سخنرانیِ محمدِ فاضلی، استادِ دانشگاه “شهید بهشتی” در مؤسسه  تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران درباره فساد و کیفیت حکمرانی در ایران:

حکومت در عرصه سیاست، بی‌طرف نیست و همین امر باعث وضع فعلی شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)