چنبن روزی در چند سال پیش
۱۴آبان۱۳۶۵
آچمزشدن درماجرای مک فارلین!
روزنامه جمهوری اسلامی۱۴آبان ۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی(خطبه نمار جمعه):
[کانال های دلال های اسلحه که ازطریق ماموران خریدسلاح ماکه بااینجاکارداشتنداین حرف هارا منتقل می کردندیک کلاه بسیار گشادی به سرآمریکایی ها گذاشتندوآنچنان آمریکایی هارا رنگ کردند(که البته آن هابه حساب خودشان می خواستند خدمت کنند)اماآمریکاآنچنان رنگ رشدکه درتاریخ آمریکااین داستانی که من حالا می گویم قاعدتابی سابقه است وشنیدن آن برای همه دنیاجالب است…یکی ازهواپیماهایی که برای مااسلحه می آوردازیکی ازکشورهای اروپایی اجازه عبورگرفت وارر بشودواسلحه هایش رادر فرودگاه مهرآباد پیاده کند… وقتی هواپیماواردفرودگاه مهرآبادشدبه مااطلاع دادندکه این آقایانی که ازهواپیماپیاده شدند می گویند ماآمریکایی هستیم و برای مسئولان کشورشما از ریگان ومسئولان آمریکاپیام آورده ایم…مافوراتشکیل جلسه دادیم.. وخدمت امام این مساله راغرض کردیم…امافرمودند:بااین ها صحبت نشود..آنهاادعاکردندکه مک فارلین ویکی دونفردیگرهم ازمشاوران آقای ریگان هستند…]
پاورقی:
هیات آمریکایی ومک فارلین۴ خرداد۱۳۶۵واردایران می شوند.هاشمی رفسنجانی،بر خلاف ادعاازتاریخ ورودآن هابه ایران ازپیش آگاه بوده وآنرادر خاطرات خوداعتراف می کند.اما باافشای آن ومطلع شدن افکار عمومی،آچمزمی شوند!سخنان فوق دراصل برای رنگ کردن مردم ایران بود!اماازآنجاکه رسانه درایران آزادنبودونیست، حقیقت،جعل وتحریف می شود. ولی درآمربکابدلیل آزادی رسانه، رسوایی به بارآورده وبه ایران گیت مشهورمی شود.هم چنین،از ایران آقایان:حسن روحانی،دکتر هادی،احمدوحیدی وچندتن دیگر باهیات آمریکایی درهتل ملاقات وگفت وگومی کنند.وازیک سال قبل،گفت وگوهایی درخارج از ایران مخفیانه درحال انجام بودو علی هاشمی رفسنجانی برادر زاده هاشمی رفسنجانی یکی از این افرادآن بوده است.
امیدنجف آبادی(که ابتدای انقلاب ازسوی خمینی حاکم شرع بود ولی بدلیل اعدام میراشرافی سرمایه دارمعروف وازپشتیبانان کودتای۲۸مرداد،برکنارشد،و خودش هم درسال۱۳۶۷باحکم دادگاه ویژه روحانیت اعدام گردید)ازاولین کسانی بودکه از ماجرای مک فارلین مطلع می شودوآن رابه اطلاع آیت الله منتظری می رساند.وی ازقول قربانی(ازافرادواسطه)به آیت الله منتظری می گوید:
[من دراین‌جامطالبی دربارهٔ آینده رهبری می‌شنوم ومطالبی بین هیئت اعزامی ایران ازطرف هاشمی به ریاست فرزندیابرادر زاده او[علی هاشمی،برادرزاده هاشمی رفسنجانی]باکاخ سفید ومشاوررونالدریگان درچندمحور ردوبدل می‌شود.ازجمله درمورد صدورانقلاب یابه قول آمریکایی‌هاصدورتروریسم و دخالت ایران درسایرکشورهاو نیز تضمین آینده نظام ورهبری]
افشای ورودمخفیانه مک فارلین ازسوی افرادمرتبط باسیدمهدی هاشمی صورت می گیردوهنوز پرده ماجرای مک فارلین کاملا کنارنرفته وحقایقی هنوزپنهان مانده است…!
چهاردهم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com