مقدمه:

اوضاع کشور و  آشوب در میان مسئولین نظام اسلامی

در شرایط کنونی که نه آب سالم برای نوشیدن و نه هوا برای نفس کشیدن باقی مانده، مردمان ایران در سخت ترین شرایط زندگی می‌کنند در شهرهای بزرگ و کوچک تظاهرات واعتراضات رو به گسترش است اوضاع کشورمان در بحرانی ترین لحظات تاریخ سازخود بسر می‌برد.
از آغاز تظاهرات مردم ازدی ماه سال ۹۶ به بعد، رسانه‌های خارجی، سیاست مشخصی را دنبال میکنند.
این رسانه‌ها بنا به منافع کشورهای خود اتفاقات و اکثرا تظاهرات و اعتراضات مردمان ایران را در راستای این جمله کلیدی که ایران زمان محمد رضا شاه پهلوی دوران طلایی را داشته و مردم ایران در سال ۵۷ اشتباه بزرگی را مرتکب شده‌اند و انقلاب کرده‌اند را در رسانه‌های خود با پخش فیلم‌ها و ترتیب دادن مصاحبه‌های گوناکون چنان وا نمود می‌کنند که مردم ایران بخاطر جبران اشتباه انقلاب ۵۷ می‌خواهند به نظام سلطنتی یا پادشاهی برگردند و نماد آن هم حاظر و ناظر می‌باشد و آن شاهزاده رضا پهلوی است گرچه شاهزاده رضا پهلوی بارها در رسانه‌ها و مصاحبه‌ها بیان کرده، که خواستار تاج و تخت نیست بلکه خواستار آزادی و حقوق بشر و نوع حکومتی که مردم ایران دریک انتخابات آزاد به آن رأی می‌دهند و ایشان آن رأی مردمان ایران را محترم می‌شمارند.
اما این رسانه‌ها که نمایندۀ سیاست‌های دولت‌های خود هستند خواسته‌های آن را تبلیغ می‌کنند بارها خواستارتحمیل نظرات سیاست دولت‌های خود به شاهزاده پهلوی و دیگرافراد و فعالان سیاسی در مصاحبه‌ها بوده‌اند.
به نظر اکثر فعالان سیاسی شاهزاده رضا پهلوی یک فرد و یک فعال سیاسی شناخته شده به مردمان ایران و جهان هستند و ایشان بخوبی می‌دانند ملت ایران درانقلاب ۵۷ هیچ اشتباهی نکرده‌اند وفقط بخاطرنبود آزادی بیان درحکومت زمان پدرشان، آقای خمینی باحمایت همین صاحبان رسانه‌های معلوم الحال غربی وموافقت همان دول، وبنا به منافع آن روزهمان کشورها (مبارزه با کمونیسم روسی با کمبربند سبز اسلامی)، نظام سلطنتی را درایران (باژنرالهویزرو سلیوان) سرنگون و نظامی جمهوری اسلامی را برملت ایران تحمیل کردند و آقای خمینی و دوستانشان انقلاب مردم ایران را دزدید‌ند و خود آقای خمینی نیزبه این دزدی وسرقت انقلاب ضد سلطنتی و آزادیخوانه مردمان ایران با جملۀ معروف “خدعه کردم” اعتراف نمود، به بیان دیگر مردمان ایران را، رهبران انقلاب ۵۷ فریب داد.
هدف این نوشته این است که فعالان سیاسی درخارج ازکشوردراین لحظات حساس به مسئولیت خود عمل کنند و دراتحاد دریک جبهه یا کنگره درچارچوب یک برنامه حداقل مورد توافق افراد و فعالان سیاسی و احزاب و گروه‌ها تشکیل شود تا با همکاری فعالان سیاسی داخل کشور بتوانیم مردم ایران را برای سرنگونی نظام اسلامی و دوره گذار و بعد از آن سازماندهی کنیم.
چرا که ما ایرانی‌ها درشرایط بسیار حساسی ازتاریخ کشورمان بسرمی بریم و اگر غفلت کنیم احتمال زد و بندعوامل نظامی یا بخشی ازحاکمیت در داخل نظام اسلامی با دول خارجی می‌تواند شرایط بسیار وخیمی را بدنبال بیاورد مثلا تصور کنیم اگرعوامل سپاه با همکاری بخشی از اصولگراها، دست به کودتای نظامی بزند و شروع به کشتار کند چه کسی و کدام نیرو می‌تواند از این کشتار جلوگیری کند؟
ما در تاریخ کودتا‌های بسیار وحشتناک را درتجربه داریم کودتای ۱۲۹۹ وکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲خود ایران و کشورهای خارجی مانند اندونزی و یا شیلی که کشتارهای وسیعی ازخود به جا گذاشت را تاریخ به ما بازگو میکند و می‌توان به جرأت بیان کرد اکثرکودتاها با حمایت دول غربی همراه بوده است ودر زمان کشتارفعالان سیاسی همین رسانه‌های غربی که این روزها سینه چاک می‌کنند با پخش فیلم‌های مستند به سکوت رو آورده‌اند.
اینجانب با درنظر گرفتن شرایط و اوضاع کشورمان که می‌شود گفت روزهای آتی نمی‌توان به وضوح حدس زد که برسرآینده کشورمان و مردم ایران چه خواهد امد.
برنامه زیررا به حضور همه کسانی که مدعی آزادی کشورمان ازیوغ رژیم اسلامی و حامیان آنها هستند ارائه می‌کنم باشد که به وظیفه ایرانی و انسانی خود عمل کرده باشم.

