“ما ایمان داریم که پیروزی ما در اتحاد عمل و یکپارچگی ما می باشد.”

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)