ین روزی در چند سال پیش
۸آذر۱۳۶۷
اطلاع دهنده ماجرای مک فارلین به آیت الله منتظری اعدام شد!
روزنامه رسالت،۸/آذر۱۳۶۷
شش روحانی نمابه جرم فساد اخلاقی ومالی اعدام شدند.جرم معدومین ابتلای شدیدبه فساد اخلاقی ومالی وتشکیل باندفساد برای گمراه ساختن افراد بوده است.حکم دادگاه ویژه روحانیت ازتاریخ ۱۵/۸/۶۷تا۵/۹/۶۷ متناوبادراین مجرمین اجراگردیده است.
اسامی روحانی نماهای معدوم به قرارریراست:۱-محمدحسن مشکور.۲-حسین کاظم عرب.۳-فتح الله امیدنجف آبادی.۴-حسن رسایی.۵- سیدعلی نقی اثنی عشری معروف به زمانی۶- سید علی نقی خاوری لنگرودیو سه تن ازمرتبطین آن’هابه اسامی روبرت رستاخی،بهمن رحمانی، بهروز قهرمانیان.باتوجه به اقاریر صریح متهمین سرانجام باحکم ریاست محترم دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم گشته که حکم صادره ازمورخه ۱۵/ ۸/ ۶۷تا۵/۹/۶۷به طور متناوب به اجراگذاشته شده است.
پاورقی:
درمورد اسامی فوق(به جز امید نجف آبادی)اطلاعی ندارم و نمی شناسم.اما درمورد امید نجف آبادی،روزهای آخری که از زندان دادگاه ویژه روحانیت در اوین بیرون آمدم وباصطلاح آزادشدم و قدم درزندان بزرگتری به نام ایران گذاشتم،دراواخراسفند۶۶ دریک سلول(باتعداددیگری از زندانیان)باایشان هم سلول شدم. قبراق،سرحال و ورزش روزانه که به طور مرتب انجام می داد.
وانگشتان پاکه خون مردگی داشت!
امیدنجف آبادی مجتهد بود و در ابتدای انقلاب۵۷،از سوی خمننی حاکم شرع بود. او حکم اعدام میراشرافی(ازسرمایه داران معروف دوره پهلوی و از عاملین کودتای۲۸مرداد علیه دولت ملی مصدق)راداد.واجراکرد.
در مورد اعدام میراشرافی گفته شد خیلی به خمینی توصیه و فشار آوردند که حکم اعدام را نقض کند وجلوی آن را بگیرد. گفته شد که موفق هم شدند اما قبل از رسیدن پیام خمینی،او اعدام شد!
در ماجرای اعدام سید مهدی هاشمی هم همین روال تکرار شده است.امابا دیررساندن پیام خمینی،سید مهدی هاشمی اعدام شد.که البته ری شهری آنرا تکذیب می کند!
در ماجرای احضار سید مهدی هاشمی به وزارت اطلاعات(و سپس زندانی کردن وی ودر نهایت اعدام ایشان)،ابتداصرفادر مورد ماجرای قتل شمس آبادی بود،اما برای هرچه بیشتر حجیم کردن پرونده، به ماجرای کهنه شده که دردادگاه منسوخ شده و حکم آن داده شده بود،(مثل ماجرای ترور رئیس کمیته اصفهان،مهندس بحرینیان،که گفته شده عامل موساد بوده است!و امید نجف آبادی درآن دخیل بوده)آویزان شدند.
امید نجف آبادی(که نام وی به همراه چند تن دیگر به جرم فساد اخلاقی و.تشکیل باند فساد یکجا آمده است)اتهام اصلی اش ورود به ماجرای مک فارلین است.که پنهان ماتده است!
روال مرسوم درزندان های نظام ولایت فقیه در مورد زندانیان سیاسی،این است که اول فردی را زندانی می کنند و سپس در درون زندان؟ برای او جرم واتهام بخصوص درموردمسائل اخلاقی( که درمورداکثرزندانیان به این راه ختم می شود!!) پیدامی کنند.
آنچه در مورد امید نجف آبادی،که آنرا پنهان می دارنداطلاع رسانی ماجرای ورود مخفیانه مک فارلین (مشاور امنیتی ریگان رئیس جمهوری آمریکا)به ایران و ملاقات مخفی ومذاکره(درواقع معامله)بابرخی مقامات نظام ولایت فقیه است که به ماجرای «ایران گیت»معروف شد.
