ترجمه حمید محوی

نشر گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس

دومین انتشار فوریه ۲۰۱۹

 

با اعلام نافرمانی مدنی از قوانین و موازین کپی رایت

برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی

 

Henri LEFEBVRE

Contribution à l’Esthétique

۲e Edition

Ed ECONOMICA 2001

 

 

پیشگفتار مترجم

اگر بخواهم دربارۀ انتخاب چنین کتابی برای ترجمه «چیزی» بگویم، به این قرار است که نیّت اصلی من ترجمۀ این کتاب به زبان فارسی نبود بلکه  می خواستم با نظریات متفکر ماتریالیست و کمونیست فرانسوی هانری لوفور بطور مشخص در زمینۀ زیبائی شناسی به شکل عمیق تری آشنا شوم و در جوار اندیشه های او قرار بگیرم. در نتیجه، آنچه را که به نام ترجمه در اینجا به خوانندگانم پیشنهاد می کنم  حاصل  چنین تلاشی برای خواندن نوشته های این نویسنده است.

برای کندوکاو نوشته ها و نظریات هانری لوفور، انگیزه های دیگری نیز برای من وجود داشت. کنجکاوی در رابطه با جهان هنر و فلسفۀ هنر، و از بین دیدگاه ها و تعاریف رنگارنگ، از دیدگاه مارکسیستی، جایگاه هنر و هنرمند در جامعه و احتمالاً هنر به مثابه یکی از ابزارکارهای مداخلۀ انسان در سیر تحول اجتماعی (یعنی در مبارزۀ طبقاتی)، طرح موضوعاتی مانند «ازخودبیگانگی» و به طریق اولی «ضرورت و چگونگی از خودبیگانه زدائی» که به شکل پراکنده در تمام نوشته های هانری لوفور مطرح شده به ویژه در کتاب «نقد زندگی روزمره»، نظریات اتوپیائی مانند «زندگی در جایگاه اثر هنری یا تولید زندگی به عنوان اثر هنری»…و کشف تازه تری از تاریخ و بن مایه های فکری که جامعۀ اروپا را در سال های ۶۸  تحت تأثیر قرار داده بود. از یک سو نزدیکی و آشنائی تازه با این جریان فکری و اجتماعی نزد متفکران اصلی آن _ از جمله انگیزه های من برای مطالعه و ترجمۀ هانری لوفور بوده است.

با وجود پیشگفتار رمی هس، برای معرفی هانری لوفور از ویکیپدیای فرانسوی با حفظ تقسیم بندیهای آن و مطالب دیگری نیز مانند تفسیر «مصاحبۀ تلویزیونی»[۱] در سال ۱۹۷۰ استفاده کرده ام. با وجود این برای آشنائی عمیقتر با این فیلسوف مارکسیست به زبان فارسی بهتر است به مقدمۀ استادانه ای که «رمی هس» برای انتشار«درنگهائی دربارۀ زیبائی شناسی» (چاپ دوم ۲۰۰۱ ) نوشته است، کمی دورتر مراجعه کنیم.

 

[۱] http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04623?video=InaEdu04623

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)