۱-
سکوت چشمهایت
دلم کمی سیب می خواهد
تادنیارابرایت بچیند
….
بیده نگی چاوه کانت
دلم هیندیک سیوی ده هه ویت
تاکو دونیات بو بچنی
….

فرناز جعفرزادگان

۲-
بودونبود
چه فرق دارد
وقتی که سیب
ازجاذبه بیفتد
…..
بون ونه بوون
چ جیاوازیکی هه یه
کاتیک که سیو…
له جازه به ی زه وی بکه ویته خوار
….
 
۳-
این روزها ماندن درد است
این روزها رفتن درداست
این روزها حتی هوای آفتاب هم
سرداست
….
ئه وروژانه  مانه وه ئازاره
ئه وروژانه رویشتن ئازاره
ئه وروژانه  ته نانه ت  هه وای هه تاویش سارده
….
 
۴-
به خانه نه
من به باغچه ای فکرمی کنم
که به اندازه ی دستان
من وتو جادارد
………………………………………………
به مال نا
من بیر له باخچه یه ک ده که ومه وه
که به ئه ندازه ی ده سته کانی من وتو
جیگای هه یه
……………………………………………..
 
۵-
یادت باشد
پرنده هم که باشیم
یک روز
آسمان تمام می شود
……………………………………………..
له بیرت بی
بالنده ش  بین
روژیک
ئاسمان کوتایی دی
………………………………………………
 
۶-
شب ستاره رانمی دید
وجنگل درخت را ومن تورا
من ازمه نیامده بودم
که خورشیدرا
ازمن گرفتی
…………………………………………….
شه و ئه ستیره ی نه ده دیت
ودارستانیش ده رخت ومن وتو…
من له ته م ومژ نه هاتبوومه وه
که خوره تاوت له من گرت
…………………………………………
 
۷-
دستهایم دردستت بود
که آفتاب
عکس مان را گرفت
………………………………………
په نجه کانم له ده ستا بو
که هه تاو
وینه یکی لیی گرتین
………………………………………
 
۸-
امروز!
دستهایم رابگیر
تافردارا
ازخاک بردارم
………………………………………..
ئه مرو!
ده سته کانم بگره
تاکوو سبی
له زه وی هه لگرم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)