هر حکومتِ دیکتاتوری ایدئولوژی یا اندیشه و آیینی را برایِ حکومت خود می گُزیند تا جایی که ممکن است محکم باشد و حتّا اگر کامِلـَن بی پایه باشد ، وانمود می کند که بُنیانِ فکریِ  با ارزش و محکمی را با خود دارد.

امیر سارم

نظامِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی هم با  آخوندها و  رهبران و گردانندگانش، مدّعی است که نظامی دینی است و مشخَصَّن برایِ قِداست بخشی و اعتبار دهی و آسان شدنِ سرکوبِ مخالفینِ نظام در کشوری  دستِ کم درعُنوان مسلمان، یعنی ایران است و مدّعیِ  اسلامی بودنِ  نظام و قوانین و رهبرانی  با اینهمه فساد و دزدی و جنایت. آخوندهایِ جمهوری اسلامی را برپاکرده اند، برخی از روشن ترین و صریح ترین آیه هایِ قرآن یعنیِ کتابِ اصلیِ اسلام را با نیرنگ جَعلی آشکار آنگونه که برایِ آنها سودآور بوده است تفسیر کرده اند و همچنین شخصیت هایِ دروغینی از خودِشان ساخته اند که تا می توانند خود را فرازمینی و خَدشه ناپذیر و مقدّس نشان دهند که از آسیب هایِ حقیقت به دروغ هایشان، پیشگیری کنند. مثلن، سال هایِ بسیار است که آخوندهایِ درجه بالاتر خود را آیتُ الله می خوانند و “آیت الله” یعنی نشانه ی خدا و اگر خدا وجود داشته باشد، پس هر گیاه و درخت و هر جاندار و هر برکه ی آب و مورچه و ستاره و همه و هرچه که هست نشانه ای از خدا است، پس وقتی که کسانی خود را یا کسی دیگر را آیت الله می خوانند یعنی آن کس  نشانه ی خاصِّ خدا است و اگر اینطور است خدا کجا این آخوندها را به نشانِ خاصِّ خودش تعیین کرده؟ و اگر سَنَدی برای چنین انتخابی در دست نیست که نیست، آخوندها چطور به این نتیجه رسیدند که آیت الله هستند، یعنی نشانه ی خاصِّ خدا و با شرایطِ ویژه ی چنین نشانه هایی هستند؟ و در تمامِ تاریخ پیامبرِ هیچ دینی خود را “آیت الله” نخوانده است و عنوان هایی شبیهِ این، فقط حـُقـّه هایی برایِ گـَردشِ آخوند ها و رهبران و گردانندگانِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی است که دزدیِ های آنها از همه ی دزدی هایِ حکومتی و مردمیِ تمامِ تاریخ ایران،یِکجا، بیشتر است. یا در همین  قرآن یعنی کتابِ خاصِّ دینِ اسلام، به روشنی آمده که : ” در دین هیچ اجباری نیست ” و  حتّا  به صِراحت، به

محمّد پیامبرِ اسلام ، در قرآن توصیه شده که تو فقط مسئولِ تبلیغِ دین هستی و درموردِ پذیرفتن یا نپذیرفتنِ شنونده، هیچ مسئولیتی نداری. در بخش هایی دیگر نیز قرآن، افزون بر حکایت هایی که  از گذشته هایِ دور و پنهانِ تاریخ به دست می دهد یا برخی دستورها که  برایِ جنگ با کسانی که آزادیِ باورِ مسلمان ها را بر نمی تابند، داده شده و آنگونه که در قرآن آمده، این دستورهایِ جنگی و حتّا کُشتار، می تواند برایِ هر ستیزگرِ با آزادی باور و اندیشه  به کار رود.

در کُل،  قرآن، وعده ی زندگی بهتری در دنیایِ دیگر را در صورتِ انتخابِ راهِ پیشنهادی اش برایِ زندگی ، پیشِ رویِ انسان قرار می دهد، که این وعده ی پایان و عاقبتی خوش و ابدی، نویدِ هر دین و کتابِ آن است که بیشترِ آخوندها همچون بیشترِ مُفتی ها و بیشترِ کشیش ها و بیشترِ خاخام ها و بیشترِ پیشوایانِ هر دینِ دیگر، با نیرنگ و دروغ و جعل و خیال-پردازی، به ویژه بخشِ درستکاریِ و خطا کاریِ آن را چنان پیچیده کرده اند که مردم و بخصوص آنها که  دیندارهستند، برایِ فهمِ دین و آموختن چگونگی انجامِ دستوراتِ دین و پرهیز از خطا یا درست کِرداری هایِ دین، همیشه نیازمندِ آخوندها و اَمثالِ آنها باشند و آنها برایِ رونقِ کسب و کار و جنایت هایِ فریب، همواره در جایگاهی اَمن و برجسته باشند. وَ اکنون تقریبن چهل سال است که آخوندها در ایران، جمهوری اسلامی را برپا کرده اند و با بالاترین آمارِ دزدی در همه ی تاریخِ ایران، آنچنان که حتّا هیچ یک از اشغال گرانِ خارجی در همه ی تاریخ، ایران و مردمِ ایران را اینچنین غارت نکرده و بعید است تا پایانِ دنیا از این نظام  دزدتر، بدتر و خراب تر، بلایی انسانی، بَر سرِ ایران ببارد. چهل سال دزدی و جنایت و شکنجه و ویرانیِ زیرساخت هایِ ایران و در رنج افکندنِ بیشترِ مردمِ ایران،همه به بهانه ی دینی بودن و الهی بودن و اسلامی بودنی که همه بر طبلِ نیستی و نوحه ی مرگ  بوده است.

آخوندها و رهبران و گردانندگانِ جمهوری اسلامی و مُزدورانِشان  تا توانسته اند مردمِ ایران را به قتل رسانده اند، زندانی کرده اند، تبعید کرده اند، شکنجه کردهاند، زندگی ها را نابود کرده اند و تا توانسته اند مردمِ ایران را سرکوب کرده اند فقط برایِ اینکه حکومتِ تمام ظالمانه ی ناحَقِّ آنها ادامه یابد و به این قیمت، همه زیرساخت ها و طبیعت و فرهنگِ ایران، حتّا دین و باور و آرامشِ مردمِ ایران با رنج و خرابی و سختی، از بین برود. که هزاران نفر از مردمِ ایران، در بازداشتگاه ها و بازجویی

هایِ مامورانِ  جمهوری اسلامی، شاهدِ فُحش دادن و بدترین ناسِزا گوییِ مامورانِ دیکتاتوری آخوندی،به همه ی مقدّساتِ دین واسلام و شیعه، بوده اند.

امّا با انقلابِ و ارتباطات و رسانه ها  در دنیا و بهره بردنِ مردمِ ایران از آن، حقیقتِ هر دین و همچنین دینِ اسلام برایِ مردمِ ایران روشن تر می شود  وَ دینِ دروغینِ رهبران و آخوندهایِ جمهوری اسلامی،  فاش تر و عُریان تر می شود. دینِ ساختگیِ دروغینی که  اِسلام  نیست و هیچ دینِ دیگری هم نیست. بهانه ای که آخوندها بدونِ آن، هیچ ابزاری برایِ  قتل و شکنجه و دزدی و ادامه ی این حکومتِ ظالمانه ندارند.

    –  امیر سارم    https://t.me/amirsarempoemsکانالِ تلگرام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)