شماره سوم، دوهفته نامه «شبنامه» منتشر شد.

در شماره فروردین ۱۳۹۲ این نشریه، این مطالب گرد آمده است:

کمی آن‌سوتر از «فرد» 
مسئله‌ی «منصور اسانلو»
شرح وقایع حافظه‌ی کارگری |گفتگوی میشل فوکو با ژوزه دوارت
برابری، هویت و عدالت اجتماعی
سوررئالیسم و انقلاب
ایده‌ی کمونیسم (بخش سوم)
کموناردها، ایستاده میان دو هویتاز دیگر رفقا:
کنفدراسیون را فراموش کن 

پرونده تصویری:
تظاهرات روز جهانی زن، پاریس

شبانه سوم را از اینجا دانلود کنید.
تک تک مقاله‌ها نیز جداگانه در این آدرس آمده است.
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)