در اعتراض به ربودن و محبوس کردن نمایندهء کانون صنفی معلمان آقای هاشم خواستار
تجمع فرهنگیان دوشنبه ۱۴ آبان
مکان: مشهد – خیابان عامل
جلوی بیمارستان ابن سینا
زمان: ساعت ۱۵
ما خواهان آزادی هاشم خواستار هستیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)