محمد شوری
از #کتاب: خر مرده
نوشته: #عزیز_نسین
قسمتی از #داستان: “کنفرانس مهم”
به مناسبت #هفته_کتاب در #ایران
اینجا بخوانید:
@shoorijezehmohammad
خر سخنرانی که پشت تریبون قرار گرفته بود فریاد کشید:
رفقای خر بسیار عزیزم!
خران دیگر به محض شنیدن حرف های او ساکت شده گوش ها را تیز کردند.
سخنران نگاهی به خر پیر و زوار در رفته ای -که اشک های زمردیش جلو چشمانش جمع شده بود-کرده گفت:
قبل از اینکه کنگره بزرگ خران را بگشایم لازم می دانیم برای آمرزش روح پر فتوح دوستان و آشنایان که زیر کارد قصابان جان سپرده اند یک دقیقه سکوت اعلام کنم.
خران به تبعیت از او سکوت کردند.
پس از این سکوت سخنران ادامه داد:
از محبت بی دریغ شماها ممنونم و بدین وسیله احساسات قلبی و خرانه ام را به حضورتان تقدیم می دارم.
عده ای برای سخنران کف زده،عده ای دیگربا عرعرهای ممتد او را به سکوت دعوت کردند.
سخنران پس از چندبار جفتک پرانی موفق شد سکوت برقرارکند.
خواهش می کنم.خواهش می کنم بنام خریت و حفظ آبروی خرانه،کنگره بزرگ ما را تبدیل به کنگره انسان ها نکنید.
ما راضی نیستیم برای برقراری نظم مثل انسان ها از باتوم و پلیس استفاده کنیم.
چند خر اعتراض کنان گفتند:
شما می خواهید ما را استثمار کنید.ما هیچوقت آزادی خود را از دست نمی دهیم!
-: شماها اشتباه می کنید.همانطور که می دانید از روزی که دنیا بوجود آمده و ما در روی آن بچریدن مشغول شده ایم، انسان ها ما را اسیر خود کرده اند.ولی باید بدانند که هیچ وقت و هیچ آن ما برده آن ها نشده از آزادی حقه خود دفاع خواهیم کرد.
از اینکه می بینم بعضی از دوستان خرم تهمت کارهای ناشایست انسان ها را به من می دهند متاسفم. من تا جان در بدن دارم هرگز حاضر نخواهم شد حق کسی را پایمال کنم چه رسد به اینکه آزادی کسی را از او بگیرم.
طرفداران خر سخنران با کف زدن ها و عرعر کردن ها او را تشویق کردند تا سخنرانی اش را ادامه دهد.
-: دوستان منظور من از تشکیل این کنگره بحث بر سر مسائل کوچک نبوده.این کنگره را بخاطر نجات عده ای از هم جنسان مان که متاسفانه به طرف انسانیت متمایل شده و خطر مهلکی آن ها را تهدیدمی کتد،تشکیل داده ایم.باید به هر نحوی شده آن ها را نجات دهیم.
باید هر چه زودتر در این باره تصمیم بگیریم اولا در اندک مدت تشخیص انسان و خر از یکدیگر مشکل اساسی را تشکیل خواهد داد.
این پیشنهاد مورد قبول همه واقع شد و برای نجات دوستان خود بفکر فرو رفتند.
یکی از آن میان گفت:
من پیشنهاد می کنم تمام خرانی را که رو به انسان شدن گذاشته اند از میان خود برداشته آن ها را در منطقه محدودی نگاهداری کنیم تا شاید این خوی بد آن ها از بین برود.
دیگری اعتراض کنان گفت:
این درست نیست که ما دوستان خود را دور از خود نگهداریم. خر هر چقدر هم انسان بشه باز هم از خلق و خوی خرانه خود دست بر نمی دارد.مشکل اساسی ما وجود انسان هایی است که به سرعت به مرز ما تزدیک شده بزودی خر خواهند شد. ما باید جلدی این انسان های بظاهر انسان را بگیریم.
-: حق باشماست ما باید انسان های خر شده را از میان خود برداریم. باور کنید هیچ مخلوقی به اندازه انسان خر شده خطرناک نیست….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)