این نوشتار در نقد مقاله انتشار یافته آقای گنجی در سایت رادیو فردا با عنوان  تناقض«رئیسی جنایتکار» با «مساعدتربودن حاکمیت دوگانه برای گذار به دموکراسی» نگارش یافته است.

آقای گنجی در این مقاله اصلاح طلبان یا میانه روها را پدیده ای فرازمینی معرفی می کند که گویی جناح تندرویی بر ایران از ازل حاکم بوده است و ناگهان میانه روهایی برای نجات دموکراسی از آسمان هفتم بر عرصه سیاسی ایران نازل گشته اند. در این سیر هبوط ایشان در نقش یک فیلسوف اخلاق ظاهر می شوند و پرسشی را طرح می کنند: آیا به لحاظ اخلاقی جایز است این موجودات مقدس فرازمینی برای تحقق دموکراسی با بربرهای زمینی هم کلام و همسفره و همکار باشند؟ پاسخ جناب گنجی به این پرسش مثبت است، اگر هدف دموکراسی باشد چرا که نه(مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه).

اما مایی که بر روی زمین زندگی می کنیم نگاه مان به فرازمینی ها چگونه است! آیا این فرازمینی های امروزین همان بربرهای دیروزین نبودند که در فرایند تصعید و چگالش و تقدیس در عرصه سیاسی ایران پدیدار گشته اند. اگر دکارت زنده بود بدون شک به این قضیه شک می کرد! نکند در این میان ساحرانی پیدا شوند که قاصر را به قربانی و قاتل را به مقتول بدل سازند!

برای اینکه نشان دهیم ما زمینی ها نیز ارزش های اخلاقی را ارج می نهیم همان پرسش اخلاقی را واژگون کرده و به تعبیر کارل مارکس بر روی پاهایش قرار می دهیم. آیا به لحاظ اخلاقی جایز است جناح تندرو در ایران با کسانی همکاری کنند که برای انکار شراکت و تبرئه خویش مراسم سنگسار شیطان را برگزار می کنند؟ در اینجا مقصود نگارنده از طرح این پرسش تکیه زدن بر جایگاه وکیل مدافع شیطان نیست بلکه نقد رویکردی است که در آن با سیاه نمایی دسته ای به سفیدنمایی دسته ای دیگر پرداخته شود آن هم با توسل به ارزش های اخلاقی!

از ارزش داوری های اخلاقی این مقاله که بگذریم به نمونه های متناقضی بر می خوریم که آقای گنجی برای اثبات مدعای خویش از آن بهره جسته است.

در جایی از مقاله به آیت الله منتظری و افشاگری های وی در مورد کشتار سال ۶۷ و ایستادگی ایشان در برابر قدرت حاکم اشاره شده است و این نمونه به عنوان نمونه ای آرمانی برای توجیه موجودیت دیکتاتوری میانه رو ها عرضه می شود. این نمونه نه تنها اثبات مدعای آقای گنجی نیست بلکه در رد ادعای ایشان صادق است. آیت الله منتظری به طور خودخواسته زمانی دست به افشاگری های رادیکال می زند که می داند بعد از این رویداد باید از قدرت کناره گیری کند، نه اینکه در قالب دیکتاتور میانه رو با دیکتاتور تندرو عهد اخوت ببندد تا از عرصه قدرت کنار گذاشته نشود. و این رخداد در ایران زمانی اتفاق می افتد که ما با یک نظام دیکتاتوری یکپارچه روبه رو هستیم و بنه اصلاح طلبی نظام هنوز به منصه ظهور نرسیده است!

از سوی دیگر تجربه به ما نشان داده اصلاح طلبان یا میانه روها در برخورد با اعتراضات غیرخشونت آمیز مردم در جهت تحقق خواست های مدنی نه تنها تفاوتی با جناح تندرو ندارند بلکه در مواردی گوی سبقت را از تندروها ربوده اند(مراجعه کنید به بیانیه تشکل اصلاح طلب مجمع روحانیون مبارز در مورد اعتراضات سال۹۶ که ریاست آن بر عهده محمد خاتمی است). یک مثال نقیضه دیگر را می توان به نمونه های ارائه شده در مقاله مورد اشاره افزود. طیف احمدی نژادی ها پس از کنار گذاشته شدن از عرصه قدرت هست که به یکباره به عنوان اپوزیسیون داخلی در عرصه عمومی فعالیت می کنند نه زمانی که به عنوان همکار در عرصه سیاسی مشارکت داشته اند.

