آریانا سعید خواننده پر آوازه افغانی ست.
وی جدا از هنر به چهار زبان مسلط است.
اولین زن افغانستانی ست که داری شهرت جهانی ست.
جدا از هنر و شهرت جهانی حامی دختران جوان هنرمند و در کمک به افرادی که به مریضی سر طان مبتلا هستند مهربان و دل باز است.
فضای سنگین اسلامیها در تهمت و افترا و راه انداختن کمپنهای تبلغاتی برای در دهم شکستن آریانا سعید در طول ده سال گذشته فراوان بوده است
اما جای تاسف اینجاست که روشنفکران افغانی یا در حال مماشات و در نهایت ترس سکوت پیشه کردند یا شاید از لحاظ فکری همسو با احزاب اسلامی هستند
در چند روز گذشته کمپنی بزرگی به بهانه اینکه آریا سعید به حجاب توهین کرده است توسط احزاب اسلامی در افغانستان راه افتاد است
واقعیت اینکه طالبان در حل بازگشت و بیشتر شدن قدرت احزاب اسلامی است که می خواهند موج سرکوب برای پس گرفتن آزادهای اجتماعی را شروع کنند
در پایان باید اعتراف کنم من هم با آریانا سعید هم سازم و حجاب را مایه حقارت و تن دادن به بردگی می دانم
البته بر این بارو هم هستم که احزاب اسلامی در افغانستان با سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران همچون بدمنشان محل برای همیشه بعد از مرگ گنده لات ها از نفس خواهند افتاد
دفاع از آریانا سعید دفاع از آزادی بیان است و مبارزه با جهل !
فردای هم هست امیدوارم روشنفکران افغانی کاری نکند که در تاریخ بعنوان حامیان جهل از آنان یاد شود.

شمی صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)