در اعتراض به دستگیری گردانندگان نشریه و اتهامات وارده به آنها, و سرکوب و نقض آزادی بیان از جانب رژیم، پیوندهای تمامی شماره های “نشریه گام” در اینجا یکجا عرضه می شود.

1:
https://t.me/gam1395/13

2:
https://t.me/gam1395/41

3:
https://t.me/gam1395/65

4:
https://t.me/gam1395/79

5:
https://t.me/gam1395/92

6:
https://t.me/gam1395/121

7:
https://t.me/gam1395/155

8:
https://t.me/gam1395/195

9:
https://t.me/gam1395/221

10:
https://t.me/gam1395/241

11:
https://t.me/gam1395/256

12:
https://t.me/gam1395/262

13:
https://t.me/gam1395/275

14:
https://t.me/gam1395/297

15:
https://t.me/gam1395/330

16:
https://t.me/gam1395/399

17:
https://t.me/gam1395/511

18:
https://t.me/gam1395/651

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)