خالد بایزیدی (دلیر)

آمریکائیهاگفتند:
مامی خواهیم؟!
دمکراسی رابه ارمغان بیاوریم
گفتیم:
خوب آن دمکراسی تان را
تفسیرکنید!
گفتند:
بایدبه مامهلت بدهید…
صبح که ازخواب بیدارشدیم
جنگنده هایشان
اززمین وهوابمباران می کردند
آنگاه فهمیدیم:
اینان منظورشان
ازدمکراسی چیست؟!
ومااینهمه سال
قسم می خوردیم:
به تورات و
به زبور و
به انجیل شان؟؟!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)