۱
زخم خیابان
همیشه
بردوش عابری ست
که عریانی درخت
وپروازکلاغ رامی داند
…………………………………
………………………………..
برینی شه قام
هه میشه
له سه رشانی ریبواریکه
که روت بونی دار
وهه لفرینی قه له ره شه ئه زانی
……………………………………………

فرناز جعفرزادگان

……………………………………………
۲
شب 
باچشمهای تومی خوابد
اگر
بیدارباشی
……………………………………………….
……………………………………………….
 
شه و
له گه ل چاوه کانی توئه خه وی
ئه گه ر
به خه به ربیت
…………………………………………
………………………………………..
 
۳
آه بی تو
چشمانم هزاربار
عکس دریارا
ازسراب گرفت
………………………………………
……………………………………….
 
ئاه بی تو
چاوه کانم هه زارجار
وینه ی ده ریای
له سه راب گرت
……………………………………..
……………………………………..
 
۴-
کاش می شد
دلتنگی را
چال کرد
تادنیا
پرازکبووترهایی شود
که هرچه می پرند
بازهم 
آسمان
به بالهایشان
نرسد
………………………………………………….
…………………………………………………..
خوزگایه !
بکرایه…
دلته نگیه کانم 
له چال نایه
تاکوودنیا
پربی له کوترانیک
که چه ند بفرن
دیسانیش
ئاسمان
به باله کانیان نه گات
…………………………………………
………………………………………..
۵-
ناگاه دیدم:
آنقدرتشنه ام
که باران درمن
سجده می کرد
وآسمان می گفت:
بدون قطره هم
می توان دریابود
………………………………………….
…………………………………………..
 
له ناکاودیتم:
ئه وه نده تیونیمه
که باران له ناخمدا
کرنوشی ده برد
ئاسمان وتی:
بی تنوکیش ئه توانین
ده ریابین
………………………………………..
……………………………………….
 
۶-
ماامضائیم 
خط می خوریم درخود
گاهی امضا
طناب داری ست
که سرنوشت را
خفه می کند
…………………………………………
………………………………………..
 
 ۷-
ئیمه واژوین
له خومان دا خه ت خه ت ئه بین
کاتی وایه واژو
په تی سیداره یه که
که چاره نوس
ده خنکینی
…………………………………………
………………………………………….
۸-
به سایه فکرمی کنم
که رووبه خاک
به من فکرمی کند
………………………………..
………………………………
 
بیرله سیبه رئه که مه وه 
که به ره وروی خاک
بیرله من ئه کاته وه
……………………………………
…………………………………….
۹-
من هیچ چیزندارم
جزتو
که ندارم ات
………………………………….
…………………………………
 
من هیچ شتیکم نییه
غه یری تو
که نیمه
……………………………………….
………………………………………

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)