محسن نامجو، چند ایده برای اندیشیدن در رابطه‌ی موسیقی و آسمان از کتاب چهار مقاله سیزده دسامبر پاریس نشر ناکجا سه شب با محسن نامجو و چهار مقاله در پاریس

۱۳ Dec:

۱۴ Dec:

۱۸ Dec:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)