خالد بایزیدی (دلیر)

برای دوست واستاد فرهیخته ام حسن زرهی و
مردم مبارز مام میهنم ایران
 
 ۱-همه ی دیکتا توران دارای قلب مصنوعی اند
۲-منافع طلبان برای دیکتا توران مدام سرتعظیم فرو می آورند
۳-چه جادوگرانی اند دیکتا توران که ازدروغ هایشان بهشت می سازند
وبه قدرت که رسیدندازآن جهنم می سازند
۴-دیکتاتوران عاشق میکرفون وکف زدن پی درپی حاضران درسخنرانی شان هستند
۵-دیکتا توران جوهرخودنویس شان را ازسیاهی دروغ پر می کنند
۶-دروغ می گویند:دیکتا توران که عاشق وشیفته ی مردم شان اند…صندلی شان که دروغ نمی گوید
۷-دیکتا توران ماهی گیری اند که مدام ازآب گل آلود ماهی می گیرند
۸-تنها دیکتا توران هستند که فقط مرگ را برای همسایه وزیستن را برای خود می خواهند
۹-اشک تمساح غبطه می خورد به اشکهای دیکتا تور
۱۰-تمسا ح ای می گریست ومی گفت:اشک های دروغین این دیکتاتوردستهایم راازپشت بسته
۱۱-دیکتا توران ماهی گیر ماهری اند که هرگز خیس نمی شوند
۱۲-بیشتر رویاهای دیکتا توران خواب صندلی است وتکیه دادن به آن وپشت کردن به مردم
۱۳-دیکتا توران وتمساح هردو ازیک قبیله ونژاد اند هردو با اشکهای سرشار ازدروغ
۱۴-دیکتا توران تنها موجودی اند که تنها مردم شان را باسکوتشان دوست می دارند
۱۵-دیکتا توران مدام بر سجاده ی دروغین شان دعا می کنند که خدایا لبهای سکوت مردم را طاول زاکن
۱۶-دیکتا توران عشق به صندلی راقاب می کنند وعشق به مردم را نیز مدفون درخاک
۱۷-خداوند هرچه دروغ بود بر روی دیکتا توران تقسیم کرد
۱۸-دیکتا توران تنها حسرت این را می خورند که کاش بعد ازمرگ نیزمی توانستند:صندلی شان راباخود به گورمی بردند
۱۹-دیکتا توران تا زمانی که به قدرت نرسیده اند مدام برای مردم شا ن به احترام شان دست به سینه می نهند
وبه قدرت که رسیدند سینه ی مردم شان راآماج گلوله وشلاق قرارمی دهند
۲۰-دیکتا توران تا زمانی که به قدرت نرسیده اند چه محبوب ودوست اشتنی اند اما به معض به قدرت رسیدنشان چه منفوروبدنام می شوند
۲۱-دیکتا توران مهندسان طراح دروغ وچاپلوسی برای مردم ساده لوح شان هستند
۲۲-دیکتا تور که مرد تمساح درمجلس ترحیم اش زارزار می گریست ولی دشکهایش می خندید
۲۳-دیکتا توران هرگز زیان نمی بینند چرا که دزدان ماهری اند که مدام دست درجیب مردم شان است بدون اینکه بدانند
۲۴-دیکتا تور وشیطان دو برادر دوقلوی هم اند که درفریب دادن مردم شان شبهاهتهای بسیاری باهم دارند
۲۵-شیطان ویکتا تور همیشه مدیون هم اند 
۲۶-دیکتا توران طاول زدن لبهای مردم شان راازسکوت دوست می دارند
۲۷-دکتا توران دوست دارند سکوت مردم شان وفریاد رعد آسای خود را
۲۸-ساز ونت دیکتا توران تنها سکوت است 
۲۹-مبارزان وروشنفکران ودیکتا توران همیشه درتضاد هم اندچرا که آنها شب را به سپیده می رسانند ولی دیکتا توران
سپیده را به ظلمت می سپارند
۳۰-خواب دیکتا توران همه اش تکراری است …تنها رویای صندلی وتعبیری برای به قدرت رسیدن
۳۱-دیکتا توروخفاش شبیه ی هم اند هردو عاشق تاریکی ودرتلاش اند که هرگز شب را به سپیده نرسانند
۳۲-شب آرامش دیکتا توران و روزترس ووحشت آنان که مبادا کا وه های شهربرخیزندو آرامش شب وروزشان رابرهم زنند
۳۳-چه زیبا تمجید می کرد دیکتا توری طاول سکوت مردم اش را آن جا که زیابی رنگ باخت 
۳۴-دیکتا توران ترانه وشعرهای رادوست می دارند که تنها سکوت را می سرایند ومی خوانند
۳۵-دیکتا توران عاشق وشیفته ی شاعران ونویسندگانی اند که کتابهایشان سرشارازسکوت است
۳۶-دیکتا توران تنها داستان ورمانهای را می خوانند که قهرما نان اش همه دروغ گویند ودرآخرین فصل نیز به قدرت می رسند
۳۷-دیکتا توران تنها خواستار اعدام وشکنجه ی کسانی هستندکه سکوت را می شکنند
۳۸-غم وغصه ی دیکتا توران تنها کوتاهی عمر است برکرسی قدرت
۳۹-واژه مورد علاقه ی دیکتا توران تنها وتنها سکوت است برای همین روی میزکارشان سکوت راقاب می کنند
۴۰-دیکتا توران نمی توانند گرنه به ثبت احوال دستورمی دادند شناسنامه متولدین را به نام«سکوت» به ثبت برسانند
۴۱-دیکتا توران سکوت را با خط خوش وزیبا می نویسنداما بالعکس فریاد را باخط زشت وهرگزنخواندنی
۴۲-دیکتا توربه خطاط شهر دستور داد تا می تواند واژه ی سکوت را زیبا و واژه ی فریاد را زشت ونخواندنی خطاطی کند
۴۳-دیکتا توران مردگان را بیشتراز زندگان دوست می دارندچراکه مردگان به شمعی وسکوتی قانع اند
اما مردگان سرشارازفریاد واعتراض اند وخواهان حق وحقوق خودهستند
۴۴-دیکتا توران مثلث برمودا هستند درچشم برهم زنی تمام خزانه ی کشوررا می بلعندوهیچ کس جرات نمی کند نزدیکشان شود
۴۵-دیکتا تور تنها مدال برگردن خواننده ای می آویزد که فقط وفقط سکوت را می خواند
۴۶-دیکتا توران وزالو ها چه شبیه ی هم اند هردو تشنگی شان تنها با خون رفع می شود
۴۷-گریه دیکتا تورا را که دیدم به یاد تمساح افتادم
۴۸-دیکتا تورکه گریست تمساح قهقه…خندید
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)