امروز شنبه ۱۷ شھریور برابر با ٨ سپتامبر، حکم اعدام سە نفر از زندانیان سیاسی کردستان (رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی) علیرغم تلاشها و اقدامات پرشمار در داخل و خارج از کشورعلیه آن، به اجرا درآمد.

همزمان، مقرھای مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران مورد حملە موشکی سپاە پاسداران جمھوری اسلامی قرار گرفتند. علاوه بر تلفات و خسارت فراوان، شماری از کادرها و اعضای آنها جان خود را ازدست داده و تعداد زیادی نیز مجروح شده اند.

این اقدام و یورش جنایتکارانە رژیم در شرایطی صورت گرفت کە مبارزات مردم در کردستان و سراسر ایران دامنە گستردەای بە خود گرفتە است. بحران اقتصادی و ناامنی، ھمە ی زندگی مردم را فراگرفتە است. ابعاد این نارضایتی مرزهای کشور را درنوردیده است. برای نمونه، تنھا روز قبل از این یورش وحشیانە، مردم معترض بصرە، پایگاە شبھە نطامیان وابستە بە ایران و نیز کنسولگری این رژیم را تخریب نموده و به آتش کشیدند و بە این ترتیب نفرت خود را از تجاوزهای ایران در عراق نشان دادند.

ما شکی نداریم که این اعدامها و عملیات تجاوزگرانە، نە تنھا ارادە مردم کردستان را تضعیف نمی نماید، بلکە سنگر مقاومت و مبارزە بر علیە این رژیم سرکوبگر را مستحکمتر می نماید. ما این ترور و تجاوز سازمانیافتە را محکوم میکنیم و از ھمە مردم ایران میخواھیم کە این جنایت، وحشیگری و تجاوز را با تداوم مبارزە خود بر علیە این رژیم پاسخ دھند.

مبارزە و مقاومت مردم کردستان ھمسو با مبارزات سراسری ایران و در پیوند عمیق با آن است. اعدام فعالین سیاسی، کشتار کولبران در مرزھا و تجاوز و تعرض به دفاتر و محل سکونت احزاب، نە تنھا بر عمر منحوس این حکومت نمی افزاید، بلکە مرگ آن را تسریع می کند.
ما تاسف عمیق خود را به مناسبت جانباختن کادر و پیشمرگان حزب دمکرات و اعدام سە فعال سیاسی اعلام میداریم و تسلیت خود را بە خانوادە و ھمسنگرانشان و تمامی مردم کردستان و ایران تقدیم میداریم.

ما عھد میکنیم با تحکیم ھمبستگی میان خود و دیگر نیروهای همراه و همسو در اپوزیسیون، این کردار سرکوبگرانە و تبھکارانە را با تلاش برای ایجاد اتحادی گسترده و سراسری پاسخ داده و با عزمی راسختر، مبارزات خود را برای ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک و برابر برای همه مردمان آن، ادامه دهیم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروزی از آن توده هاست

۱۷ شهریورماه ۱۳۹۷ – هشتم سپتامبر ۲۰۱۸

اتحاد ملی دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک

جنبش جمهوریخوهان دمکرات و لائیک ایران – شورای هماهنگی

حزب تضامن دمکراتیک اهواز

حزب دمکرات کردستان ایران

حزب دمکرات کردستان

حزب کومه له کردستان ایران

حزب مردم بلوچستان

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

کومه له زحمتکشان کردستان

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com