رهبران و گردانندگانِ دیکتاتوری جمهوری اسلامی برای پایدار ماندنِ نظامِ فاسد خود و برقرار ماندن ساز و کارِ دزدی هایشان، با کنترل لباس، رفتار، خوراک، ابزار و زندگیِ مردم در کنارِ  کنترلِ مرزهایِ آموزش در مدرسه و دانشگاه، از بین بردنِ  شهامتِ  مردمِ ایران را  از کودکی تا پیری  هدف  گرفته است.

تحقیر  مردمِ ایران در هر اداره و هر سازمان و شهرها  و روستاها و خیابان ها و کوچه هایِ ایران یکی از اصولِ امنیتی  ریشه ای نظامِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی در این چهل سال بوده است، تا آخوندها و رهبران و گردانندگانِ این نظام، با این برنامه ها و تحقیر مردمِ ایران درهرجایِ ممکن،بر بُنیادی خفّت بار حقیر سازیِ  مردمِ ایران  به پایه ای  برسانند  که  میلیون ها  نفر از مردمِ ایران در برابرِ آشکارترین  دزدی ها  و جنایت هایِ آخوندها و رهبران و مسئولینِ جمهوری اسلامی سکوت می کنند و شهامت و شجاعتِ مردم به  حدّی  می رسد که اگر گاهی هم  اعتراضی  روی دهد  آنقدر کُم شمار است  که  سرکوب آن برای نظام  بسیار آسان است. همچنین در ایران هیچ رسانه ی آزادِ رسمی ای وجود ندارد و انتقادهایِ مردم  نیز در فضایِ تمسخر مسئولینِ نظام  از  میان   می رود، به همان رِوالی که در چند صد سال پیشینیان آخوندها  بر منبر و پایینِ منبر، هر انتقادی  را  با خشونت  یا   با  تمسخُر از میدان  بیرون  کرده اند.

وَ  ملّتی  که  شهامتش را  باخته باشد همچون کسی که گرفتار آتش است و نه شجاعتِ خاموش کردنِ  آتش را دارد و نه  جایی دور از آتش ،  باید  تا  آخر تماشاگر سوختنِ خانه  و  زندگی و  سوختنِ خودش  باشد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)