ین روزی در چند سال پیش
۸آذر۱۳۶۷
اطلاع دهنده ماجرای مک فارلین به آیت الله منتظری اعدام شد!
روزنامه رسالت،۸/آذر۱۳۶۷
شش روحانی نمابه جرم فساد اخلاقی ومالی اعدام شدند.جرم معدومین ابتلای شدیدبه فساد اخلاقی ومالی وتشکیل باندفساد برای گمراه ساختن افراد بوده است.حکم دادگاه ویژه روحانیت ازتاریخ ۱۵/۸/۶۷تا۵/۹/۶۷ متناوبادراین مجرمین اجراگردیده است.
اسامی روحانی نماهای معدوم به قرارریراست:۱-محمدحسن مشکور.۲-حسین کاظم عرب.۳-فتح الله امیدنجف آبادی.۴-حسن رسایی.۵- سیدعلی نقی اثنی عشری معروف به زمانی۶- سید علی نقی خاوری لنگرودیو سه تن ازمرتبطین آن’هابه اسامی روبرت رستاخی،بهمن رحمانی، بهروز قهرمانیان.باتوجه به اقاریر صریح متهمین سرانجام باحکم ریاست محترم دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم گشته که حکم صادره ازمورخه ۱۵/ ۸/ ۶۷تا۵/۹/۶۷به طور متناوب به اجراگذاشته شده است.
پاورقی:
درمورد اسامی فوق(به جز امید نجف آبادی)اطلاعی ندارم و نمی شناسم.اما درمورد امید نجف آبادی،روزهای آخری که از زندان دادگاه ویژه روحانیت در اوین بیرون آمدم وباصطلاح آزادشدم و قدم درزندان بزرگتری به نام ایران گذاشتم،دراواخراسفند۶۶ دریک سلول(باتعداددیگری از زندانیان)باایشان هم سلول شدم. قبراق،سرحال و ورزش روزانه که به طور مرتب انجام می داد.
وانگشتان پاکه خون مردگی داشت!
امیدنجف آبادی مجتهد بود و در ابتدای انقلاب۵۷،از سوی خمننی حاکم شرع بود. او حکم اعدام میراشرافی(ازسرمایه داران معروف دوره پهلوی و از عاملین کودتای۲۸مرداد علیه دولت ملی مصدق)راداد.واجراکرد.
در مورد اعدام میراشرافی گفته شد خیلی به خمینی توصیه و فشار آوردند که حکم اعدام را نقض کند وجلوی آن را بگیرد. گفته شد که موفق هم شدند اما قبل از رسیدن پیام خمینی،او اعدام شد!
در ماجرای اعدام سید مهدی هاشمی هم همین روال تکرار شده است.امابا دیررساندن پیام خمینی،سید مهدی هاشمی اعدام شد.که البته ری شهری آنرا تکذیب می کند!
در ماجرای احضار سید مهدی هاشمی به وزارت اطلاعات(و سپس زندانی کردن وی ودر نهایت اعدام ایشان)،ابتداصرفادر مورد ماجرای قتل شمس آبادی بود،اما برای هرچه بیشتر حجیم کردن پرونده، به ماجرای کهنه شده که دردادگاه منسوخ شده و حکم آن داده شده بود،(مثل ماجرای ترور رئیس کمیته اصفهان،مهندس بحرینیان،که گفته شده عامل موساد بوده است!و امید نجف آبادی درآن دخیل بوده)آویزان شدند.
امید نجف آبادی(که نام وی به همراه چند تن دیگر به جرم فساد اخلاقی و.تشکیل باند فساد یکجا آمده است)اتهام اصلی اش ورود به ماجرای مک فارلین است.که پنهان ماتده است!
روال مرسوم درزندان های نظام ولایت فقیه در مورد زندانیان سیاسی،این است که اول فردی را زندانی می کنند و سپس در درون زندان؟ برای او جرم واتهام بخصوص درموردمسائل اخلاقی( که درمورداکثرزندانیان به این راه ختم می شود!!) پیدامی کنند.
آنچه در مورد امید نجف آبادی،که آنرا پنهان می دارنداطلاع رسانی ماجرای ورود مخفیانه مک فارلین (مشاور امنیتی ریگان رئیس جمهوری آمریکا)به ایران و ملاقات مخفی ومذاکره(درواقع معامله)بابرخی مقامات نظام ولایت فقیه است که به ماجرای «ایران گیت»معروف شد.
