سرنظام(ولایت فقیه)برتن آن(جمهوریت)باهزارمن سریش نمی چسبد!
نقل قول:
[پس ازپیشنهادبرخی ازنزدیکان آیت الله خامنه‌ای برای حذف سمت ریاست جمهوری،مصطفی تاج‌زاده،عضومرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،(وایضا حزب مشارکت)پیشنهادکردکه سمت رهبری وریاست جمهوری درهم ادغام شوند.
آقای تاج‌زاده همچنین گفت که دراین صورت بایدسمت رهبری درجمهوری اسلامی انتخابی وحداکثردودوره‌ای باشد.]پایان نقل قول.
مصطفی تاج زاده ازاصلاح طلبان حکومتی که اینک پس ازباصطلاح آزادی اززندان، باپمپاژرسانه ای_درداخل و خارج از کشور_حلوا،حلوایش می کنند!!برای سرپانگهداشتن نظام ولایت فقیه،راهکار فوق الذکرراداده اند،که دیگردیرشده است.
همین پیشنهادوکاملترش رااینجانب در سال۱۳۸۱درکتاب خودبنام:
“حرف های زدنی و نوشته های نوشتنی ازیک نویسنده وروزنامه نگاراصلاح طلب مسافرکش”نوشته ومنتشرکرده ام.
کتابی که(جزآنچه خودم تک فروشی اینجاو آنجاکرده ویادرحین مسافرکشی فروختم)،باتبانی واشاره ی نهادهای امنیتی وساخت وپاخت بااصلاح طلبان مدعی!توزیع نشدوفروشندگان کتاب از فروش آن خودداری کردند.
درص ۱۶۳درعنوان
«جمع وتفکیک قدرت درقانون اساسی»
[وبرای خروج ازبن بست،وبحران،و سرعت دراصلاحات،پیشنهادزیررادر یادداشتی که مطبوعات نخواستتدآنرا منتشرکنندولذادراین کتاب ضمیمه شد]، نوشتم:
۱- پست ریاست جمهوری حذف شود.
۲- تمام قدرت اجرایی رئیس جمهوری به ولایت فقیه سپرده شود.
زیراطبق اصل۵۷قانون اساسی سه قوه زیرنظرولایت مطلقه فقیه قراردارند.
۳- ولایت فقیه هم فقط برای۱۰سال انتخاب وآن هم فقط برای یکبارودرصورت تکرار،بایدیک دهه فاصله باشد.
۴- مجلس خبرگان تنهاازطریق انتخاب مجتهدان جامع الشرایط یامجتهدین متجزی،تشکیل نگردد؛بلکه بایک تناسب منطقی،ازصنوف مختلف،چون: دانشگاهیان،حقوقدانها،روزنامه نگاران، زنان،کارگران وارداین مجلس گردند…و دربند۷وآخراین یادداشت،پیشنهادحذف مجمع تشخیص مصلحت راداده ام.
این کتاب ونوشته درزمانی چاپ ومنتشر شدکه امیداصلاح نظام می رفت. امابابیش ازگذشت یک دهه،و دراین مدت، سرکوب،ونقض حقوق بشر،و محدودیت و حبس آزادی،نظام مبتتی براصل ولایت فقیه نشان داده که اصلاح ناپذیراست؛و ازآنجاکه جمهوری اسلامی بدون اصل ولایت فقیه یعنی بدن بدون سر،ازابن رو اصلاح طلبانی چون مصطفی تاج زاده با زندان رفتن کذایی شان،درآب ونمک خوابانده شده اندتاسربزنگاه وباهزارمن سریش سرنظام(اصل ولایت فقیه)رابرتن آن(جمهوریت)بچسبانند؛وحفظش کنند؛که حفظ نظام،حفظ اصلاح طلبان حکومتی هم هست!!
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار )
پنجم فروردین نودوهشت

@shourimohammad
https://www.facebook.com/assize.mahkame/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com