چنین روزی در چند سال پیش
اگرسپاه نیودولایت فقیه هم نبود!
۲۵مهر۱۳۶۴
روزنامه جمهوری اسلامی۲۵مهر۱۳۶۴
رئیس جمهور[علی خامنه ای]دردیداربا گروهی ازفرماندهان ومعاونین گروه های احتیاط قدس:
شایعه جایگزینی سپاه بجای ارتش خائنانه است.دست های مرموزآنراترویج می دهندونبایدبه آن اعتنایی کرد.
پاورقی:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق قانون اساس(اصل۱۵۰)وظیفه اش نگهبانی ازانقلاب ودستاوردهای آن است. کلمه ایران دردنباله نام سپاه نیست.ودر راستای تشکیل امت واحده اسلام،وظیفه خودمی داندبرای آن فعالیت کند.
هرچندارتش به هیچوجه منحل شدنی نبوده ونیست؛امری که ابتدای انقلاب برخی گروه ها وافرادبه آن دامن می زدند،امابه مرورجایش رابه سپاه داد ودر سایه قرارگرفت وحتی برخی فرماندهانش ازنیروی سپاه جایگزین شد. یکی ازوطایف سپاه این است که ارتش کودتانکند!
ابتدای انقلاب این گمانه بودکه چون بدنه ارتش شاهنشاهی ست،خطرکودتا هم هست.ولذامثل هرانقلابی یک نیروی ویژه نظامی که حامی انقلاب باشدبنام سپاه پاسداران درست شد.وسپاه آرام ارام درهمه جاحضورپیداکرد.
این سخن معروف خمینی ست که:«اگر سپاه نبودکشورهم نبود».ولی واقعیت این است که اگرسپاه نبودولایت فقیه هم نبود!
الان نفوذدرسپاه برای همه سرویس های جاسوسی ازاهمیت زیادی برخوداراست. بارهاچه بصورت شایعه وچه دراعدام هایی که درموردجاسوسی انجام شده و چه اخباری که جسته وگریخته گفته شده، ازنفوذموساداسرائیل درسپاه گفته می شود.سرقت استاد مربوط به انرژی هسته ای توسط موسادیک موردآن است. حتی درواقعه دستگیری افرادی به اتهام تروردانشمندان هسته ای که معلوم شد ساختگی وغیرواقعی وبراساس شکنجه بوده،گفته شده مسئول این دستگیری ها وطراح آن،خودعامل موسادبوده وبه اسرائیل گریخته است.
سپاه بدلیل قدرت اقتصادی،تجهیزات مخابراتی وپیشرفته ترین وسایل نظامی به یک غول وتراست درسطح جهانی مطرح است.گاهی فعالیت هایی مثل ترانزیت موادمخدر،وصادرات صنعت سکس وپولشویی رابه سپاه نسبت می دهندودرمحافل خبری نقل قول هایی ازآن می شود.
هرچندزمانی خمینی گفته بودکه سپاه و افرادآن درسیاست دخالت نکنندواینکار خظزناک است وبرای نزدیکی به روحانیت به آیت الله منتظری مراجعه کنند،ولی در تجربه وواقعیت های پیش آمده هردوی آن به کناری گذاشته شدواکنون بدلیل نفوذاطلاعاتی سپاه درروحانیت ومخصوصا مجلس خبر گان رهبری،وبیت رهبری،به شکلی آن هاراهدایت می کند.رهبری و جانشین خامنه ای برای سپاه اهمیت ویژه دارد.که رهبری آینده دراختیارآنهاوبه فرمان آنهاباشد.
سیاه پاسداران بخش بزرگی ازپازل «دولت سایه»است که درهمه جاحضور داردولی مسئولیت رابرعهده نمی گیرد.
بیست وپنجم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)