رفیق صابر یکی از شاعران مطرح کرد است که درسال ۱۹۵۰درشهر قلعه دیزه کردستان عراق پابه عرصه وجود گذاشت .درسال ۱۹۷۴دکترای ادبیات کردی را به اتمام رساند وی هماکنون همراه خانواده اش درکردستان عراقبه سرمی برد. 

شعری از: رفیق صابر (شاعر معاصر کرد)   ترجمه:خالد بایزیدی (دلیر)

خالد بایزیدی (دلیر)

«سلاح به دوش گرفتن»

آسمان آبی وزیبایی را داشتم

اشغالگران آن را

برسرم ویران کردند!

سیاه قطره خون ای وخوشه ای از

رویاهای عسلی و

چندکتاب ای داشتم

آنها را هم به غارت بردند

اما وقتی که آمدند

که پوست ام راعوض کنند

سروصورتم را دگرگون کنند

برف ورعد وبرق را

به تن نمودم

سرزمین ام را

کول کردم و

سلا ح بدوش گرفتم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)