اِشراقات- تعلیم و تربیت عمومی، زبان بین المللی و مؤسّسات جهانی (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

لوح مبارک «اِشراقات» مجموعه ای از تعالیم اصلیِ حضرت بهاءُالله می باشد که در میان آنان می توان از «تعلیم و تربیت عمومی»، «زبان بین المللی» و «اِستقرارِ بیتُ العَدلِ اَعظم»، مؤسّسۀ بین المللی حاکمۀ دیانت بهائی نام برد.

بیتُ العَدلِ اَعظم و زبان بین المللی از جانب حضرت عبدُالبهاء
http://www.noghtenazar.org/node/1523 به تعالیم اصلیۀ حضرت بهاءُالله موسوم گردیده و بیتُ العدلِ اَعظم سنگِ اساسی بنایِ اِتِّحادِ عالَمِ انسانی است.

جهت تأکید بر اهمیّتِ اَمرِ تعلیم و تربیت حضرت بهاءُالله توجّه یاران خویش را به کتابِ مستطابِ اَقدَس http://noghtenazar.org/node/1763 معطوف می فرمایند که تعلیم و تربیت برای دختران و پسران را از وظائفِ اِجباریِ پدران می باشد (حتّی اگر پدران قادر نباشند، مسؤولیّت تعلیم و تربیت به عهدۀ جامعه است.)

بیانات مبارکه ای هم در مورد زبانِ مشترک جهتِ وحدتِ جامعه نازل گردیده.

«اِشراقِ ششم اِتّحاد و اِتّفاقِ عِباد است. لازال [همیشه] به اِتّفاقْ آفاقِ عالَم به نورِ اَمرْ مُنوّر و سببِ اَعظمْ دانستنِ خطّ و گفتار یکدیگر است. از قبل در اَلواح اَمر نمودیم اُمَنایِ بیتِ عدل یک لِسان از اَلسُنِ موجوده [زبانی از زبان های موجود] و یا لِسانی بدیع و یک خطّ از خطوط اختیار نمایند و در مدارسِ عالَم اطفال را به آن تعلیم دهند تا عالَم یک وطن و یک قطعه مشاهده شود. اَبْهیٰ ثمرۀ شجرۀ دانش این کلمۀ عُلیاست: همه بارِ یک دارید [یک درخت] و برگِ یک شاخسار. لَیْسَ الفَخْرُ لِمَنْ یُحِبُّ الوَطَنَ بَلْ لِمَنْ یُحِبُّ العالَمَ. [مضمون به فارسی: فخر از آنِ کسی نیست که وطن را دوست داشته باشد، بلکه از آنِ کسی است که جهان را دوست داشته باشد.] از قبل در این مقامْ نازل شد آنچه که سببِ عَمارِ [صلح و سلام و اَمانِ] عالَم و اِتِّحادِ اُمَم است. طوبیٰ لِلفائِزینَ وَ طوبیٰ لِلعامِلینَ.» ۳ [مضمون به فارسی: خوشا به حال کامیابان و خوشا به حالِ عاملین.]

همچنین در «اِشراقات» می توان مُتَمِّمِ روشنی برای کتابِ اَوامر و اَحکام یافت، که از «کتابِ اَقدَس محسوب» شده است.

«اُمورِ ملّتْ مُعَلّق است به رِجالِ بیتِ عدلِ اِلهی ایشانند اُمَناءُاللهِ بَینَ عِبادِهٖ وَ مَطالِعُ الاَمرِ فیٖ بِلادِهٖ. [مضمون به فارسی: ایشان اَمانت داران خداوند بین بندگانش و مَطالعِ اَمر در شهرها و ممالکش هستند.] یا حزبَ الله مُربّیِ عالَمْ عدل است چه که دارای دو رُکن است: مجازات و مکافات و این دو رُکن دو چشمه اند از برای حیاتِ اَهلِ عالَم. چون که هر روز را اَمری و هر حین را حکمتی مُقتضی، لِذا اَمور به بیتِ عدل راجع تا آنچه را مصلحتِ وقت دانند معمول دارند. نفوسی که لِوَجْهِ الله [به خاطر خداوند] بر خدمتِ اَمر قیام نمایند، ایشان مُلهَمَند به اِلهاماتِ غیبیِ اِلهی، بر کلّ اطاعتْ لازم، امورِ سیاسیّه کُلّ راجع است به بیتِ عدل و عِبادات بِما اَنْزَلَهُ اللهُ فِی الکِتابِ.» ۴ [مضمون به فارسی: عبادات به آنچه که خداوند در کتاب نازل فرمود.]

هر از گاهی در آثار حضرت بهاءُالله می توان شاهد بود که مسؤولیّت هایی هم به عهدۀ حکوماتِ کشورها و همچنین مؤسّساتی که بِنَفْسِه اَمر به تشکیل و استقرارش داده اند محوّل می فرمایند. به عنوان مثال یکی از وظائف حکومت و هم چنین بیتُ العَدلِ اَعظم اِستقرارِ صلحِ عمومی و ایجادِ لِسانِ عمومی برای نوع بشر می باشد. همان طوری که قبلا هم مشاهده شده http://noghtenazar.org/node/1576 حضرت بهاءُالله برای بهبودی و رفاه جامعۀ بشری بطور کلّی وظائفی برای آحادِ نفوس و جامعه بطور عمومی تعیین می فرمایند. اُلگویی است برای وحدتِ عالم بر اساس هماهنگیِ عناصرِ مختلفۀ متفاوته. مُضافاً در «اِشراقات» می توان به عناصری بسیار متفاوت برخورد که مجموعاً در کنار یکدیگر عامل بهبودیِ وحدتِ عالَمِ بشر است. اِتّحادِ بشر امری است که لازمه اش اقدام تمامی عناصر موجوده یک سیستمِ کلّی است. https://beyondforeignness.org/5159

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱).این مقالۀ شمارۀ ۱۶۳ نویسنده می باشد.
(۲).مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولّد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مَواضیع مختلفۀ دیانت بهائی بنویسد. برای اصل این مقاله ها به: http://beyondforeignness.org/ مراجعه فرمائید.
(۳).مجموعه اَلواح مبارکه نازله بعد از کتابِ اَقدَس، لوح اِشراقات، صفحۀ ۷۵.
(۴).ایضاً.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)