یک دیکتاتوری می کوشد با آراستنِ  نَمایِ حکومتِ خود با انواعِ اِدّعا ی پوچ  یا بزرگنماییِ برخی توانمندی هایِ ناچیزش، جلوه ای از حکومتِ خود اِرائه کند که نشانگرِ قدرت، کارآمدی و نُبوغِ رهبران و مدیران اش و توانِ اجراییِ بالایِ آنان باشد، چون دیکتاتوری بدونِ نمایشِ قدرت و توانایی بسیار لرزان است. در پِیِ چنین جَبری که همراهِ چنین حکومت هایی است، لا به لایِ همه ی سخنرانی ها و نمایش هایِ عمومیِ رهبران و گردانندگانِ آنها، پُر می شود با شعارهایِ تایید و تشویقِ کارمندان یا هوادارانِ احتمالیِ حکومت که این شُعارها گونه ای امضاء پایِ آنهمه ادّعا است و دیکتاتوری  سخت نیازمندِ تایید و بزرگداشتِ واقعی یا دروغینِ مردم است.

از آنجایی که دیکتاتوریِ خرابِ جمهوریِ اسلامی نیز توانِ اداره ی ایران را نداشته و ندارد، همواره در تلاش است تا با جعل کردنِ  انواعِ دشمن و ارجاع دادن خرابی هایِ کشور به تخریب ها و دشمنی هایِ آن دشمن، فساد و ناتوانیِ رهبران و گردانندگانش را، پنهان کند و مجبور است در بیان های عمومیِ رهبران و گردانندگانش، همیشه گروهی از آدم ها را برایِ حضور داشتن و شعار دادن، سازماندهی کند. مَثـَلن: در حالی که در پُشتِ پرده مسئولینِ جمهوری اسلامی در حالِ یافتن راهی برایِ گفتگو با کشوری خاص هستند در نمازِ جمعه ی تهران، سخنران با ریاکاریِ تمام می گوید: “من اجازه نخواهم داد آن کشور بتواند به ایران راهی پیدا کند” و گروهی از آدم ها در تایید و تشویقِ او فریاد می زنند: “الله اکبر” و شعارهایی در دشمنی با آن کشور سر می دهند. همین مِثال، افزون بر اینکه نمونه ای از نیرنگ ها و کارکردهایِ شعار در جمهوریِ اسلامی را بیان می دارد و شبیه آن هزاران بار در حکومتِ دیکتاتوریِ جمهوریِ اسلامی، تکرار شده است،  از زاویه ی دیگر حاویِ “الله اکبر” هایی است که  بر اساسِ قرآن، شِرکِ  قطعی است  چون در حالی که این گفتار در معنا  بیانِ بزرگیِ خدا است در عمل دارد برایِ تایید و بزرگداشتِ آدمی بسیار کوچک و منِ او و تکبّرِ او و اِدّعایِ  دروغینِ او می شود.

شُعارهایِ دیکتاتوریِ جمهوریِ اسلامی سِریالی از صداهایِ دروغین و مردنی در برابرِ ابدیّت و هر چه ماندنیِ زمان است که عظمتِ زمان در اینجایِ زمان، رهبرانِ جمهوری اسلامی را که همه کار می کنند تا مردمِ ایران آنقدر گرفتار باشند که از دزدیِ آنها با خبر نشوند، با این شعارها به نادانیِ نیرنگ ها یِشان، سرگرم کرده است.

                                                          https://t.me/amirsarempoems    امیر سارم     –     کانالِ تلگرام:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)