اول این ها راآزادکنیدآنوقت بعدبنشینیم بعدا ببینیم چکارمی توانیم بکنیم؟
پاورقی:
هاشمی فسنجانی که خودهدایت کننده مذاکرات مخفی بامک فارلین بود،پس ازافشاشدن این ماجرا،توانست باقلب واقعیت، حقیقت راجعل کندوازجمله دراین سخنان که دست پیش می گیرد! نظام سیاسی آمریکااگرتجسم شیطان است،که مبارزه باآن باید تاابدادامه داشته باشد.اما متاسفانه یکباره،آن هم باتصرف سفارت آمریکادرتهران توسط دانشجویان مسلمان پیروخط امام، مساله رابطه ومذاکرات باآمریکا بخاطرخودخواهی واستکباروکیش شخصیت یک فرد(ولایت فقیه)_ که ازکنارآن نیزعده ای خوب می برندومی خورند_جزواصول دین شد!
اگردرمقاطعی_بخصوص درزمان ریاست جمهوری اوباما_روزنه هایی بوجودآمد،اکنون باشیلنگ تخته انداختن های ترامپ،مساله ناموسی هم شده است!!
الان دیگرحربه عدم فروش نفت و یابستن تنگه هرمزمحلی ازاعراب ندارد.تاجایی که خوددولت(معاون اول)به صراحت می گوید:حتی دوستان ما،چین وروسیه وبه خصوص هندکه کشوری مستقل است،ازمانفت نمی خرند.واین وضعیت فقط بخاطرتحریم آمریکا، والبته حب نفس خامنه ای است که وضع رابه اینجاکشانده است. الان نرمش قهرمانه هم کارگر نیست،بایدباشیطان درجهنم رقصید،رقصی ذلیلانه؛آنهم برای روسیه!تاباوام های پرداختی، کسربودجه نظام ولایت فقیه را تامین کندوازآنجاکه توان بازپرداخت دیون بابهره اش را ندارد،لذاناچاراست خاک و سرزمین ایران رابفروشد!
الان هرمذاکره ای باآمریکا،دیگر نامش نرمش قهرمانانه نیست که بشودبااین الفاظ،عوام رافریب داد.الان هرنوع مذاکره،خوش رقصی وعقب نشینی ازآن همه هارت وپورت های ناشی ازتوهم است!
تحریم فقط گریبان مردم وبیشتر قشرمتوسط وضعیف راگرفته است ونه حاکمیت وافرادش را.و آمریکابرای این وضعی که بوجودآورده،هیچ غم بادی نمی گیرد؛اندوهگین نمی شود! نباید هم بشود.آن هاوهرکشوری_حتی ضعیف ترین کشور_درارتباطات بین المللی بدنبال منافع ملی خودهستند.این ضعف مدیریت، نابخردی وعلی الخصوص کیش شخصیت خامنه ای است کشور ایران رابه این فلاکت و ورشکستکی برده است.متاسفانه الان وضع به گونه ای است که مذاکره درشرایط فعلی راناممکن کرده.ولی بااین وجودتمامی جناح های انحصار،(بخصوص ذوب شدگان درخامنه ای)برگ برنده و پیروزی وبدست آوردن وحفظ قدرت ونظام رادرپیشگام شدن و تحقق بخشیدن مذاکراه باآمریکا می دانتد.برخی ازآن هاپیشتربه صراحت گفته بودند:اگرلازم باشد باشیطان(آمریکا)درقعرجهنم هم که باشدحاضریم مذاکره کرده و دست دهیم!
ازیک طرف وجودوعدم جمهوری اسلامی ایران بااصل ولایت فقیه گره خورده،وازطرف دیگر تحریم، نظام رادرحالت معلق و سقوط قرارداده است،وازآنجاکه احتمال مرگ خامنه ای هست،جناح طرفداروی_که تواتسته در وضعیت فعلی اعتباری برای خود درمیان مردم فرض کند!!_درصدد قبضه کردن کامل رهبری،ریاست جمهوری ومجلس است،لذاپیش بینی می شودکه خامنه ای با نوشتن وصیت نامه،اجازه ورودبه مساله آمریکارابه اراده واختیارو خواست ورای رهبربعدی واگذار کند!وبدین وسیله ثبات قدرت برای دوستداران ودراصل کسانی که بروی اشراف دارندوبه وی مشاوره می دهند،راتضمین کند.
ازسوی دیگرآمریکاهم به خوبی می داندکه خوش رقصی های برخی ازاپوزیسیون برای دولت آمریکا_ که مبارزه بانظام ولایت فقیه رامنوط به نزدیکی وکمک از آمریکاوملاقات های یواشکی و غیریواشکی درشنبه های سفید!! می دانند،فقط بچه بازی ست و روی آن واین اشخاص نمی توان حساب بازکرد!وازسوی دیگردر فقدان جانشینی،برای آمریکاو علی الخصوص اسرائیل،نظام ولایت فقیه یک کرگدن بی عقل وبی خاصیت است که می توان باآن دیگرگاوهای منطفه را دوشید!نفع وجود،بیش ازعدم آن است!
بیست وهشتم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com