آیت الله منتظری درکتاب خاطرات خود ودرپاسخ به سوال می گوید:
سوال:یكی ازمسائلی كه در ارتباط باجنگ ايران وعراق در رسانه های داخلی و خارجی انعكاس وسيعی يافت ماجرای سفر محرمانه مقامات آمريكايی به ايران و پيامدهای پس از آن بود؛لطفابفرماييدآياحضرتعالی از اين سفراطلاع داشتيدياخير؟ چه كساني دراين ماجرانقش داشتند وچگونه خبرآن فاش گرديد؟
آیت الله منتظری پاسخ می دهد: «اين ماجرايك جريان سرِّی بود، شخصي به اسم «منوچهر قربانی فر»اهل ايران دلال و واسطه خريداسلحه وآدم ثروتمندی بود، اين شخص رفته بودخارج وباهمه اينهامربوط بود، باآمريكاو كشور های خارج ارتباط داشت.اين شخص با«مك فارلين»نماينده ريگان آمده بود ايران،اينطوركه من شنيدم دكترمحمدعلی هادی هم ازطرف مسئولين باآنان تماس می گيرد،من اينهاراخبرنداشتم، مامور خريد اسلحه هم يك نفربه اسم«محسن كنگرلو»يكی از اعضای سپاه بود،او واسطه بوده كه«منوچهر قربانی فر»برای آن هااسلحه وقطعات خريداری كند، اين اسلحه و قطعات راآمريكا داشته، و آمريكامی خواسته بدين وسيله باايران رابطه برقرار كند.قربانی فربه ضمانت كنگرلو پول اجناس راداده بوده وكنگرلو دروقتی كه می بايست پول را بدهدنداده بودوكارآنان به مشاجره كشيده بود.بعدآقای قربانی فردو تانامه به آقای كنگر لومی نويسدكه يكی ده صفحه وديگری نوزده صفحه بودو فتوكپی آنهاراخودآقای قربانی فربه عنوان اينكه من قائم مقام رهبری هستم به وسيله مرحوم آقای اميدنجف آبادی برای من فرستادودرواقع بانوشتن اين دو نامه جريان رالوداد،چون آقای محسن كنگرلوبه وعده هايی كه به اوداده بود عمل نكرده بود، البته محسن كنگرلوهم يك واسطه بوده؛بعدازاينكه اين نامه هادست من رسيدتازه فهميدم كه يك چنين جريان وقراردا
دوارتباطی بوده است ومك فارلين و هيات آمريكايی باقربانی فربه تهران آمده اندو سلاح آورده اندبالاخره چون اينهاحرفشان شده بودمن فهميدم كه چنين قضيه ای هست ودر اين ميان معلوم شدردپای اسرائيل هم درميان بوده است و اصلا اشكال من اين بودكه چرا بايدكاربه جايی برسدكه ما خواسته باشيم با اسلحه اسرائيلی باعراق بجنگيم.بعدآقاي هاشمی رفسنجاني كه پيش من آمدمن به او اعتراض كردم كه چراقضيه مك فارلين رابه من نگفتيد؟خيلي تعجب كردو گفت:«شمااين قضيه راازكجا فهميديد؟!» گفتم:«ازهركجا فهميدم،چرااين قضيه رابه من نگفتيد؟»
گفت:«قصدداشتيم اين قضيه را بعدابه شمابگوييم»؛
بالاخره من اعتراض كردم كه چرا خودسرانه اين كارهارامی كنيد،و آن هاناراحت بودندكه چرامن اين مسائل رافهميده ام».
سوال:
آیادرجلسات سران،اين مساله مطرح نشده بود؟
پاسخ آیت الله منتظری:«درآن جلسات كه من بودم مطرح نشده بود،ماجراراازدونامه اعتراض منوچهر قرباني فربه محسن كنگر لوكه فتوكپي آن هارا برای من فرستاده بودباخبر شدم».
سوال:آيامرحوم امام(ره)درجريان اين معامله بودنديانه؟
پاسخ آیت الله منتظری:
«من درست نمی دانم كه مرحوم امام(ره)در جريان اين مساله بودنديانه،ولي من پس ازآنكه اين جريان راشنيدم رفتم به بيت مرحوم امام وجريان رابرای حاج احمدآقا گفتم،اوخيلي تعجب كردكه شماازكجادرجريان قرار گرفتيد؟گفتم:«ازهرجا، بالاخره اجنه به من خبرداده اند!».
گفت:«خوب گاهی اين اجنه كه برای شماخبر می آورنداين خبرها رابنويسيدوبرای امام هم بفرستيد!».
گفتم:«بالاخره اينگونه نيست كه من درجريان قرارنگيرم»،ولی آقايان ازاينكه من به طوركامل همه اين جريان رامي دانم خيلي ناراحت بودند».
هشتم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)