چنین روزی در چند سال پیش
۲۴آبان۱۳۶۵
ملاقات درلندن؛
مک فارلین،ماجرایی که قربانی گرفت!
روزنامه کیهان۲۴آبان۱۳۶۵
مک فارلین:
[درحقیقت درحدودیکسال ونیم پیش تلاش های مربوط به انجام گفت وگومیان ایران وآمریکاآغاز شد.زمانی که ماآگاه شدیم عناصری درایران هستندکه به وخامت اوضاع درکشوروبیهودگی ضررهای صدورتروریسم پی برده اند.درطول زمان امکانات مربوط به گفت وگودرزمینه های اختلافات جدی میان مابه یک ملاقات درلندن درسال گذشته منتهی شد.
پاوقی:
کتاب[ماجرای مک فارلین،نوشته محسن هاشمی، حبیب الله حمیدی]ازقول هاشمی رفسنجانی می نویسد:
[به دستورامام پیش دستی کردیم وبعدازاین که آن هااعلام کردند،ماجراراارریشه گفتیم. خودم درنمازجمعه گفتم.جلوی مجلس هم سخنرانی کردم.وی اضافه می کند:باابتکارخودشان آمدندخودشان پیشقدم بودندولی درآمریکامانورتبلیغاتی دادندوامام به بهترین نحوکنترل کردند. بعضی هادرداخل می خواستند فتنه کنند.حرکت روشنی بودهنور پرونده اش پخش نشده بودکه این بلاجان آمریکایی هاشد!].
هاشمی رفسنحانی به وضوح برای مستمعین عوام وناآگاه از ماجرا،باسفسطه ومغلطه(که استادبود)،ماجراراتحریف شده و کذب به خوردافکارعمومی می دهد.حتی درکتاب خاطرات ایشان نیزشما مطالب رابریده وناقص و کوتاه وغیرواقعی می خوانید!
ماجرای مک فارلین دراواخرمهر ماه یااوایل آبان(قبل ازپنجم آبان۱۳۶۵)،یعنی قیل ازپیام خمینی مبنی بردستگیری افراد مرتبط باسیدمهدی هاشمی(که توسط این افراددربیانیه ای ماجرا علنی شده بودوایضاانتشارآن در نشریه الشراع لبنان)محافل خصوصی وبخشی ازافکار عمومی مطلع شده بود!وطبق اسنادومحتوای همین کتاب(که تحریف شده ماجرای مک فارلین است!)وطیق اظهارنظرفوق از رابرت مک فارلین(مشاورامنیتی ریگان،رئیس جمهوری آمریکا) ملافات های مخفی وسّری با آمریکائیان ودورازاطلاع مردم و مسئولین وخمینی(که یکی از طرف های مذاکر ه کننده هم علی هاشمی برادرزاده هاشمی رفسنجانی بو د)خیلی پیش از این درجریان بود.
برخی افشای این ملاقات هارا خیانت وفتنه می دانند.ولی واقعیت وحقیقت این است که این ملاقات هامذاکره نبود.یک معامله پنهان برای پس ازمرگ خمینی بودکه باافشای آن هم آمریکا و هم جناح انحصارقدرت درایران آچمزشدند.
جریانی که حاکم بودهیچ مایل نبودآیت الله منتظری به رهبری برسد.وازظرفی ازبیماری خمینی ومرگ وی(که هرلحظه ممکن بود سررسد)مطلع بود.بایدیک تسویه حساب اساسی صورت می گرفت،که بخشی ازاین تسویه ها،اعدام های فله ای درسال ۱۳۶۷بودکه همان هم توسط آیت الله منتظری(که آن زمان طبق تصویب مجلس خبرگان رهبری،قائم مقام رهبری بودند)علنی وافشاشدوآن رایک جنایت خواندوبه هیات مرگ علنا گفت:[تاریخ ازشمابه عنوان جنایتکاریادخواهد].
نخستین تسویه،سیدمهدی هاشمی بودکه به بهانه ماجرای کهنه شده قتل شمس آبادی، زندانی وسپس اعدام شد.تابه آمریکایی هاپاسخ مثبت دهندو بگویندمادرجهت مقابله با تروریسم رهبرتروریست هارادر ایران دستگیرکردیم!
این ماجرا(مک فارلین)چندین قربانی داشت ازجمله امیدنجف آبادی که توسط«قربانی فر»_از معامله کنندگان خریدوقروش اسلحه به ایران_مظلع می شود وایشان هم آیت الله منتظری را مطلع می کنند.وبرخی افراد دیگر.(ازجمله نویسنده این سطور)که تاحال حاضر(بدلیل حضورددرعرصه سیاست و مطبوعات)بشدت دراشکال مختلف موردآزارواذیت(خصوصا شنود)قرارگرفته وازامکانات اولیه یک زندگی ساده معیشتی وحقوق شهروندی هم محروم شده است!ومتاسفانه آدم های مدعی(والبته بذل وطماع وخود شیفته خودخواه خودفروش!)که مطلع هستندهمچنان سکوت اختیارکرده تاشایدبامرورزمان پرونده مختومه وپنهان باقی بماند ونقاب نفاق شان کنارنرود!
بیست وچهارم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com