برای حامد مقتدر(شاعر بلخی)که گفته بود:
می خواهم مرگ را تجربه کنم و آن سوی
دیوار زندگی را نیز ببینم…و آن ماهی بی تاب
که به اجبار به خشکی رسیده بود تاب و توان
خشکی را نیاورد و سرانجام پرواز را بخاطر سپرد
……………………………………………………
۱-وقتی که مردم همه آرزوهای ناکامم درمجلس ترحیم به ماتم واندوه نشستند
۲-وقتی خودکشی کردم آرزوهایم تاب تنهایی رانیاوردندوازپلی خودرابه پائین انداختند
۳-گورستان پرجمعیت ترین شهردنیاست بدون ترافیک وقیل وقال.چه آرامشی داردزندگی
دراین شهرکه مردمان اش به سکوتی وشمعی اکتفا می کنند
۴-گورکن به این می اندیشید:که پس ازمرگ اش چه کسی گورش راخواهد کند
۵-اگرزندگی آب لیوانی بود.دریک خستگی گرمای تابستان سرکشیده بودم
۶-قطارزندگی یک ایستگاه بیشترندارد.آنهم ایستگاه مرگ
۷-اگرکلیددرخروجی زندگی راداشتم تاالان خروج کرده بودم
۸-باسرعت قطارداریم به ایستگاه مرگ نزدیک می شویم.راننده ی قطارزندگی عزرائیل است
که آن راباسرعت مافوق به سوی ایستگاه آخرمرگ به پیش می راند
۹-اگرمردم برمزارم شادی وپایکوبی کنیدتاشایدبشنوم که شمامثل من به مرگ نمی اندیشید
۱۰-وقتی که مردم همه آرزوهایم سیاه پوش بودندوبه همدیگرتسلیت می گفتند
۱۱-کسی که خودکشی می کند.می خواهدزحمتی به عزرائیل ندهد
۱۲-آن که خودکشی می کند.می خواهدخارج ازنوبت بمیرد
۱۳-کسی خودرا ازپلی پرتاب کرد.پرنده ای اندوهگین برمزارش می گریست ومی گفت:
کاش توهم پرنده بودی تاپروازرابخاطرمی سپردی
۱۴-آرزوهایم درمجلس ترحیم ام پیرهن سیاه پوشیده بودند
۱۵-وقتی که رفتی باران اندوهگینانه روی جای پاهایت آخرین گامهایش رابرمی داشت
۱۶-بازندگی نمی توان راه دوری رفت .امابامرگ چرا
۱۷-می میرم تاکه دوباره به خشت بیفتم
۱۸-وقتی که مردم غم هایم یکی یکی دنبالم می گشتند
۱۹-اگرعمرم عقربه ی ساعت بود.الان به آخررسانده بودم
۲۰-عزرائیل همیشه قاتل قهرمانان بخش پایانی زندگی است
۲۱-پرنده اگرمی دانست مرگی نیزهست هرگزپرپروازرانمی گشود
۲۲-مرگ باتولدزاده می شودوباکوچ نیزمی میرد
۲۳-کاش به کودکی هایم برمی گشتم تاکه هرگزبه مرگ نمی اندیشیدم
۲۴-خواستم پروازرابخاطربسپارم .اماافسوس آسمان راازپروازممنوع کرده بودند
۲۵-راهها بمن دروغ گفته بودند…چراکه هرراهی راکه می رفتم به بن بست ختم می شد
۲۶-اگربمیرم دیگرهرگزبه مرگ نمی اندیشم
۲۷-مدام آدرس وشماره تلفن ام راعوض کردم امابازعزرائیل آدرس وشماره تلفن ام راپیداکرد

No photo description available.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)