مقدمه:
تشکیل یک جبهه یا کنگره از همه افراد و فعالان سیاسی درخارج از کشور و دعوت از فعالان سیاسی داخل کشور در نظر می‌گیریم تعداد ۱۲۰ نفر (بیشترو یا کمتر) از داخل و خارج خواستار عضویت در جبهه شده‌اند در این صورت تعداد مشخصی در یک انتخابات ازمیان اعضا، به تعداد ۹ نفر به عنوان نمایندگان جبهه انتخاب می‌شوند و این تعداد یک نفر را به عنوان سخنگوی موقت انتخاب می‌نماید.

حالا ما جبهه متحدی داریم که از دارای اکثر تفکرات گوناگون می‌باشد زیبایی و اهمیت جبهه نیزهمین است که با عقاید وافکار مختلف تشکیل شود و برای رسیدن به برنامه‌ای که قبول کرده‌اند تلاش و فعالیت کنند.

برنامه جبهه:
خواستار سرنگونی نظام اسلامی
فعالیت برای معرفی جبهه به مردم ایران و فعالیت در خارج از کشور
ایجاد دولت موقت برای جایگزین کردن بجای دولت اسلامی در مرحله گذار
برقرار کردن امنیت درداخل و مرزهای کشور
فراهم کردن انتخابات برای برگزاری مجلس مؤسسان

این پنج اصل برنامه جبهه را اگر درنظر بگیریم همه فعالان سیاسی که برای آزادی بیان و حق حاکمیت ملت ایران به سرنوشت خود را دارا باشند می‌بایست برای تحقق این برنامه فعالیت کنند.
بعد ازتشکیل مجلس مؤسسان جبهه به آخر مسئولیت خود رسیده و باید منحل شود.
البته اعضا جبهه آزادند درانتخابات مجلس مؤسسان شرکت کنند.
با تشکیل مجلس مؤسسان نمایندگان می‌بایست دولت موقتی را تشکیل دهند ومهلت این دولت موقت را مجلس مؤسسان تعیین می‌کند.
دولت موقت تا پایان نوشته شدن قانون اساسی جدید اداره کشور را برعهده دارد در این زمان پیشنهاد شخصی من این است برای جلوگیری ازبازگشت استبداد و دیکتاتوری جلوگیری از زد و بند پشت صحنه و شبانه رئیس دولت موقت هردوشنبه یا یک روزمشخص در تقویم تغییر یابد این انتخاب می‌بایست در محل مجلس مؤسسان و در حظور نمایندگان مجلس مؤسسان انجام بگیرد.

ممنوعیت وغیر قانونی بودن عمل کرد افراد دولت موقت:
اعضا‌ی دولت موقت به هیچ عنوان حق مسافرت به خارج را ندارد در صورت ضرورت احساس نیاز مسافرت به خارج وزیرموقت را می‌بایست چند نفر از اعضا مجلس مؤسسان به انتخاب هیئت مدیره مجلس همراهی کنند.
اعضا دولت موقت و رئیس دولت موقت حق مذاکره برگزاری هرنوع جلسه و متینگ با نیروهای مسلح کشوررا ندارند در صورت چنین اقداماتی اعضا هیئت مدیره مجلس مؤسسان حق قانونی دارند
آن عضو یا کل هیئت دولت را منحل کنند ازمیان نمایندگان مجلس مؤسسان عده‌ای را برای اداره کشور جایگزین کنند.
وظیفه کلی دولت موقت حفظ امنیت درکشور و اداره کل کشور از تجاوزات احتمالی از خارج کشور می‌باشد.
دولت موقت حق ارسال نیروهای نظامی یا هر نوع نیرو به سایر شهرها و استانها را ندارد.
مسئولیت حفظ امنیت درشهرها و استانها بر عهده خود آنهاست. بعد از تکمیل و نوشتن قانون اساسی وظیفه دولت موقت برگزاری رفراندوم قانون اساسی می‌باشد.
بعد از تکمیل و پایان قانون اساسی دولت موقت وظیفه دارد انتخابات را برگزار کند و بعد از تأیید همان قانون اساسی وظیفه دولت موقت را تعیین خواهد کرد.
بدین صورت قانون اساسی جدید بعد از تأیید مردمان ایران، سندی است که نهادهای دولتی و ارکان‌های نظام جدید بنا برآن تأسیس می‌شود. و به اینصورت است که ما مردمان ایران می‌توانیم با تلاش و کوشش دارای یک کشور آزاد و آباد و غیر متمرکزباشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com