” دادگستریِ ” دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی، دستِ  گوسفند-دزدی را در  خراسان  قطع می کند و دزدی هایِ هزاران میلیاردیِ رهبران و مسئولینِ حکومت را حرکت  در مسیرِ ارزش هایِ  نظام  می داند.

امیر سارم

همچنین، این ” دادگستری ”  برایِ  تحقیق! در پرونده ی دزدهایِ میلیاردیِ رده هایِ میانیِ نظام که به ناچار! ایران را ترک می کنند، تا خروجِ آنها از ایران صبر می کند و گاهی پس از خروجِ نیز چند مامورِ امنیتیِ نظام  آنها را تا کشوری مانند کانادا همراهی  می کنند. آخوندها و رهبران و گردانندگانِ فاسدِ جمهوری اسلامی با قاضی ها و قانون هایِ خرابشان حقِّ روشنِ روشنِ هزاران کارگر مترو یا  کارخانه ی نِیشکر و هزاران کارگاه  یا  چند کارخانه ی فروسوده ی مونتاژ را با ستمگریِ تمام  پایمال می کنند و در برابر، هر کدام از این کارگران که  کوچکترین اعتراضی به این بیدادِ ظالمانه داشته باشد به سختی سرکوب می شود.  بیشترِ کارگران همه جایِ ایران تحتِ قراری  ظالمانه، استخدامی نیستند  و قراردادی هستند تا از سویی همان اندک مزایایِ کارگران استخدامی  به  آنها  تعلّق  نگیرد و از سوی دیگر هر لحظه کارفرما اراده کرد بتواند آنها را اخراج کند و در صورتِ هر اِختلافی میانِ  کارفرما و کارگر، اگر کارفرما از وابستگانِ حکومت باشد ، ” قاضیِ دادگستری” حق را به کارفرما می دهد، که هزاران بار در این چهل سال رُخ داده است.

” دادگستری ” جمهوری اسلامی  در  برابرِ هزاران پرونده ی زمین خواری در سرتاسرِ ایران هم پیاله ی زمین خوار است و بارها و بارها قاضی هایِ  پرونده هایِ زمین خواری، روزی یا ساعتی پس از صدور رایِ ستمکارانه و ویرانگر به نفعِ زمین خوارِدزد، در ویلا ها و باغ هایی در کرج،در تهران،در شُمال یا در شهرهایِ دیگر، همراهِ آن زمین خوار به عِیش و ریشخندِ مردمی نشسته اند که زمینِشان را به غصب ربوده اند یا پول و دارایی شان را غارت کرده اند.

افزون بر اینها یکه از وظیفه هایِ محوریِ “دادگستریِ” جمهوری اسلامی ایجاد ترس و وحشت در میانِ مردمِ ایران است  تا  جامعه ی ایرانی  آنقدر تحقیر شود و چنان در ترس باشد که در برابرِ هیچ فِساد و جنایت و دزدی و بیدادگریِ جمهوری اسلامی و “دادگستریِ” آن  چیزی نگوید. وَ  تمامِ حُکم هایِ زندان و شلّاق و شکنجه  و اعدام هایی که به دلیلِ زیرِ سوال بردنِ ساختار یا  فاش کردنِ جنایت هایِ نظام یا سازماندهیِ تظاهرات یا  نوعِ پوشش، خوردن و نوشیدنِ ممنوعه!، رقص و شادی و بازی  در “دادگاه” هایِ  نظام  جریان  دارد در راستایِ  این هدفِ  محوریِ  ” دادگستری” و آخوندها و رهبران و گردانندگانِ نظام

۱

برایِ در وحشت نگه داشتنِ مردمِ ایران  و در تاریکیِ نا آگاهی  نابود کردنِ زندگی آنها و دزدیدنِ داشته هایِ معنوی و مادّی و سرزمینیِ آنها  است .

“دادگستریِ” دیکتاتوری جمهوری اسلامی  دستگاه  اِطمینان بخشِ دزدان حاکم بر ایران برایِ  جنایت و بیداد و فساد و دزدی است و ساختار و قانون هایِ آن  به حدّی ظالمانه و فاسد و خراب اند که جابجاییِ ” یک آدم”  در ریاستِ آن ،هیچ تغییرِ حتّا سطحی، در ساز و کارِ کارِ آن  ایجاد نمی کند  چون  اگر بنابر عدل و دادی حقیقی و انسانی  حرکت  شود  چیزی  از آنها  بر رویِ زمین  باقی   نخواهد  ماند.

https://t.me/amirsarempoems       امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)