آخوندها و رهبران و گردانندگانِ جمهوری اسلامی، جنگِ هشت ساله‌ی ایران و عراق را که می‌شد در همان سال هایِ آغازینِ جنگ پس از فتحِ فاو پایان گیرد، ادامه دادند تا در فضایِ جنگی بتوانند مُخالفینِ حکومت را سرکوب کنند، با اِختناق مردم ایران را تحتِ ستمِ بیشتری قرار دهند تا حکومتِ سُست بُنیادِشان بیشتر بماند.

به این ترتیب و با این تصمیمِ سرانِ جمهوری اسلامی، افزون بر مسئولیتی که برایِ آن همه اِسارت و جانبازی و خرابیِ جنگ دارند، آخوندها و فرماندهانِ حاکم بر ایران مسئول مستقیمِ کشته شدنِ بیش از سیصد هزار تن از شهیدانِ ایران هستند که با احترامِ تمام به خانواده‌های ایشان باید گفت که آنها بی تردید شهیدِ زمان و حقیقت گواهِ جنایت‌ها و فسادِ سرانِ جمهوری اسلامی هستند،

امّا نه شهیدِ ارزش هایِ دروغین رهبران و فرماندهانِ دزدِجمهوری اسلامی که خون و زندگیِ هزاران نفر از مردمِ ایران را که شُجاعانه از سرزمین وباور وآبادی و خانه هایِ خود دفاع کرده بودند، خرجِ ماندگاریِ نظامِ فاسدِ جمهوری اسلامیکردند تا این حکومت بماند و آخوندها و رهبران و مسئولینِ نظام با فسادِ تمام هرچه بتوانند دزدی کنند و شاهانه درعِیش و نوش به سر برند.

وَ امروز بار دیگر، رهبران و آخوندها و گردانندگانِ جمهوری اسلامی برایِ پایدار ماندنِ حکومتِشان و با خاطره‌ی بَرَکاتی که آن جنگ برایِشان فراهم آورد، درگیر شدنِ در یک جنگ را به رودررویی با مردمِ ایران ترجیح می‌دهند چون این نظام با هرآنچه که دارد توانِ ایستادگی در برابرِ میلیون‌ها نفر از مردمِ ایران را ندارد و همچنین آنها با توهّمِتمام می‌پندارند که می‌شود در جاهایی از جنگ پیشروی کنند و به آتش-بسی مناسب دست یابند.

امّا این باراگر جنگی دیگر رُخ دهد سران و مسئولین و فرماندهانِ نظامِ فاسدِ جمهوری اسلامی نه توانِ طولانی کردنِ جنگ را دارند و نه با آنهمه دزدی و فساد و جنایتی که مردمِ ایران ازآخوندها و رهبران و مسئولینِ این نظام در اینترنت و ماهواره و تلویزیون دیده اندسرانِ دزدِ جمهوری اسلامی دیگر می‌توانند با آن بازی‌ها هم مردم و فرزندانِ ایران را به کشتن دهند و هم با تبلیغاتِ رسانه‌ای پایداری و شجاعتِ آنها را به نفعِ نظامِ خرابشان مُصادره کنند. امّا به هر تقدیر رهبران و گردانندگانِ این نظام با وحشتی که از مردمِ ایران دارند تصمیم دارند واردِ جنگی از هر سو باخته شوند، مردمِ ایران و سرزمینِ ایران را قُربانیِ دیکتاتوریِ فاسد جمهوری اسلامی کنند تا شاید حکومتشان باقی بماند که چنین جنگی به ویژه با مدیریتِ خرابِ این نظام خرابی‌های زیادی به سرِ ایران و مردمِ ایرانخواهد آورد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com