خودکُشی، توهّمِ یک پایان ▒ Suicide، The Illusion of an End

▒ ✍نویسنده:  لئو شاهوفسکی  🔺

ناشر: ╢ ردِّ شبهاتِ مُلحدین ╟

سبک نوشتار: رئالیسم کثیف (Dirty Realism)

#خودکشی، یکی از اصلی‌ترین عللِ مرگ در جهان و یکی از بزرگ‌ترین بدبختی‌هایِ عصرِ مادِرن (Modern) است و هر ساله قطعِ نظر از خودکُشی‌هایِ ناموفّق، جانِ حدودِ یک میلیون انسان را می‌گیرد که بیشترشان از طیفِ جوانان هستند. نومیدی در عصرِ جدید، در زندگیِ تک‌تکِ انسان‌ها مشهود است. غلبه‌یِ نومیدی و یأس و پوچی بر بشر همان چیزی است که آنرا در جنبش‌هایِ فیلاسوفیکالِ سده‌یِ نوزدهم و بیستم «#نیهیلیسم (Nihilism)» نامیده‌اند که در مقابلِ آن مکتبِ «#اگزیستانسیالیسم (Existentialism)» است. نیهیلیست‌ها و اگزیستانسیالیست‌ها در مغزِ عقیده، شباهت‌هایِ فراوانی با یکدیگر دارند و معتقد بودند که جهان ذاتاً تُهی از هرگونه معنی‌ای است. تنها تفاوتِ بنیادین آن است که هستی‌گراها می‌خواهند معنایی برایِ زندگانی بیافرینند و این معنا را به تک‌تکِ انسان‌ها از زمانی که چشم می‌گشایند محوّل کرده‌اند. از پرچمدارانِ معروفِ اگزیستانسیالیسم می‌توان ژان‌پُل #سارتر و فریدریش #نیچه و سورن #کیرکگارد و مارتین #هایدگر و کارل #جاسپرز و فیودور #داستایفسکی را نام بُرد. عدّه‌ای آلبر #کامو را نیز یک اگزیستانسیالیست می‌نامند. کامو باورمند بود که انسان‌ها برایِ جلوگیری از خودکُشی، باید حتماً معنا داشته باشند. وی می‌گوید: «معنایِ واقعیِ زندگی، انجامِ هر کاری است که مانعِ آدمی از خودکُشی می‌شود.» نیچه نیز در موردِ معناآفرینی برایِ زندگانی می‌گفت: «انسانی که ‘چراییِ’ زندگی‌اش را بِداند، تقریباً با هر ‘چگونگی‌ای’ می‌سازَد.» ولی #نیهیلیست‌ها باور داشتند که زندگی سراسر پوچ و بی‌ارزش است و این حیات به کسی رویِ خوش نشان نداده و همه در سقوط و پستی و پوچی هستند. آن‌ها می‌گفتند که برایِ پایان‌دادن به این زندگیِ پوچ #یا باید خودکُشی کرد، #یا اینکه کاملاً با بی‌معنایی زندگی را طِی نمود. در رساله‌یِ زیر، به انواعِ خودکُشی و عللِ نومیدی و پوچی اشاره شده است.

عباراتِ کلیدی: #مکتب_فرانکفورت | #ازخودبیگانگی | #ناامیدی | #خودکشی | #جنگ |#سربازی | #کاپیتالیسم | #فقر | #پوچی | #بورژوازی | #زنان | #داف | #فوتبال | #انتخابات | #تنهایی | #ناسیونالیسم

🔞 توجه: مطالعه این کتاب برای افراد زیر هجده سال مناسب نمی‌باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)