دکتر حسن نظری(غازیانی) یکی از بنیانگذاران سازمان نظامی حزب توده ایران بود. در هنگام تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری پیشه وری جز بنیانگذاران نیروهای نظامی فرقه دمکرات آذربایجان بود که در نبردهای ناحیه زنجان بر علیه افراد مسلح ذوالفقاری و دیگر خانهای آن ناحیه و نیز چریکهای تحت فرماندهی سرگرد تیمور بختیار نقش مهمی ایفا کرد. پس از سقوط حکومت پیشه وری به شوروی فرار کرد و به تحصیلات عالی خود ادامه داد و در اویل دهه ۱۳۵۰ موفق به اخذ درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه برلن شرقی شد. در سال ۱۳۷۱ کتاب گماشتگیهای بد فرجام را نوشت که اسناد زیر از کتاب ایشان نقل میشود

جهت مطالعه ادامه مقاله لطفا بر روی منبع کلیک کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)