آیت الله منتظری درکتاب خاطرات خود ودرپاسخ به سوال می گوید:
سوال:یکی ازمسائلی که در ارتباط باجنگ ایران وعراق در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس وسیعی یافت ماجرای سفر محرمانه مقامات آمریکایی به ایران و پیامدهای پس از آن بود؛لطفابفرماییدآیاحضرتعالی از این سفراطلاع داشتیدیاخیر؟ چه کسانی دراین ماجرانقش داشتند وچگونه خبرآن فاش گردید؟
آیت الله منتظری پاسخ می دهد: «این ماجرایک جریان سرِّی بود، شخصی به اسم «منوچهر قربانی فر»اهل ایران دلال و واسطه خریداسلحه وآدم ثروتمندی بود، این شخص رفته بودخارج وباهمه اینهامربوط بود، باآمریکاو کشور های خارج ارتباط داشت.این شخص با«مک فارلین»نماینده ریگان آمده بود ایران،اینطورکه من شنیدم دکترمحمدعلی هادی هم ازطرف مسئولین باآنان تماس می گیرد،من اینهاراخبرنداشتم، مامور خرید اسلحه هم یک نفربه اسم«محسن کنگرلو»یکی از اعضای سپاه بود،او واسطه بوده که«منوچهر قربانی فر»برای آن هااسلحه وقطعات خریداری کند، این اسلحه و قطعات راآمریکا داشته، و آمریکامی خواسته بدین وسیله باایران رابطه برقرار کند.قربانی فربه ضمانت کنگرلو پول اجناس راداده بوده وکنگرلو دروقتی که می بایست پول را بدهدنداده بودوکارآنان به مشاجره کشیده بود.بعدآقای قربانی فردو تانامه به آقای کنگر لومی نویسدکه یکی ده صفحه ودیگری نوزده صفحه بودو فتوکپی آنهاراخودآقای قربانی فربه عنوان اینکه من قائم مقام رهبری هستم به وسیله مرحوم آقای امیدنجف آبادی برای من فرستادودرواقع بانوشتن این دو نامه جریان رالوداد،چون آقای محسن کنگرلوبه وعده هایی که به اوداده بود عمل نکرده بود، البته محسن کنگرلوهم یک واسطه بوده؛بعدازاینکه این نامه هادست من رسیدتازه فهمیدم که یک چنین جریان وقراردا
دوارتباطی بوده است ومک فارلین و هیات آمریکایی باقربانی فربه تهران آمده اندو سلاح آورده اندبالاخره چون اینهاحرفشان شده بودمن فهمیدم که چنین قضیه ای هست ودر این میان معلوم شدردپای اسرائیل هم درمیان بوده است و اصلا اشکال من این بودکه چرا بایدکاربه جایی برسدکه ما خواسته باشیم با اسلحه اسرائیلی باعراق بجنگیم.بعدآقای هاشمی رفسنجانی که پیش من آمدمن به او اعتراض کردم که چراقضیه مک فارلین رابه من نگفتید؟خیلی تعجب کردو گفت:«شمااین قضیه راازکجا فهمیدید؟!» گفتم:«ازهرکجا فهمیدم،چرااین قضیه رابه من نگفتید؟»
گفت:«قصدداشتیم این قضیه را بعدابه شمابگوییم»؛
بالاخره من اعتراض کردم که چرا خودسرانه این کارهارامی کنید،و آن هاناراحت بودندکه چرامن این مسائل رافهمیده ام».
سوال:
آیادرجلسات سران،این مساله مطرح نشده بود؟
پاسخ آیت الله منتظری:«درآن جلسات که من بودم مطرح نشده بود،ماجراراازدونامه اعتراض منوچهر قربانی فربه محسن کنگر لوکه فتوکپی آن هارا برای من فرستاده بودباخبر شدم».
سوال:آیامرحوم امام(ره)درجریان این معامله بودندیانه؟
پاسخ آیت الله منتظری:
«من درست نمی دانم که مرحوم امام(ره)در جریان این مساله بودندیانه،ولی من پس ازآنکه این جریان راشنیدم رفتم به بیت مرحوم امام وجریان رابرای حاج احمدآقا گفتم،اوخیلی تعجب کردکه شماازکجادرجریان قرار گرفتید؟گفتم:«ازهرجا، بالاخره اجنه به من خبرداده اند!».
گفت:«خوب گاهی این اجنه که برای شماخبر می آورنداین خبرها رابنویسیدوبرای امام هم بفرستید!».
گفتم:«بالاخره اینگونه نیست که من درجریان قرارنگیرم»،ولی آقایان ازاینکه من به طورکامل همه این جریان رامی دانم خیلی ناراحت بودند».
هشتم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com