برای حامد مقتدر(شاعر بلخی)که گفته بود:
می خواهم مرگ را تجربه کنم و آن سوی
دیوار زندگی را نیز ببینم…و آن ماهی بی تاب
که به اجبار به خشکی رسیده بود تاب و توان
خشکی را نیاورد و سرانجام پرواز را بخاطر سپرد
……………………………………………………
1-وقتی که مردم همه آرزوهای ناکامم درمجلس ترحیم به ماتم واندوه نشستند
2-وقتی خودکشی کردم آرزوهایم تاب تنهایی رانیاوردندوازپلی خودرابه پائین انداختند
3-گورستان پرجمعیت ترین شهردنیاست بدون ترافیک وقیل وقال.چه آرامشی داردزندگی
دراین شهرکه مردمان اش به سکوتی وشمعی اکتفا می کنند
4-گورکن به این می اندیشید:که پس ازمرگ اش چه کسی گورش راخواهد کند
5-اگرزندگی آب لیوانی بود.دریک خستگی گرمای تابستان سرکشیده بودم
6-قطارزندگی یک ایستگاه بیشترندارد.آنهم ایستگاه مرگ
7-اگرکلیددرخروجی زندگی راداشتم تاالان خروج کرده بودم
8-باسرعت قطارداریم به ایستگاه مرگ نزدیک می شویم.راننده ی قطارزندگی عزرائیل است
که آن راباسرعت مافوق به سوی ایستگاه آخرمرگ به پیش می راند
9-اگرمردم برمزارم شادی وپایکوبی کنیدتاشایدبشنوم که شمامثل من به مرگ نمی اندیشید
10-وقتی که مردم همه آرزوهایم سیاه پوش بودندوبه همدیگرتسلیت می گفتند
11-کسی که خودکشی می کند.می خواهدزحمتی به عزرائیل ندهد
12-آن که خودکشی می کند.می خواهدخارج ازنوبت بمیرد
13-کسی خودرا ازپلی پرتاب کرد.پرنده ای اندوهگین برمزارش می گریست ومی گفت:
کاش توهم پرنده بودی تاپروازرابخاطرمی سپردی
14-آرزوهایم درمجلس ترحیم ام پیرهن سیاه پوشیده بودند
15-وقتی که رفتی باران اندوهگینانه روی جای پاهایت آخرین گامهایش رابرمی داشت
16-بازندگی نمی توان راه دوری رفت .امابامرگ چرا
17-می میرم تاکه دوباره به خشت بیفتم
18-وقتی که مردم غم هایم یکی یکی دنبالم می گشتند
19-اگرعمرم عقربه ی ساعت بود.الان به آخررسانده بودم
20-عزرائیل همیشه قاتل قهرمانان بخش پایانی زندگی است
21-پرنده اگرمی دانست مرگی نیزهست هرگزپرپروازرانمی گشود
22-مرگ باتولدزاده می شودوباکوچ نیزمی میرد
23-کاش به کودکی هایم برمی گشتم تاکه هرگزبه مرگ نمی اندیشیدم
24-خواستم پروازرابخاطربسپارم .اماافسوس آسمان راازپروازممنوع کرده بودند
25-راهها بمن دروغ گفته بودند…چراکه هرراهی راکه می رفتم به بن بست ختم می شد
26-اگربمیرم دیگرهرگزبه مرگ نمی اندیشم
27-مدام آدرس وشماره تلفن ام راعوض کردم امابازعزرائیل آدرس وشماره تلفن ام راپیداکرد

No photo description available.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)