این کارِ کیست
و چه کسی آن را
سرِ راهِ ما گذاشته؟
آیا همسایه‌ای توطئه کرده
یا صاحب‌سگی غفلت؟
اینها پرسش‌هایی‌ست که امروز
پله‌نوردان از خود می‌کنند.

برخی دشنام‌گویان
به این روزگار گه‌آلود
به خانه باز می‌گردند
و برخی به پلکان مجاور می‌روند.
من اما تا آخرین پله 
پائین می‌روم. 

گند همه جا را گرفته
و من می‌دانم اگر
پا روی آن بگئارم
آلوده خواهم شد
و بوی آن حتی در خواب‌هایم
مرا رها نخواهد کرد.

        هجدهم اوت دوهزار‌و‌نوزده

Dirty Stairs  
by
Majid Naficy

Whose work is this 
And who has put it 
In our way? 
Did a neighbor conspire 
Or a dog-owner neglect?
These are the questions that today  
Stair-climbers ask themselves. 

Cursing these shitty times 
Some  walk back home 
And some go to the next staircase. 
But I descend to the last step.

Filth has spread everywhere 
And I know if 
I step on it 
I will become dirty 
And its smell will not let go of me 
Even in my dreams. 

        August 18, 2019

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)