۱۲ مرداد ۱۳۹۸ روز محاکمه کارگران هفت تپه ، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محاکمه حامیان جنبش کارگری بود.

همانطور که قبلا سندیکای کارگران هفت‌تپه اعلام داشته بود، در این دادگاه تنها اسماعیل بخشی ،علی نجاتی، سپیده قلیان و‌ عسل محمدی و… محاکمه نمیشوند، در واقع آنچه قرار بود محاکمه شود،
#نان_کار_آزادی_بود.

قاضی پرونده، گفته است که شعار نان کار آزادی، شعار بالا شکمی و زیر شکمی است!!؟؟؟؛
جواب اسماعیل این بود، شعار نان کار آزادی فشرده خواست و مطالبه کارگران است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ادعا دارد که شعار نان کار آزادی در این دادگاه! پیروز شد است، حتی اگر متهمان این پرونده مشمول مجازات‌های سنگین و‌غیر انسانی شوند.

ما می گوئیم پیروز شده ایم ، چرا که توانستیم کیفر خواست میلیون ها کارگر و زحمتکش را روی میز قوه قضائیه ! در ایران قرار دهیم .

ما پیروز شدیم چرا که نماینده کارگران هفت تپه از خواست میلیون ها کارگر و زحمتکش در ایران به دفاع برخواست. 

ما پیروز شدیم و بر خود می بالیم که خواست میلیون ها انسان را فریاد زدیم.

خواست میلیون ها کارگر، فارغ از رنگ، نژاد مذهب و ملیت، با هر لباس و زبانی که باشد، عرب، لر، کرد، ترک، فارس، بلوچ و … ، مطالبه ما کارگران رنگ و نژاد نمی شناسد، ما خواستار یک زندگی شایسته به دور از ستم و استثمار هستیم.

جنبش ما، جنبش نان کار ازادی، در هیچ دادگاهی شکست نخواهد خورد، در هیچ دادگاهی!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 
#۱۲_مرداد_محاکمه_نان_کار_آزادی

#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی

#کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)