روند صالح حسن

شنبه: از رحم ماه زاده شدم
یکشنبه: درآغوش درخت بلوطی بزرگ شدم
سه شنبه: خود رابه عقد باد سهمناک در آوردم
چهارشنبه: با همبستری با شب حامله شدم
پنج شنبه: آسمانی پر از ستاره زائیدم
جمعه: ب رروی سجاده‌ی قهرمانی ذکر می‌کنم
برای ماه و درخت بلوط و باد سهمناک و
شب و آسمانی پر از ستاره
پس تقویم تمام سال
ازآن من است
خواستم بگویم:
هیچ لازم به هشت مارچ نیست
تمام روزها از آن من است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)