از طرف دیگر آقای گنجی در این مقاله به یکباره تبدیل به سخنگوی تمام جریانات سیاسی داخل و خارج از کشور می شوند و آنچه را که خود می گویند و تایید می کنند در جهت اثبات مدعای خویش به کار می بندند(به مانند روندی که بر انتخابات در ایران حاکم است). آنچنان که در بند پ این مقاله تمامی دموکراسی خواهان بیرون حکومت را داخل کشتی دموکراسی سوار کرده، سپس آنانی را که ابراهیم رئیسی، را آیت الله قتل عام و جنایتکار خوانده اند، در کشتی دموکراسی نگه می دارند و برای تعادل میانه روی در بار کشتی آنانی که حسن روحانی را نماد تزویر و ریا معرفی کرده اند را به سمت دریا پرتاپ می کنند!

آقای گنجی پس از مدد جستن از ارزش های اخلاقی و بر شمردن استدلال های جورواجور در قسمت های پایانی مقاله کسانی را که نظریه ایشان را تایید نکنند پیشاپیش جزو دسته جنگ طلب ها و افرادی که خواستار کره شمالی شدن ایران هستند معرفی می کنند و برای قوام بخشیدن به نتیجه گیری خود با ترسیم یک مثلث، دشمنان خارجی ایران را برای تنویر افکار عمومی به تصویر می کشند.

اما مهمترین قسمت مقاله بخش انتهایی آن است که در آن گفته می شود همه ما لنینیست شده ایم (صدورحکم کلی)  و برای رسیدن به دموکراسی بایستی از دولت سالاری لنینیستی دل کنده و به تقویت جامعه مدنی روی آوریم که در این راستا دیکتاتوری دوبنه ای یا شبه توتالیتر مسیر هموارتری است از مدل دیکتاتوری های یکپارچه. چرا که از درگیری و اختلاف  بنه ها با یکدیگر ولو در ابعاد ضعیف، فضای تنفسی برای جامعه مدنی ایجاد می شود.

