پلاتفرم دمکراتیک ایران در چهلمین سالگرد جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی، یاد و آرمان و عمل انقلابی او را گرامی می‌دارد. 

برغم گذشت چهل سال از جانباختن کاک فواد به همراه یکی از رفقای چریک فدایی خلق به نام طهمورث در نبردی قهرمانانه و لیکن نابرابر با عوامل رژیم جمهوری اسلامی در منطقه سرشیو در مسیر سقز ـ مریوان، او همچنان از رهگذر عمل انقلابی خویش باقی و در آرمان های آزادیخواهانه و برابری طلبانه سرکوب شدگان و ستمدیدگان شرق کردستان و ایران زنده و پایدار است.

کاک فواد قبل از هر چیز، یک انقلابی عملگرا و سازمانده توده های مردم از پائین بود، بطوری که در گام نخست در سطح جنبش دمکراتیک، آزادیخواهانه و حق طلبانه کردستان و نیز جنبش انقلابی ایران، به عنوان معرف و نماد ترکیب خلاقانه نظریه‌ی انقلابی و عمل انقلابی شناخته می‌شود. 

کاک فواد با عمل گرایی انقلابی خویش نشان داد که تنها به تفسیر تحولات سیاسی ـ اجتماعی اکتفا نمی‌ورزد و پیرو وفادار دیالکتیک تغییر است. او در همین راستا با بکارگیری تاکتیک‌ها و روش‌های دمکراتیک نظیر تشکیل اتحادیه‌های دهقانی، جمعیت‌های دمکراتیک و مدافع حقوق زحمتکشان شهر و روستا و نیز زنان به سازماندهی نیروی اجتماعی عظیم توده های ستمدیده کردستان در راستای دفاع از حقوق سرکوب شدگان و دستیابی به حق تعیین سرنوشت خلق کرد همت گماشت. 

رفیق فواد مصطفی سلطانی همچنین در این مقطع کوتاه از زندگی مبارزاتی خود ــ در فاصله زمانی آزادی از زندان رژیم دیکتاتوری سلطنتی در ششم مهرماه ۱۳۵۷ تا هنگام جانباختن اش در نهم شهریورماه ۱۳۵۸ خورشیدی ــ که تنها یازده ماه بطول انجامید، به هنگام مواجهه با لشکرکشی و سرکوب نظامی از سوی ضدانقلاب اسلامی و دولت مرکزی علیه جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کردستان، به‌شکلی خستگی ناپذیر و پیگیر و بی‌اعتنا به توجیهات محافظه‌کارانه و تسلیم طلبانه، به ضرورت سازماندهی نیروهای مردمی جهت تحقق اصل گریزناپذیر تحکیم “نیروی خود دفاعی” جامعه پاسخی شایسته داد و بدینسان در عرصه مقاومت مسلحانه نیز تئوری انقلابیِ خود را از رهگذر عمل انقلابی پراکتیزه و با تبدیل‌اش به باور توده‌های خلق کردستان، آن‌را به یک نیروی عظیم مادی تبدیل نمود.

در مقطع حساس کنونی نیز تاکید بر عمل گرایی انقلابی، این وجه مشخصه و برجسته سنت مبارزاتی کاک فواد و درس آموزی از آن، می‌تواند به نیروهای سیاسی دمکراتیک، آزادیخواه و برابری طلب در راستای پیروی از دیالکتیک تغییر بجای تاکید صرف بر تفسیر تحولات یاری رساند.

پلاتفرم دمکراتیک ایران به سهم خود با تلاش در راستای استقرار مدل کنفدرالیسم دمکراتیک در ایران پسا-جمهوری اسلامی، خود را به آرمان‌های دمکراتیک، انساندوستانه، آزادیخواهانه و برابری طلبانه رفیق فواد مصطفی سلطانی با به رسمیت شناختن تفاوتمندی ها و تنوعات خلق ها و واحدهای اجتماعی متعدد و متنوع در ایران متعهد می‌داند.

پلاتفرم دمکراتیک ایران

نهم شهریورماه ۱۳۹۸

پ.ن: عکس متعلق است به حضور کاک فؤاد در میان توده مردم در اردوگاه کانی میران بتاریخ ۱۳۵۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)