۱. امیر سلیمی اقدم، شهروند کرد مهاباد، ۵ سال حبس، اتهام همکاری با دولت متخاصم عربستان سعودی، استاد دانشگاه، اندرزگاه ۷ سالن ۱۲.

۲. نجف حصاری، شهروند کرد کرمانشاه، ۳ سال حبس، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، اندرزگاه ۷ سالن ۱۲.

۳. مسعود کیانی، شهروند کرد کرمانشاه، ۵ سال حبس، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، دندانپزشک، اندرزگاه ۷ سالن ۱۲.

۴. فرید فلسفی، شهروند کرد سنندج، ۷ سال حبس، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، تاجر، اندرزگاه ۷ سالن ۱۲.

۵. کامران قادری شهروند کرد سنندج، ۱۰ سال حبس، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، تاجر، دو تابعیتی ایرانی-اتریشی، اندرزگاه ۷ سالن ۱۲.

۶. اکبر باقری، شهروند کرد کرمانشاه، ۹ سال حبس، اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و هواداری از سازمان مجاهدین خلق، زندان تهران بزرگ.

۷. سید نورالدین(سورنا) مهدوی، شهروند کرد کرمانشاه، ۴ سال حبس، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، اندرزگاه ۸ زندان اوین.

۸. مختار صالحی، شهروند کرد سنندج، ۹ سال حبس، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، اندرزگاه ۷ سالن ۱۲.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)