به جرات می توان گفت هیچ  فرد دموکراسی خواهی نمی تواند منکر نقش جامعه مدنی در ایجاد و تحکیم دموکراسی باشد. در حقیقت جامعه مدنی برابر نهاد دموکراسی است. هر فضایی که در آن نقش و نفوذ دولت ها در آن محدود شده و کاهش یابد به تقویت جامعه مدنی منجر می شود. تا اینجای بحث به ظاهر نتیجه ای که با مقدمات نادرست توسط آقای گنجی فراهم شده است، درست از کار در می آید. اما مشکل از آنجایی آغاز می شود که آقای گنجی عامدانه یا ناآگاهانه ماهیت دیکتاتوری های دوبنه ای را در تقابل با جامعه مدنی وارونه سازی می کند و به ناچار برای نجات مدعای خویش درنظریه دولت سالاری لنینیستی فرو می غلتد. آقای گنجی در بحث خود به قدری جذب نمونه های بیگانه همچون کره شمالی می شود که نمونه وطنی را از قلم می اندازد و فراموش می کند این سوال کلیدی را بپرسد که چرا رژیم ایران که تا قبل از مرگ آیت الله خمینی یک دیکتاتوری یکپارچه بود به ناگه یک بن دیگر را بر گرده خود می افزاید. آقای گنجی چون این پرسش را مطرح نکرده و به طب پاسخ آن را مفقود گذاشته است، دو گزینه را در مقابل مخاطبانش قرار می دهد: یا نظام دوبنه ای یا کره شمالی! به بیان دیگر ایشان دیکتاتور را به جایگاه خدای قادرمتعال می رساند. از نظر وی دیکتاتور دارای دکمه ای سحرآمیز است که هر موقع دلش خواست می تواند آن دکمه را فشار دهد و جامعه ایران را به جامعه ای مانند کره شمالی یا عربستان تبدیل کند! در موخره نظریه ایشان که بر نقش جامعه مدنی تاکیدات فروانی شده است با چرخشی حیرت انگیز در مقدمه بحث مردم جامعه ایران به سان بردگانی حلقه به گوش در نظر گرفته می شوند که با یک اشاره دیکتاتور چرخش به راست یا چپ می کنند(البته این ویژگی در عرصه نظریه پردازی ابداع آقای گنجی نیست، تقدم نتیجه بر مقدمه تاریخ دیرینه و طرفداران بی شماری دارد که در این شیوه ، نظریه پرداز ابتدا به نتیجه ایمان می آورد و در ادامه دلایل خود را برای اثبات آن بیان می کند). در اینجا ما شاهد این هستیم که آقای گنجی از نظریه دولت سالاری لنینیستی پا را فراتر می نهد و بر نظریه دیکتاتورسالاری تکیه می ورزد. اما برگردیم به حلقه مفقوده بحث ایشان در ارتباط با ماهیت نظام های دوبنه ای در ارتباط با جامعه مدنی. نظام های دوبنه ای و به طور ویژ بنه اصلاح طلبی و میانه روی آن علاقه عجیبی به جامعه مدنی از خود بروز می دهند. این عشق سیری ناپذیر ناشی از چیست! آنان جامعه مدنی می خواهند و اساسا بود و باش شان به جامعه مدنی گره خورده است اما جامعه مدنی که در پیوند با خودشان و تحت کنترل و اختیار و نفوذشان باشد(به مانند مردی که  به همسرش نگاه کالایی دارد وخود را صاحب وی می داند، در عین حال این همسر برخی اوقات با کسب اجازه به تنهایی هم می تواند از منزل خارج شود اما در زمان مقرر باید به خانه برگردد). شاید هضم این خوراک کمی با معده دموکراسی ناسازگار باشد، جامعه مدنی تحت نفوذ دولت! مهندسان دولتی جامعه مدنی فکر اینجایش را هم کرده اند. ذائقه ها را تغییر دهید معده ها به صف خواهند ایستاد. حال شاید وقت آن رسیده پس از مباحث تئوریک سراغی هم از تاریخ بگیریم. در دهه ۷۰شمسی ما شاهد پروژه قتل های زنجیره ای از سوی وزارت اطلاعات ایران می باشیم. به بیان دیگر مزاحمین جامعه مدنی دولتی باید از سر راه برداشته می شدند. چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید(چشمهایتان را خواهیم شست جوری که روح تان هم خبر دار نشود. ما می بینیم آنچه را که شما خواهید دید)! زمین ها باید هموار گردند تا برای کشت نهال های گلخانه ای آماده شوند و با خون کشته شدگان قتل های زنجیره ای آبیاری گردند. حال زمان چیدن محصولات فرآوری شده از درخت جامعه مدنی دولتی فرا رسیده است: روشنفکری دینی، مردم سالاری دینی، حقوق بشر دینی، انتخابات دینی! روشن فکران سکولار حذف شده یا به انزوا و سکوت کشانده شده اند اما مشکل بزرگتری پیش آمده است: تکنولوژی های ارتباطی جدید، ماهواره، اینترنت و شبکه های مجازی. دیش ماهواره ها را جمع کنیم، پارازیت بفرستیم، فیلترینگ ایجاد کنیم ! این گونه اعمال قطعا برای نظام های توتالیتر جزو شیوه های مرسوم است، اما رژیم دوبنه ای یا شبه توتالیتر راه حل بهتری سراغ دارد. حال که نتوانستیم انقلابمان را به کشورهای غربی صادر کنیم، جامعه مدنی حفاظت شده را به تولید انبوه رسانده و در بسته های سفارشی با پیشوند جامعه مدنی و پسوند سکولار دموکراسی و حقوق بشر صادر می کنیم. ژان بودریار نظریه پرداز فرانسوی در مورد کارکرد رسانه ها در دوره پست مدرن اعتقاد دارد که پسامدرنیته دوره‌ای است که در آن فناوری فرمانشی و فناوری اطلاعات منجر به شبیه‌سازی‌های بسیار گسترده، مخصوصا شبیه‌سازی‌های تصویری شده است. سیطره‌ی وانمودها و تصاویر شبیه‌سازی شده در جامعه‌ی پسامدرن به‌حدی زیاد است که نمی‌توان اصل و بدل را از یکدیگر تشخیص داد. او در کتاب مشهور خود به‌نام وانموده‌ها و وانمودگی‌ها که در سال ۱۹۹۴ منتشر شده است می‌گوید: «موضوع دیگر تقلید از واقعیت یا حتی تقلید تمسخرآمیز از واقعیت نیست، بلکه موضوع عبارت است از جایگزین‌کردن نشانه‌های امر واقع به‌جای خود امر واقع. دیگر نمی‌توان توهم واقعیت را ایجاد کرد زیرا بازنمایی امر واقع ناممکن شده است(زیرا امر واقع به‌جای بازنمایی کپی شده است!)

