در پی بیکاری و گرانی افسارگسیخته هیولای فقر سایه شوم خود را بر زندگی کارگران و زحمتکشان گسترده است و همراه با این، دیگر بحران های جامعۀ ایران که محصول حاکمیت رژیم اسلامی است سیه روزی تودۀ مردم را پیچیده تر کرده و کشور را در وضعیت انفجاری قرار داده است. در چنین شرایطی کارگران مزدی که بر اساس ضروریات نظام سرمایه داری مجبورند با فروش نیروی کار خود تأمین معاش کنند در سیطرۀ نظام سرمایه داری و ارگان های حافظ آن و قوانین ضد کارگری از سطح مزدی برخوردارند که پنج بار زیر خط فقر است و به زحمت می تواند هزینۀ یک هفتۀ یک خانواده کارگری را تأمین نماید. مشاهده می کنیم که اکثریت زیر ستم از یک زندگی عادی که حداقل نیازها و استمرار حیات انسانی ِ کارگران را تداوم بخشد، بهره مند نیست. علاوه براین استبداد حاکم هر صدایی را که رنگ و بوی اعتراض به این سیستم ظالمانه دارد خفه و معترضان را نیز به شدت سرکوب می کند و هر حرکت آزادی خواهی را مورد تهاجم قرار می دهد.

 به همین دلیل بر این باوریم که رهایی از فقر و گرانی و تأمین رفاه اجتماعی و دست یابی به مزدی معادل هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری کاملا ضرورت دارد. این مبارزه و دیگر مبارزات اقتصادی و اجتماعی کارگران باید با مبارزۀ سیاسی این طبقه ترکیب شود. در این واقعیت هیچ تردیدی نباید داشت که آزادی و رفاه کارگران از مسیر مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر گذار می نماید. مبارزه با حاکمیت سرمایه داری و تلاش برای محو شرایطی که فقر عمومی را بر جامعه حاکم کرده است تنها راه حل خروج از بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. طبقۀ کارگر باید مبارزه برای تغییر بنیادی ِ جامعۀ سرمایه داری را به هدف مستقیم و بی درنگ خویش تبدیل کند. این به معنی نفی مبارزه  برای افزایش مزد و دیگر خواست های رفاهی نیست. از این رو است که طبقه کارگر برای بهتر شدن زندگی خود هم باید برای افزایش مزد مبارزه کند و هم برای تغییر بنیادی جامعه.

در اول اسفند بیانیه مشترکی در مورد تعیین دستمزد سال ۱٣٩۸ از سوی «سندیکاها، تشکل های مستقل کارگری و تشکل بازنشستگان» صادر شد. ما نیز به عنوان بخشی از طبقۀ کارگر و نیروهای مدافع رهایی کارگران در اتحاد با تشکل های مستقل کارگری از این  بیانیه پشتیبانی می کنیم و تلاش می نماییم که در کنار سایر کارگران برای تامین مفاد بیانیه مزد سال ٩۸ به ویژه برای تعیین مبلغ ٧ میلیون تومان مزد حداقل ماهانه مبارزه کنیم.

کارگران پروژه های پارس جنوبی

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

kargaran.parsjonobi@gmail.com

 ۸ اسفند ۱٣٩۸    

در همین زمینه:

بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل کارگری در مورد دستمزد سال ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)