خوش آمدی رفیق!
هَمدستِ توده ها!
همپایِ اعتصاب!

ما پیش می رویم
تا ساحلِ نجات!
تا مَحوِ بردگی!

تا کوری یِ چشمانِ هَرزِ هر ستمگری!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)