جامعه مدنی  و به عبارت دقیق تر کنش گران مدنی تحت حفاظت در واقع نسخه کپی شده ای از جامعه مدنی واقعی یا کنش گران مدنی غیر دولتی می باشند. اما این نسخه های کپی شده به قدری شبیه خود اصلی است که در مواردی از خود واقعی پیشی می گیرد و می تواند مخاطب را دچار سرگیجه کند. در عین حال جامعه مدنی دولتی یا موازی به دلیل برخورداری از رانت دولتی و سازمان یافتگی و اشغال فضای رسانه ای در یک جنگ نابرابر می تواند رقیبش را از میدان به در کند.

از سوی دیگر مخاطب فریب خورده با گذشت زمان در می یابد با مبارزه مدنی غیرخشونت آمیزی که در راستای تحقق خواست های مدنی اش انجام داده  نه تنها پیشرفتی حاصل نشده بلکه این خواست ها روی هم تلنبار شده است. حال از یک سو انباشت خواست ها و از سوی دیگر فقر اقتصادی ناشی از فساد اقتصادی مهندسی شده و تحریم های اقتصادی می تواند فرد را دچار گسست از جامعه مدنی مجازی و واقعی (چون دیگر قدرت تشخیصی نمانده تا اصل را از فرع تشخیص دهد و جامعه مدنی دولتی فاتح میدان گشته است) بکند و او از شیوه های مبارزه خشونت پرهیز دلسرد شود.

نکته حائز اهمیت دیگر در نظام دوبنه ای مانند ایران این است که اصل ترویج فساد اقتصادی و اخلاقی  مهندسی شده بر روی گروه های هدفی همچون روحانیون، روشنفکران، هنرمندان، ورزشکاران و سیاستمداران و …  که می توانند به صورت بالقوه در تقویت جامعه مدنی موثر باشند را این سیستم ها به عنوان دکترین امنیتی حفظ نظام در نظر می گیرند. به بیان دیگر با آلوده کردن گروه های هدف این اقشار را وادار به سکوت یا همکاری با جامعه مدنی موازی می نمایند.

البته در اینجا باید مجددا به ارزش های اخلاقی رجوع کرده و جانب انصاف را رعایت کنیم چرا که آقای گنجی برای مخاطبانش علاوه بر نظام دوبنه ای یا کره شمالی! امکان انتخاب گزینه سومی را نیز برای رای دهندگان فراهم می آورد: نظام دوبنه ای یا کره شمالی یا جنگ!

اصولا گفتمان اصلاح طلبی یا میانه روی بدون ارعاب مردم و اغراق در توان خود و شرطی سازی در چارچوب دوگانه اصلاح طلبی_اصول گرایی نمی تواند به حیاتش ادامه دهد. اگر ما نباشیم جنگ می شود، اگر ما نباشیم ایران کره شمالی می شود، اما اگر ما باشیم گذار به دموکراسی کم هزینه تر است. اما عامل واقعی که موجودیت نظام های دوبنه ای برخاسته از یک انقلاب ایدئولوژیک  مانند جمهوری اسلامی را در شرایط فعلی تهدید می کند نه جنگ خارجی بلکه تضادهای درونی این گونه نظام هاست که می تواند آن را به وضعیت بن بست یا آچمز بکشاند که این موقعیت بدترین حالت ممکن برای این نوع نظام ها و مردمی که تحت حاکمیتش هستند می باشد. به طور خلاصه برخی از مشخصه های نظام دوبنه ای در ایران بدین شرح است:

۱_نظام های دوبنه ای با ایجاد جامعه مدنی موازی، جامعه مدنی واقعی را خنثی یا تاثیرش را بسیار محدود می کند.

۲_ نظام دوبنه ای مانند ایران به دلیل روبند ایدئولوژیک_ انقلابی نمی تواند جذب جامعه جهانی شود

۳_ مکانیسم رای گیری در این گونه نظام ها برای افزایش مقبولیت توده ای (مقبولیت توده ای در نظام های توتالیتر از اهمیت بالایی برخوردار است اما مشروعیت سیاسی از ایدئولوژی اخذ می شود نه مردم) و به تعویق انداختن خواست های مدنی است.

۳_در نظام های دوبنه ای به دلیل خنثی شدن جامعه مدنی با گذشت زمان و انباشت خواست های مدنی امکان مبارزات خشونت آمیز و جنگ داخلی افزایش می یابد

۴_  نظام دوبنه ای مانند ایران با آلوده کردن گروه های هدفی همچون( روحانیون، روشنفکران، هنرمندان، ورزشکاران و سیاستمداران ) در حوزه اقتصادی و اخلاقی این اقشار را که به طور بالقوه پتانسیل تاثیرگذاری در جهت تقویت جامعه مدنی را دارند، وادار به سکوت یا همکاری با جامعه مدنی موازی می نمایند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)