دولت ارائه کننده بخش عظیمی از خدمات عمومی در کشور است. اما مسئولیتها در کشور چطور تقسیم شده‌اند؟ پاسخ به این پرسش به شهروند کمک میکند تا بهتر مسئول مربوطه را پاسخگو نگه دارد. پیش‌درآمد نبض‌ایران بر مسئولیت ارائه خدمات عمومی در ایران را این‌جا مطالعه کنید:

 

پیش‌درآمدی بر مسئولیت ارائه خدمات عمومی در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)