بیدی نیستم که با باد شنود برقصم!

(+۱۸)

پیشاپیش اگر از ادبیات غیر متعارف استفاده می کنم پسیاربسیارپوزش می طلبم.
که گفتند:بی ادبی را ازکه آموختی؟
گفتم:ازحرام لقمه های شنود کننده!
هرکه در دوران سیاه«جمهوری آخوندی ولایت فقیه»-(دهه۶۰)-تنش به صابون زندان و بازجویی خورده باشد،می داند که این قماش افراد(که برخی شان آشکاراشکار شده اند،وبرخی شان هم دمکرات لیبرال اصلاح طلب استمرارطلب!!وبرخی شان هم همچنان پوستین تعبُّدمقدس مآب جانمازآبکش را برتن دارند)ازاین ادبیات در زمان بازجویی به خورد زنداتی می دادند.
حرام لقمه بودن درجه،مدرک،پسوند اصولگراواصلاح طلب واعتدال و کوفت و زهرمارنمی خواهد. به این حرام لقمه ها(و ایضایحتمل حرام زاده هایی)که صبح تا شام،شیفت به شفیت وبااضافه
کاری وگرفتن پاداش ازارباب های خود(حاجی آقاها)که دستی هم گاهی یواشکی به سر و سیمای اهل بیت خانه شان می کشند!! می گویم:
عرض خود می برید زحمت ماهم نمی دارید!!
قصد جسارت به خواننده ی محترم را ندارم!
ضمیرمافی ضمیرخودش رامی شناسد.
درست است که نویسنده و روزنامه نگارهستم،اما ازاین سوسول بازی ها هم بلد نیستم!
گاهی جواب کلوخ،سنگ است!و جواب های هوی!
و گاهی هم بایدازاین ادبیات چاله میدانی حواله شان کرد تابفهمندچه مزه ای دارد؟و سکوت و هیچی نگفتن،نه دلیل ضعف است و نه ترس و…
آنها که می دانند می فهمند که چه می گویم؛العاقل یکفیه الاشاره!
که این دانایان!!برخی شان علاوه بر رفاقت،شریک دزد هم هستند!!(اینها که هیچ).
امابرای آنها که نمی دانند،پنهان نمی کنم؛بگذاربدانند؛چیزی را هم برای پنهان کردن ندارم.
نه اهل تقیُه و بَخیّه هستم و نه«ماله کش»!که بخواهم با سکوت و کوتاه آمدن کاسه ی گدایی پیش مدعیان(که راه مفت خوری و ملاخوری و شارلاتانی را در«جمهوری آخوندی ولایت فقیه» خوب تعلیم دیده و برای رسیدن به یک نان اضافه مثل یک دلقک ادای فرهیختگی رابازی می کنند!!)ببرم.
اگرباشنود۲۴ساعته،وهمراه با آزارها واذیت های این چندساله،عدم امنیت بهداشتی وتغذیه ای،محرومیت شغلی،(چون نخواستم و نگذاشتم غیرشغل خودم رابه من تحمیل کنند)و کمک و استفاده ازسگ های موتور سوار اجیر شده و مزاحمت های تلفنی،(تمام این تلفن ها هست و می شود سابقه وخط و ربط شان را بیرون کشید که به اشاره ی کدام حرام زاده ی حرام لقمه ای مزاحم می شوند)وبا فریب و ارعاب برخی،و با مساعدت وهمیاری شرکای دزد که یا کونشان دراین ماجرا گُهی ست، و یا علاوه برآن،رفیق قافله هم هستند، و هم چنین یک مُشت آدم های ازدماغ فیل افتاده که فقط نوک بینی خودشان را می بینندو توهُّم زده اند که آسمان خدا سوراخ شده و ایشان را به عنوان عقل کل آفریده و عده ای هم در داخل و هم در خارج ازکشور،که فقط بنده و برده ی رانت و دلارند،بایدبگویم:
با«شنود»،طوفان و سیلاب و زلزله کاشته اند!
و آن سیلاب و زلزله من هستم؛به سراغ تان خواهم آمد!
قبلا در نوشته های دیگر، درزمان های مختلف نوشته ام که:
«شنود و رد یاب برای کسانی (شاید)کاربردداشته باشد که نداند.برای من که می دانم،حنایتان رنگی ندارد؛وخوب می دانید که چگونه آنراعلیه خودتان بکاربرده ام و می برم؛ تا آن حرام لقمه های شنود کننده،روانی شوند و راهی تیمارستان!(می دانم کجای تان می سوزد!!).
خوب می دانید (چه در روزه ی سکوت باشم و چه نباشم) چه چیزی را دائم حواله تان کرده و می شنوبد!وهیچ وقت ازاین زبان(حتی در دوران سیاه زندان و ماه ها سلول انفرادی)قصه ی حسین کرُد شبستری نشنیده اید.و ایضا هیچوقت نخواهید شنید!
بقول دکتر شریعتی:”حسرت یک آخ” را به دلتان می گذارم!
حسرت یک التماس،یک گدایی کردن پیش شرکای دزدتان (ورفقای قافله)،مدعیان!!،نوچه ها،و سمپات ها و گُنده بَک ها و سران و«حاجی آفا»هایتان را به دلتان گذاشته و می گذارم…
شما حتی وجودش را ندارید تامسئولیت جُفتک زدن های بی شمارتان را برعهده بگیرید.چون خفاش شب و منافق اندر منافق اندر منافق بوسیله ی شنود می خواهید باصطلاح (با کمک آنهایی که به هرنحو،بخاطر ترس و یا فریب وغیره)مرا از حیّزانتفاع بیاندازید ویابایکوت رسانه ای کنید تا بوی گَند گنداب سرتاپالجن خودو شرکایی که آنهاراباخود در باتلاق گُه فروبرده اید، لاپوشانی شود!دوره ی آن درعصرحاضر خیلی وقت است پابان یافته،باهمه ی محدودیت هایی که ایجادمی کنید راه خودش را بازمی کندو کرده است؛ و شمابازمثل خر در گِل درجامی زنید! (فولادآبدیده ترمی شود).
اینقدر گاف داده ایدکه هیچ بهانه ای برای توجیه و حاشای آن،ودلایل صد من یه غازی که می آورید(وبخورد دیگران هم می دهید تاهمه یک نوع دیکته درپاسخ من بدهند!!)ندارید و ندارند!که همان خود دلیل و صحت ادعای های دیگر من است!
و هیچکدام از مستندات شنود تان سند قضایی نمی تواندباشد.فقط برای ارعاب و ترساندن و وادارکردن بکار می آید که می گویم:کور خوانده اید!
بزدلانه به کمک رفقای استمرارطلب منافق صفت(وبعضامفت خور،ملاخورو ماله کش)توانسته اید با تحمیل بیکاری ومحرومیت های شغلی باصطلاح مراازنظرمالی ضعیف نگهدارید.
دلتان به این خوش است که با محرومیت های شدیدمالی شاید محتاج شما و شرکای دزدتان شوم.(زهی خیال باطل).
سال هاست که دارم باهمین پول اندک(ماهی۵۰۰هزارتومان،که مال خودم هست و نان خودم را می خورم،و زیرتیول کسی هم نیستم)زندگی می کنم.جیره خواراین وآن هم نشده ام که مدیون شوم.
اگرفکر کرده اید بادستکاری پروفایل ها وآدرس های اینترنتی ام (واخیرا کتابخانه ملی برای ثبت کتاب)و پائین آوردن سرعت اینترنت،و دزدی های اینترنتی توسط سگ های رصد کننده،ره به جایی خواهید برد،بسم الله!همچنان ادامه دهبد.
بیدی نیستم که با باد شنود شما برقصم!
برای آنها که نخوانده اند،نشنیده اندو ندیده اند،توصیه می کنم به آدرس و لینک های زیر هم اگر می توانند و می گذارند،مراجعه کنند تا فهم موضوع کامل ترشود.
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل فضلی ودانش، همین گناهت بس!
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
تهران،آذر۱۳۹۷
@shoorijezehmohammad
واینجا:

بیدی نیستم که با باد #شنود برقصم!(+۱۸)پیشاپیش اگر از ادبیات غیر متعارف استفاده می کنم پسیاربسیارپوزش می طلبم.که…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Söndag 16 december 2018

خواندنی ها:آدرس و لینک های زیر:
درختان شنود؛میگن شنود نیست،اما شما باور نکنید!

درختان شنود؛میگن شنود نیست،اماباورنکنید!


شنود(سایت جرس)
http://www.rahesabz.net/story/41108/
شنود/۲۱مرداد۹۰
http://assize.blogspot.co.uk/2011/08/blog-post.html
شنودچی های واجا شیپورچی مای مطبوعات چی/۲۵شهریور/۹۲
http://assize.blogspot.co.uk/2013/09/blog-post_7388.html
حاج اقا /۲۲مرداد۱۳۸۸
http://assize.blogspot.co.uk/2009/08/blog-post_13.html
شنود/سایت ندای آزادی
http://nedayeazadi.org/articles_cur.php?id=548

عاقبت زین نردبان افتادنیست/۲۳مرداد۱۳۸۸
http://www.rahesabz.net/story/507/
واجا/جرس
http://www.rahesabz.net/story/41890/
لینک نظر زیر مطلب خزعلی مربوط به شنود
http://www.rahsanews.com/archives/3209
دیدنی وشنیدنی ها:در یوتیوب
شنود شیطان:
شنود شیطان قسمت اول(محمد شوری)

شنود شیطان قسمت دوم(محمد شوری)

شنود شیطان قسمت سوم(محمد شوری)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)