به “کارزار حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران – ونکوور”

۲۲ نوامبر ۲۰۱۸

موضوع : هفت تپه در استان خوزستان، ایران

دوستان و اعضاء کارزار

اتحادیه یونیفور، به مثابه اتحادیه ای که از همه کارگران و حقوق آنها، و مبارزه برای برابری و عدالت اجتماعی جهت تغییرات مترقی و برای یک زندگی بهتردر کانادا و خارج از کانادا مبارزه میکند، از اعتصابیون نیشکر هفت تپه و همچنین مطالبه آنها از دولت ایران جهت احترام به حقوق کارگری، پایان بخشیدن به خشونت و سرکوب فعالین اتحادیه ای و خواست آزادی فعالین کارگری که در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ به حبس کشیده شدند، حمایت مینماید.

همگی ما از افزایش حملات به مدافعین حقوق بشر و فعالین کارگری، که برای تحقق حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورها مبارزه می کنند، آگاه هستیم، بخصوص از حملات بی وقفه به فعالین کارگری اتحادیه ای ایران و شرایط تهدید آمیز تحمیلی بر آنها از سوی رژیمی که حقوق بشر و حقوق کارگری در ایران را کاملا نادیده میگیرد.

رژیم ایران باید حمله به فعالین و کارگرانی که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند را متوقف سازد. برخورداری از شرایط کاری شایسته، آزادی تشکل و مذاکره جمعی منصفانه و حق اعتصاب بدون هیچگونه  ارعاب، تهدید و خشونتی، حق کارگران است.

یونیفور، به مثابه بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا، از دولت ایران میخواهد که به قوانین بین المللی کارگری احترام گذاشته، حمله به فعالین کارگری را متوقف کرده و زندانیان سیاسی ای را که در حمایت از کارگران و خانواده های آنها به حبس کشیده شده اند را آزاد نماید.

ما به بسیاری از اتحادیه های بین المللی مانند IndustriAll  ، UNI ، ITF و بسیاری دیگر پیوسته، تهدید سبعانه فعالین کارگری ایران را محکوم نموده، و با جنبش کارگری ایران اعلام همبستگی مینماییم.

درهمبستگی

محمد السعدی

دبیر بخش بین المللی و کمک های عدالت اجتماعی  – یونیفور

کپی به Scott Doherty

پرونده شماره ۳۴۳   

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)